Via de website wimjongeman.nl 

Boek de Anti Christ. Wie is hij ? 

 
 

()

De Islamitische Antichrist

God is begonnen de waarheid te onthullen over de Laatste Dagen en de opkomst van de islamitische Antichrist, die de moslims Imam Madhi noemen. In dit boek zullen we onomstotelijk aantonen dat alleen de islam de rol van de Antichrist kan vervullen.
U zult zien hoe de islam probeert haar islamitische Kalifaat in het Midden-Oosten te doen herleven, wat perfect voldoet aan de rol van het 'Rijk van het Beest' in de Bijbel. En tevens hoe de islam van plan is om een nieuwe Islamitische Wereld Orde te creëren door middel van de Global Jihad, die zal beginnen met de verovering van Jeruzalem.

We zullen de islamitische traditie over de laatste dagen vergelijken met wat de Schrift zegt over de christelijke eindtijd, om daardoor een aantal schokkende onthullingen te onthullen, die tot nu toe verborgen zijn gebleven, maar wat voorgoed de sluier en het mysterie van de Laatste Dagen zal scheuren.

Tot slot zult u ontdekken wat het echte Merkteken van het Beest is, en hoe het verbonden is met 666. Zelfs het boek Openbaring is gemakkelijk te begrijpen is gemaakt, en u zult precies zien welke Wereldwijde Eindtijd Rampen u in chronologische lijn kunt verwachten. Jezus zei dat velen misleid zouden worden door de tekenen en wonderen van de Antichrist, die beweert God te zijn, en zijn valse profeet. Er zal een grote afval van Jezus Christus plaatsvinden. Dit boek is bedoeld om u uit te rusten met de kennis die u nodig hebt om niet te worden misleid.

God onthult het hele geheime plan van Satan, die niet wil dat u het weet, opdat niemand zal vergaan door gebrek aan kennis. Dit boek is Gods waarschuwing aan moslims en aan alle anderen die willen luisteren dat er verschrikkelijke dagen van verdrukking voor ons liggen, en dat het tijd is om zich te bekeren en het met God in orde te krijgen voordat het te laat is!

()

GNU Public Domain License 2012 - De islamitische Antichrist door John Preacher
Dit boek of delen daarvan mogen worden verveelvoudigd, in welke vorm ook, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en in elke vorm of op elke wijze - hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op andere wijze - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het recht om dit boek vrijelijk te kopiëren wordt gegeven aan iedereen, voor de glorie van God en zijn Koninkrijk. Dit boek mag eveneens worden gedrukt door kerken of individuen en verkocht.

De vertaling is van H.Sleijster en W.J.Jongman

De Islamitische Antichrist

ISLAM VERSUS CHRISTENDOM ..........................................................
ISLAM DE ANTICHRIST EN DE VALSE PROFEET ..............................
WIE ZIJN DE VALSE PROFEET EN ALLAH .........................................
DE WASSENDE MAAN EN STERRENBEELD .......................................
HET LAATSTE RIJK VAN HET BEEST ...................................................
HET MERKTEKEN VAN HET BEEST ....................................................
TROUW BELOVEN AAN HET BEEST ....................................................
BEELD VAN DE BEEST ..........................................................................
MOLOCH GOD VAN HET MENSELIJK SLACHTOFFER.....................
DE HOER VAN BABYLON ......................................................................
DE AFSTAMMING VAN DE ANTICHRIST .............................................
BOKKEN, STERREN EN GEHEIME GENOOTSCHAPPEN .................
WAARSCHUWING VAN GOD AAN DE ISLAMITISCHE LANDEN ......
IS ISLAM EEN RELIGIE VAN DE VREDE?............................................
DE GROTE AFVAL, BEKERING DOOR TERREUR ..............................
EINDTIJD MARTELAARSCHAP ............................................................
HET BOEK OPENBARING MAKKELIJK GEMAAKT ...........................
TIJD VOOR EEN BESLUIT .....................................................................

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12
Deel 13
Deel 14
Deel 15
Deel 16
Deel 17
Deel 18

Opgedragen

Dit boek is opgedragen aan alle mensen die Gods aangename zaligheid verkondigen door middel van zijn Zoon Jezus Christus en lijden onder bittere vervolging voor zijn naam.

Openbaring 10:10-11 En ik nam het boekje uit de hand van de Engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het opgegeten had, werd mijn buik bitter. En Hij zei tegen mij: U moet opnieuw profeteren over vele volken, naties, talen en koningen.

Verder

God is begonnen met te onthullen dat de islam een centrale rol zal spelen in de gebeurtenissen van de laatste dagen. Dit boek is bedoeld om u een basiskennis te geven van welke gebeurtenissen zich zullen gaan afspelen. God zei tegen de profeet Daniël dat het ware begrip van zijn profetie verzegeld zou blijven tot de tijd van het einde.

Daniël 12:9-10 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

Als God het begrip van de Laatste Dagen ontsluit, moeten wij als kerk niet onwetend blijven over de plannen van de duivel. We moeten deze onder het licht van Gods Woord houden. Dit nieuwe begrip van eindtijdgebeurtenissen waait door de kerken dank zij vele helden van God, zoals Joel Richardson, die door God gezalfd is om dit inzicht naar de kerken te brengen. De verbazingwekkende overeenkomsten tussen de islamitische eindtijddoctrine en de christelijke eindtijdprofetie is dan ook verbazingwekkend. De islam heeft zelfs een eigen versie van het slechte Beest uit het boek Openbaring, dat de islam beschrijft als "DE GOEDE MENS" die op de voorhoofden gemerkt zal zijn van de volgelingen van de islam in de laatste dagen. In deze dagen worden Gods openbaringen openbaar, zodat zijn Kerk niet zonder de kennis zal zijn in de komende dagen van verdrukking.

pijl

Islam versus Christendom

In dit hoofdstuk zullen we de volgende punten behandelen:

Christendom versus islam. Het contrast tussen het christendom en de islam, en de Bijbel met de Koran. We zullen vragen stellen en beantwoorden als:

 

 

 1. "Aanbidden de Christenen en Moslims dezelfde god?" 
 2. "Is de islam een religie van vrede of ...?" 
 3. "Hoe zijn de Bijbel en de Koran verschillend?" 
 4. "Hoe zijn Jezus en Mohammed verschillend?" 
 5. "Wat zijn de theologische verschillen tussen het christendom en de islam en zijn ze vergelijkbaar?

De islam is een snel groeiende religie en zijn invloed op het wereldtoneel is dramatisch toegenomen in de 21e eeuw. In de late jaren 1970 krabde de westerse wereld zich achter de oren toen Ayatollah Khomeini van Iran de Amerikaanse ambassade in gijzeling hield gedurende 444 dagen. Zeer weinig was er bekend over de islam en niemand begreep echt zijn motieven - waarom was hij en zijn land zo boos op Amerika? Opnieuw waren we geschokt in 1993 toen het World Trade Center werd gebombardeerd door islamitische extremisten en opnieuw begrepen we niet wie deze mensen waren, of waarom ze dit deden.

De gebeurtenissen van 9/11/2001 waren uiteindelijk de oorzaak dat Amerika en de rest van de wereld de islam op de eerste rij zette en begon met vragen te stellen over wat het vertegenwoordigde. Sinds die tijd is de islam bijna elke dag in het nieuws en allerlei tegenstrijdige informatie komt naar buiten over waar het theologisch gesproken voor staat. Sommigen beweren dat het een religie van de vrede is en anderen van oorlog. Sommigen zeggen dat het niet veel anders is dan het christendom, en anderen zeggen dat ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Vandaag komen we erachter, dat de Heer een God van kennis is en niet van onwetendheid (2 Samuël 2:3), want als we het niet onderzoeken, kunnen wij vergaan als gevolg van ons gebrek aan kennis (Hosea 4:6).

Er zijn verschillende richtingen in de islam, net zoals er verschillende richtingen zijn in het christendom en wel als volgt: fundamentalistisch, gematigd en liberaal. We beginnen met het christendom, en dan de islam.

FUNDAMENTALISTISCHE & EVANGELISCHE christenen zijn mensen die geloven dat Jezus de enige weg naar verlossing is en dat de Bijbel het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God is met Zijn wil, doel, en waarheden. Zij interpreteren de Bijbel waar mogelijk als letterlijk, en symbolisch wanneer dat nodig is. Hun wens is om de wil, het doel en de waarheid van God te verheffen boven en buiten alles inclusief zichzelf en proberen hun leven op deze manier te leven.

FUNDAMENTALISTISCHE moslims zijn mensen die geloven dat de islam de enige weg naar verlossing is en zij verheffen Mohammed als laatste en beste profeet van Allah. Ze geloven dat de Koran het geïnspireerde, onfeilbare woord van Allah is met Zijn wil, doel, en waarheden. Zij interpreteren de Koran letterlijk waar mogelijk, en symbolisch wanneer dat nodig is. Hun wens is om de wil, het doel en de waarheid van Allah te verheffen boven en buiten alles inclusief zichzelf en proberen hun leven op deze manier te leven.

LIBERALE (Vrijzinnige) christenen zijn mensen die geloven dat Jezus een manier is voor zaligheid, maar dat er meer manieren zijn. Sommigen zijn zelfs van mening dat iedereen naar de hemel gaat, maakt niet uit hoe. Zij zien de Bijbel als een fatsoenlijk boek dat enige wijsheid heeft, maar niet als het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God. Ze voelen de Schrift meestal aan als symbolisch en open voor een individuele interpretatie, en dat de interpretatie van de ene persoon niet beter is dan van de andere.

LIBERALE moslims leven op vrijwel dezelfde manier even ver weg van hun eigen religie en de koran.

GEMATIGDE christenen en moslims, daarvan kan worden gezegd dat ze ergens tussen deze hier verstrekte definities vallen.

We gaan nu een directe vergelijking maken tussen de belangrijkste punten van de theologie van het christendom versus de islam. Alle nadruk van mijzelf.

 

Christendom Islam

God is de Drie-eenheid: Vader, Zoon en de Heilige Geest

‘Tawhid ’: Allah is ALLEEN - geen anderen

Jesaja 48:16 “ En nu is de Heere HEERE (Vader) en Zijn Geest (Heilige Geest) Heeft Mij gezonden (Jezus). " Psalm 101:1 “De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.” 1 Johannes 5:7 “Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één."

Surah 5:73: Waarlijk zij lasteren God, die zeggen: "Allah is Eén der Drie." Er is geen God dan de enige God. En indien zij niet ophouden met hetgeen zij beweren, zal de ongelovigen een smartelijke straf overkomen. 

"Shirk" is een doodzonde om meer personen de Godheid te geven. Het plegen van Shirk door een moslim is als de christelijke lastering van de Heilige Geest.

God is onze Vader. 

Matt. 23:9 "En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is."
Matt. 6:9 "En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is."

In de vier evangeliën verwijst Jezus naar God als de Vader. voor 21 keer.

Allah is niet een vader (Tawhid) 

Surah 112: "In de naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle. Zeg (O Mohammed) Hij is God, de Ene God, de Eeuwige Toevlucht, die niet heeft verwekt, noch is verwekt, en niemand is gelijk aan Hem ..."

"Jezus is de goddelijke Zoon van God" 

Matt. 26: 63-64: "Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God." Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd."

Johannes 10:37: "Ik ben de Zoon van God."

Johannes 20:31: "maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God." 

1 Johannes 4:15: "Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God."

1 Johannes 5:10: "Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon heeft gegeven." 

De NT bevestigt Jezus positief als Zoon van God, 36 keer.

Jesus was slechts een menselijke Profeet niet goddelijk - Allah had nooit een zoon. 

- Surah 5:17: "Voorzeker, zij lasteren God die zeggen: "De Messias, zoon van Maria, is zeker Allah." Zeg: "Wie heeft dan macht tegen Allah, als Hij de Messias, zoon van Maria en zijn moeder en allen die op aarde zijn, teniet wil doen?" Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde en al wat daartussen is. Hij schept wat Hij wil en Allah heeft macht over alle dingen. 

Surah 23:91: "Allah heeft zich geen zoon genomen, noch is er enige God naast Hem, anders zou elke God hetgeen Hij schiep, voor zich houden, en sommigen hunner zouden zeker anderen hebben overwonnen. Verheven is Allah boven al hetgeen zij beweren." 

Surah 4:171: "O, mensen van het Boek, overdrijft in uw godsdienst niet en zegt van Allah niets dan de waarheid. Voorwaar, de Messias, Jezus, zoon van Maria was slechts een boodschapper van Allah en Zijn woord tot Maria gegeven als barmhartigheid van Hem. Gelooft dus in Allah en Zijn boodschappers en zegt niet: "Drie (in één)." Houdt op, dat is beter voor u. Voorwaar, Allah is de enige God. Het is verre van Zijn heiligheid, dat Hij een zoon zou hebben. Aan Hem behoort wat in de hemelen en op aarde is en Allah is als Bewaarder afdoende.

Jezus werd gekruisigd en stierf op het Kruis. 

Johannes 19:16-18; "Toen leverde hij Hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden Hem weg.
En terwijl Hij Zijn kruis droeg, ging Hij op weg naar de plaats die Schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha.
Daar kruisigden zij Hem en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden." 

Meerdere getuigen van de kruisiging en de dood: een "grote menigte van mensen,"
Priesters, Romeinse soldaten, Simon van Cyrene, de apostel Johannes, Maria, Maria Magdalena en dieven. (Lucas 23: 26-43 en Johannes 19: 23-27).

Jezus ging nooit naar het Kruis (Het is bedrog). 

Surah 4:157: "En om hun zeggen: "Wij hebben de Messias, Jezus, zoon van Maria, de boodschapper van God gedood", - maar zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem (ten dode), - doch het werd hun verward, en zij, die hierover van mening verschilden zijn zeker in twijfel, zij hebben er geen kennis van doch volgen slechts een vermoeden en zij doodden hem gewis niet.” Integendeel, God verhief hem tot Zich en God is Almachtig, Alwijs. Er is niemand onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Jezus) getuige tegen hen zijn,


Velen geloven dat Judas Iskariot aan het kruis is gehangen.

Jezus werd opgewekt op de Derde dag.

Matt. 28:5-6; "Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was. Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft." 

Lukas 24:46; "En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag." 

Johannes 21:14; "Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was."

Jezus stierf niet, maar werd opgenomen in de hemel door Allah waar Hij blijft tot op deze dag. 

Surah 3:55; Toen Allah zeide: "O, Jezus, ik zal u doen sterven en u tot Mij; opheffen en u zuiveren van de ongelovigen en zal uw volgelingen tot de laatste dag over hen doen zegevieren die u niet geloven; dan zal uw terugkeer tot Mij zijn en Ik zal onder u rechtspreken over datgeen waarin gij verschildet." 

Surah 4:158; Integendeel, Allah verhief hem tot Zich en Allah is Almachtig, Alwijs.

De Bijbel is het enige onfeilbare, geïnspireerde Woord van God en is de uiteindelijke autoriteit tot Waarheid. 

Johannes 10:35: "de Schrift kan niet gebroken worden." 

2 Timotheüs 3:16: "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid." 

2 Petrus 1: 20-21: "Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken."

De Koran is het enige onfeilbare, gedicteerde Woord van Allah en is de uiteindelijke autoriteit op de Waarheid. . de Bijbel is corrupt. 

Surah 18:1: "Alle lof behoort aan Allah, Die het Boek aan Zijn dienaar heeft geopenbaard, gaaf en volmaakt." 

Surah 15:9: "Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn." 

Surah 10:37: "En deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er vََr was en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel." 

Moslims beweren dat de volgelingen van Mozes en Jezus hun leringen hebben gecorrumpeerd en onnauwkeurig, opschreven terwijl de Koran volkomen gelijk is gebleven vanuit Mohammed's handen.

Verlossing is alleen door geloof in het offer en genade van Christus, niet door werken. 

Efeze 2:8-9: "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen." 

Rom. 4:16: "Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht, niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen," 

Rom. 10:10: "Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid." 

Titus 2:11: "Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen," 

Hand. 4:12: "En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden."

Redding wordt beoordeeld door geloof in Allah en door werken: zonden verzwaren en goede daden verheffen. "Shahid" - Martelaarschap is de enige garantie. 

Surah 41:30; Voorzeker zij, die zeggen: "Onze Heer is Allah," en daarin standvastig blijven, op hen zullen de engelen nederdalen: "Vreest niet, noch treurt; maar verheugt u over het paradijs dat u wordt beloofd. 

Surah 5:9; Allah heeft degenen, die geloven en goede daden verrichten beloofd, dat zij vergiffenis en een grote beloning zullen verkrijgen. 

Surah 3: 169-170: "En denkt niet over degenen, die terwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer worden hun gaven geschonken. Jubelend, over hetgeen Allah hun van Zijn overvloed heeft gegeven, zich verblijdend over degenen die achterbleven, en hen nog niet hebben ingehaald, dat er geen vrees over hen zal komen, noch dat zij zullen treuren." 

Surah 9:111: "Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? - Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal."

Laten we alle bovenstaande voorbeelden een voor een nemen en de nodige conclusies trekken OF DE ISLAM JUIST IS.

Christendom Islam Conclusie

Drie-eenheid

Alleen Allah

Jezus is niet de Zoon en dus niet onze Redder dus zijn we niet gered.
We hebben niet de Heilige Geest die in ons leeft en ons leert, omdat Hij niet bestaat.

God is onze Vader

 

Allah is geen Vader

 

Wij zijn geen zonen en dochters van God en onze relatie met Hem kan niet intiem zijn.

Jezus is de goddelijke Zoon van God

 

Allah heeft nooit een zoon gehad

 

Jezus was een profeet, maar een feilbaar mens en een leugenaar.

Jezus werd gekruisigd en stierf op een kruis

 

Jezus' dood was bedrog - iemand anders is gekruisigd in zijn plaats.

 

We zijn nog steeds in onze zonden - ze niet zijn vergeven.

Jezus werd opgewekt op de derde dag

 

Jezus' is nooit gestorven, maar werd opgenomen naar de hemel door Allah.

 

Alle beloften van het eeuwige leven door Jezus waren een leugen en ons hele geloof is voor niets.

Bijbel is Woord van God.

 

Koran is woord van God en de Bijbel is corrupt.

We kunnen niet alles vertrouwen wat we lezen in de Schrift en moeten daarom alles betwijfelen.

Verlossing door het geloof in de genade en het offer van Christus

Verlossing door het geloof in Allah en de hoop van het doen van genoeg goede daden. De enige garantie is het martelaarschap.

We moeten ons zo snel mogelijk bekeren tot de islam en ons leven wijden aan het werken voor hem en misschien zullen we gered worden. . . OF vechtend sterven voor zijn zaak.

Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen deze twee die het vermelden waard zijn. In het christendom offerde Jezus zijn leven voor onze zonden; en de verlossing wordt gegarandeerd, wanneer wij ons bekeren en een beroep op Zijn volmaakte offer doen. In de islam is de enige manier om je heil te garanderen: je leven op te offeren in het martelaarschap van het geloof... anders moet je hopen dat je genoeg goede daden in je leven hebt gedaan om jezelf te redden van de hel. Volgens de islam zal Allah iedereen opwekken uit de dood op de dag des oordeels en ervoor zorgen dat ze over een brug lopen. Onder de brug zijn de vlammen van de hel. Als uw zonden zwaarder wegen dan uw goede werken, zult u van de brug vallen in de hel. Als uw goede werken opwegen tegen uw zonden kunt u aan de andere kant komen waar het paradijs wacht.

Hoewel het waar is dat er veel martelaren zijn in het christendom, is hun heil niet afhankelijk van het opgeven van hun leven in dienst aan Christus, noch werd hun martelaarschap verdiend door het opleggen van het christendom aan anderen met het zwaard of door daden van terrorisme. De overgrote meerderheid van de christelijke martelaren verdiende die titel toen zij werden onderdrukt door de overheid, militaire, politieke en zelfs religieuze vervolging, waar al de bovengenoemde instellingen aan de macht waren.

Een ander theologisch verschil is het verbond met God. In de Bijbel sluit de Heer Zijn eeuwig verbond met Isaäk, en beloofde dat Zijn uitverkoren volk Israël zal uitspruiten vanuit Isaäk en dat God het beloofde land zal geven aan Israël (Genesis 17:19). De moslims beweren dat de volgelingen van Mozes (die de Thora schreef) dit vervalsten en dat God een eeuwig verbond met Ismaël (Abrahams oudste zoon met zijn slavin Hagar) maakte. Dus de moslims beweren dat ze Gods uitverkoren volk zijn en niet de Joden, en dat al het land in het Midden-Oosten, zoals beschreven in Genesis 15:18-21 hen toebehoort.

Ons geloof en hoop op redding draait om Christus: Wie Hij is en wat Hij deed. Ik vraag u nu om De Apostolische Belijdenis te beoordelen, die de belangrijkste punten samenvat van het christendom:

Ik geloof in één God, de almachtige Vader Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd.
Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven.
Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.
Amen.

De islamitische theologie staat lijnrecht tegenover dat wat het christendom bij elkaar houdt: God als Vader, Jezus als Zijn Zoon, Zijn kruisiging en de dood aan het kruis voor onze zonden en Zijn opstanding. Hoewel de islam beweert dat Hij gevangen is in de hemel en daar verblijft, is Hij toch maar een mens en zit niet aan de rechterhand van Zijn Vader als God de Zoon, die de levenden en de doden zal oordelen. Islam ontkent de Heilige Geest en de geldigheid van de christelijke kerk. Communie is nietig omdat zij zeggen dat Jezus niet voor onze zonden is gestorven en zij beweren dat Allah de doden zal laten herrijzen en niet Jezus.

Er is geen twijfel over dat het christendom en de islam lijnrecht tegenover elkaar staan. Alle beweringen van de een worden volledig ontkend en tegengesproken door de ander, waardoor een van hen niet alleen 'misplaatst', maar ronduit verkeerd is. Een van beide is van God, en de andere van de duivel. Er is geen tussenweg, of samen aan de kant zitten (dat er nooit is geweest met Jezus of Mohammed). Het is nu tijd voor u om te kiezen en dan te gaan staan op uw keuze.

Hier zijn een paar Schriftwoorden waarover ik u over wil laten nadenken; gebruik de tabel hierboven voor beoordeling en toepassing op deze verzen:

Johannes 8:42: Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.

1 Johannes 2:22-23: Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is (Zoon van God)? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet.

1 Johannes 4:1-3: Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

(Opmerking: Mohammed beweerde dat de Koran aan hem werd gedicteerd door de engel Gabriël.)

2 Korinthe 11:14-15: En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken.

Zie ook Galaten 1:8: Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

2 Johannes 1:7: Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.

Ik wil u een aantal harde vragen stellen:

 

 1. Welk geestelijk wezen(s) zou de Godheid van Jezus Christus verloochenen?
 2. Welk geestelijk wezen(s) zou onze Vader-kind relatie met God ontkennen
 3. Welk geestelijk wezen(s) zal ontkennen dat Jezus aan het kruis stierf voor onze zonden?
 4. Welk geestelijk wezen(s) zal ontkennen dat Jezus is opgestaan uit de dood?

 

Hier zijn uw keuzes voor deze geestelijke wezens: God, de duivel, engelen en demonen...
Wie was de geest die Jezus uitdaagde in het begin van Zijn aardse bediening in de poging om Hem te laten ontsporen? Wat voor soort verleidingen heeft hij Jezus voorgehouden? (Zie Matteüs 4 en Lucas 4)

1) Daagde Zijn Godheid uit.

2) Daagde Zijn Vader-Zoon relatie uit.

3) Kwam terug op het einde ("in een meer dan geschikt moment" Lukas 4:13) om het werk uit te dagen dat Hij op het punt stond om aan het kruis te doen, en de opstanding:"want de vorst van deze wereld komt en heeft geen macht over Mij." (Johannes 14:30, in de nacht gesproken vóór de kruisiging.) Denk aan de openingsscène in film The Passion of the Christ.

TOT SLOT wil ik iets duidelijk maken. Op geen enkele wijze of vorm dan ook, wil ik haat prediken tegen het islamitische volk. Als u dat meent, verstaat u de boodschap verkeerd. Een ander verschil tussen het christendom en de islam is dat aan christenen is bevolen om onze naaste LIEF te hebben als onszelf (Matteüs 22:39), en zelfs om het even welke mensen dan ook die we beschouwen als onze vijanden (Matteüs 5:44). Gods verlangens zijn ook onze verlangens en Zijn verlangen is dat niemand zal verloren gaan, maar allen tot bekering en verlossing komen door Christus (2 Petrus 3:9).

Onze ware vijand is de duivel met zijn demonen (Efeziërs 6:12). En ik wil hier welke ketterijen of valse leer dan ook, die hij promoot, bloot leggen. De Bijbel maakt duidelijk dat een doctrine, leer of onderwijs, theologie of een "evangelie" die iets van de goddelijkheid wegneemt, van het reddende werk en de reddende genade van Jezus Christus, anti-christus is, en niet van God komt, maar van de duivel. De enige weg van verlossing naar de hemel is Jezus. Hij is God in het vlees, de Messias en de Verlosser!

Laten we nu antwoord geven op de vragen die we gesteld hebben in het begin van het hoofdstuk:

1) "Aanbidden christenen en moslims dezelfde god?"

NEE: God de Vader en Allah zijn duidelijk twee verschillende wezens met zeer verschillende eigenschappen.

2) "Is de islam een religie van vrede of... ?"

Niet voor de fundamentalistische moslims die de Joden en christenen zien als ketters en godslasteraars en als vijanden van de islam. Gematigden hebben een gespannen "vrede", maar zelfs zij zijn van mening dat op een dag de islam de wereld zal regeren. Liberale moslims zijn vredelievende mensen die niet geloven in het terrorisme.

3) "Verschillen de Bijbel en de Koran veel van elkaar?"

ENORM. De Koran stelt dat het de waarheid is en dat de Bijbel corrupt is.

4) "Hoe zijn Jezus en Mohammed verschillend?"

STERK. Jezus is de goddelijke Zoon van God, de Weg, de Waarheid en het Leven. De Heiland. Mohammed was een gewone jongen die geweld pleegde, een onderdrukker was van vrouwen en het huwelijk bepleitte met hele jonge meisjes (zijn jongste vrouw was 6).

5) "Wat zijn de theologische verschillen tussen het christendom en de islam en zijn ze verenigbaar?

Voor een ware gelovige van een geloof zijn ze niet in het minst verenigbaar. Slechts voor liberale christenen of liberale moslims kunnen ze een overeenkomst vertonen.

pijl

Islam, de Antichrist en de Valse Profeet

Wat is de rol van de islam in de eindtijd? In de volgende hoofdstukken zullen we precies onderzoeken welke rol de islam speelt in de Eindtijd, van de huidige dag tot en met de Grote Verdrukking. Wederom zullen we het eindtijdscenario zoals in de Bijbel wordt uitgelegd, vergelijken met datgene wat in de koran staat en ontdekken we enkele verbazingwekkende onthullingen die de traditionele uitlegging over de eindtijden zal uitdagen, zoals:

 

 1. Het mysterieuze "Achtste" Rijk (Openbaring 17:11).
 2. De ware afkomst en religieuze identiteit van de Antichrist en de Valse Profeet.
 3. Het ware "merkteken" van het Beest en wat het betekent.
 4. Wat de Islamitische Eindtijdtheologie zegt over de Joodse Messias.
 5. Mijn kijk op de "leugen" of "kracht der dwaling" van de laatste dagen (2 Tessalonicenzen 2:11), die zelfs "de uitverkorenen” kan misleiden (Mattheüs 24:24).
  ...en nog veel meer

 

In het vorige hoofdstuk hebben we ontdekt dat het christendom en de islam lijnrecht tegenover elkaar staan: wat de ene voor heilig houdt, ziet de ander als godslasterlijk.

Deze keer gaan we het Eindtijd-scenario onderzoeken zoals uitgelegd door de islam, en zien hoe het verschilt van het scenario in de joods-christelijke Bijbel. Tegen de tijd dat dit hoofdstuk ten einde loopt zult u de WARE religieuze identiteit en afkomst kennen van de antichrist en de valse profeet en tevens van hun laatste imperium weten dat bekend is als "Het Beest".

In de volgende hoofdstukken zult u uitvinden wat het echte "merkteken van het beest" is (en het is niet wat u denkt!). U zult ook ontdekken wat "de gruwel der verwoesting" is - het beeld dat de Antichrist en de Valse Profeet iedereen dwingen om te aanbidden - en nogmaals, het is niet wat er altijd is geleerd in het verleden. U zult ontdekken welke landen aan de macht zullen zijn in de laatste dagen en in welke volgorde, zodat u ernaar kunt KIJKEN, voordat het gaat gebeuren. En veel meer profetische tekenen die nog niet geopenbaard zijn tot NU toe.

Als u de eschatologie bestudeerd hebt (de theologie over de Eindtijd vlak voor de wederkomst van Christus) bent u zich bewust van de drie belangrijkste personages: Jezus, de antichrist en de valse profeet. Als u een christen bent, is Jezus de Goede Mens, de Antichrist de belangrijkste slechterik, en de valse profeet de slechterik daarop volgend. Jezus vertegenwoordigt God (Johannes 1:1), de Antichrist en de Valse Profeet vertegenwoordigen de Duivel (Openbaring 13). De Antichrist en de Valse Profeet mogen hun debuut maken in het begin van de laatste 7 jaar (Daniël 9:27) vóór de wederkomst van Christus, die bekend is als Daniëls 70e week (een "week" in het Hebreeuws is 7 jaar in het Westen). Zij stellen een machtig rijk in, dat zal proberen om de wereld over te nemen (Openbaring 13).

Aan het einde van de 7 jaar zullen de legers van de Antichrist zich verzamelen in de vallei van Josafat - bekend als Armageddon - en daar zullen ze vechten tegen Jezus en Zijn heiligen, die uit de hemel naar de aarde komen (Openbaring 19). Jezus komt nu als de zegevierende Koning der koningen en Heer der heren en zal het Antichristelijke leger volkomen vernietigen en vervolgens zowel de Antichrist als de valse profeet in de poel van vuur werpen. Daarna vestigt Jezus Zijn regering op aarde die 1000 jaar zal duren (Openbaring 20: 4).

De klassieke eindtijdleer is, dat de antichrist uit Europa zal komen en dat zijn laatste rijk - bekend als het Beest - de Europese Unie zal zijn. Ik heb altijd geleerd dat de valse profeet een afvallige christen zou zijn die de zijde van de Antichrist kiest en zijn religieuze leider zal worden... Ik had het mis op beide punten en trek nu officieel al die leringen in, in het licht van de nieuwe openbaringen die zijn opgekomen.

Maar al doet het pijn, toch ben ik blij, omdat ik honger heb naar de waarheid en weet dat u dat ook hebt. Hebreeën 1:1 zegt dat de openbaring (over sommige dingen) progressief is en dat is vooral het geval als het gaat om het onderwijs over de Eindtijd. De engel Gabriël vertelde aan Daniël de profeet dat hoe dichter we bij de wederkomst zouden komen, God aan ons, Zijn volk, meer zou openbaren over de eindtijd (Daniël 8:26, 9:24, 12: 5-13). Ik moet bekennen dat iets me tegelijk heeft opgewonden en heeft laten schrikken: ik heb meer eindtijdopenbaring ontvangen in het afgelopen jaar, dan in de 10 jaar daar voor, wat me vertelt dat de wederkomst van Christus veel dichterbij is dan we mogelijk denken! Deze dingen zijn onlangs onthuld door de Heilige Geest aan de wereldwijde kerk en we staan aan het "begin" van deze openbaringen. Ze worden nu ontsloten, want echt, we zijn in de Laatste Dagen - Jezus bereidt zich voor om op zijn witte paard te stijgen en wij moeten er klaar voor zijn!

Hier is dus de ware religieuze identiteit en afkomst van de antichrist, de valse profeet, en het "Beest", dat is het laatste wereldrijk: ze zullen allemaal islamitisch zijn. Islam is niet alleen maar "een" rol in de verdrukking, maar heeft de hoofdrol hier op aarde.

We gaan vandaag beginnen met de Antichrist en de Valse Profeet, hun kenmerken en acties op basis van de Bijbel, de Koran en de Hadith (de Hadith of Sunna is een apart werk van de Koran en geeft de geschiedenis van de islam: wat Mohammed deed en zei tegen zijn volgelingen. De Koran is allemaal theologie en gebed en de Hadith is de historische gegevens.)

OPMERKING: Terwijl de meeste moslims de Koran voor heilig houden en door Allah-geïnspireerd, hebben ze niet allemaal dat gevoel over de hadiths. Sjiitische moslims hebben een grotere neiging om vast te houden aan de hadiths en het idee van een islamitische messias dan de soennitische moslims dat bijvoorbeeld doen.

Wat veel christenen niet weten, is dat de islam zijn eigen versie heeft van het Einde der Tijden en de laatste 7 jaar. Hun versie bevat dezelfde 3 grote figuren als de onze... maar keert het volledig om. (Vergeet niet dat we al ontdekten hoe de islam en het christendom tegenover elkaar staan - Mohammed nam alles wat door christenen als heilig wordt gehouden, draaide het helemaal om, en noemde dat "de waarheid.")

Voordat ik verder ga, raad ik u sterk aan het boek "God's War on Terror" te lezen geschreven door Walid Shoebat. Walid werd opgevoed als moslim in Bethlehem, was lid van de terroristische organisatie de PLO en heeft zich bekeerd tot Christus in het begin van 1990. Hij is degene die door God gezalfd is, om deze nieuwe inzichten naar de Westerse Kerk, en dat is vanwaar deze informatie naar ons komt. Walid spreekt nu bij de meeste grote profetische conferenties in de wereld en is op The O'Reilly Factor, CNN, CBS en de BBC geweest. U kunt naar zijn website gaan op www.walidshoebat.com

De Mahdi

Sjiieten en sommige soennitische moslims zijn op zoek naar de terugkeer van de Imam al-Mahdi, dus wat we de islamitische Messias zouden noemen. Volgens hun legendes wordt de 12e afstammeling van Mohammed diep in de aarde verborgen in de handen van Allah en perfect bewaard gehouden. Van daaruit zal hij opstijgen voor de laatste 7 jaar voor het Oordeel. Aan het begin van die periode van 7 jaar zal hij naar voren komen uit die put en beginnen met het vestigen van een islamitische wereldorde die de hele wereld zal domineren door middel van valse vrede en militaire verovering. Moslims zeggen dat de naam van hun Madhi "Muhammad bin Abdullah" zal zijn.

De Bijbel noemt de Antichrist "het beest dat opkomt uit de afgrond" (Openbaring 11:7). De overeenkomst met de Madhi is dat van hem ook gezegd wordt op te klimmen uit een afgrond of grot, wat te toevallig is.

De Bijbel verbindt 666 met het beest. Een man genaamd Adonikam die uit de Babylonische gevangenschap kwam, had 666 mannelijke kinderen en kleinkinderen, Ezra 2:13: "De nakomelingen van Adonikam: zeshonderdzesenzestig."

Adonikam betekent de "Rijzende Heer". De betekenis van zijn naam beschrijft perfect de opkomst van de Madhi uit de put of grot in de aarde. Adonikam was niet het beest, maar zijn naam doet al iets vermoeden dat kan worden gekoppeld aan de Madhi, op wie de islam staat te wachten dat hij zal opkomen vanuit de afgrond. In Openbaring 9:11 komt een gevallen engel met de naam Apollyon (de vernietiger) die wordt vrijgelaten uit de afgrond. Bijbelgeleerden geloven dat Apollyon de geest is van de antichrist, de geest van Vernietiging. Dit past perfect bij de Madhi, waarvan islam zegt dat hij zal opstaan uit de afgrond en de wereld zal vernietigen om die te veroveren voor de islam. De 9/11 aanval van het World Trade Center is, zo geloof ik, profetisch gekoppeld aan Openbaring 9:11 dat is het vers waarin Apollyon verschijnt. Door het gebruik van deze datum hebben de islamitische terroristen zichzelf geopenbaard en hun komende Madhi, als Apollyon. de Vernietiger in Openbaring "9:11".

(Kanttekening: de voormalige Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad gelooft volledig deze theologie en sprak erover tijdens zijn toespraak tot de VN en vele andere malen op tv en in kranten. Hij gelooft dat men de komst van de Mahdi kan "versnellen" door een aanval op Israël. OPNIEUW zeg ik: er is geen scheiding van religie en staat in de islamitische landen. Wij zouden kernwapens willen om politieke en veiligheidsredenen, maar de Iran is kernwapens aan het ontwikkelen vanwege volledig religieuze redenen).

JEZUS

Moslims geloven dat Jezus zal terugkeren - herinner u dat ze zeggen dat Hij nooit stierf, maar werd opgenomen in de hemel door Allah, waar hij ook nu verblijft. Ze zeggen dat Allah hem terug zal sturen naar de aarde in de laatste 7 jaar en dat hij dan ons twee dingen zal verklaren: 1) dat hij gelogen heeft tegen iedereen over het feit dat Allah een zoon heeft of 2) dat iedereen verkeerd begrepen heeft wat hij zei en dat hij nooit beweerd heeft Allah's zoon te zijn. Deze "Jezus" zal dan verder gaan te verklaren dat de islam de weg is, de waarheid en het leven, en hij zal dan alle christenen vermanen zich te bekeren of de gevolgen onder ogen te zien.

Daarna zal hij met de Madhi één team vormen en systematisch alle Joden in de wereld doden en iedereen dwingen zich te bekeren tot de islam of te sterven door het zwaard.

DE DAJJAL

Aan het eind van de periode van 7 jaar verzamelen de Madhi en de moslim "Jezus" hun legers samen in het dal van Josafat om de Dajjal te bevechten. De Dajjal is hun Antichrist, hun slechterik, en ze hebben hun volgelingen 7 jaar lang voorbereid om hem te haten en hem te bevechten. LUISTER NU! Zij erkennen dat de Dajjal de Joodse Messias is, die komt op de wolken om de Joden te redden! Dat Hij grote machten zal hebben om zelfs het weer te beheersen. De Mahdi als de moslim 'Jezus', en hun grote leger, zal vechten tegen de Dajjal en winnen. Op het einde wordt de wereld gedomineerd door de islam en is er eindelijk vrede.

We zullen nu keer op keer de kenmerken vergelijken van de antichrist zoals die in de Bijbel zijn gegeven met de kenmerken van de Madhi zoals gegeven in de islamitische theologie. Laten we beginnen met een belangrijk punt dat al in het denken van sommigen is:

AFSTAMMING: VOLK VAN DE VORST DIE KOMT

"En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten"(Daniël 9:26).

Dit vers is door geleerden eeuwenlang gebruikt om de afstamming van de Antichrist te identificeren als afkomstig uit Europa. De "Vorst die komt" is zeker een verwijzing naar de Antichrist, dus nu moeten we de rest van het vers onderzoeken om zijn afkomst te kunnen bepalen, of die Europees of Arabisch is. De "stad" die genoemd is, is Jeruzalem en het "heiligdom" is de Joodse Tempel die in de dagen van Jezus in Jeruzalem stond. Zo is de afstamming van de Antichrist verborgen - of liever onthuld - door "het volk van de vorst".

In het jaar 68 kwamen de Joden in opstand tegen Rome, en Rome stuurde toen het 10e Legioen onder bevel van generaal Titus om de opstand neer te slaan. In het jaar 70 was alles klaar en Rome had gewonnen. In deze volledige vervulling van de profetie van Daniël 9:26 hebben ze Jeruzalem en de heilige tempel verwoest. Omdat Titus een Romein was en het leger tot Rome behoorde, hebben de profetie-geleerden aangenomen dat de Antichrist wel uit Europa zou komen... Maar laten we nog eens kijken naar vers 26 van Daniël 9. Het zijn de mensen van de vorst die nog komt, die de feitelijke vernietiging van Jeruzalem en de tempel doen, en dus zal uit hen de Antichrist voortkomen. Historisch onderzoek naar het Romeinse 10e Legioen geeft ons een verbazingwekkende ontdekking.

Hoewel dit het Romeinse 10e Legioen was, en de legionairs Romeinse burgers waren, kwamen ze niet uit het westelijke helft van het rijk, maar uit de oostelijke helft, wat het Midden-Oosten was. Generaal Titus was de commandant van alle Oostelijke Legioenen en niet van de Westerse. Het Romeinse 10e Legioen dat Jeruzalem en de tempel verwoeste, bestond uit Arabieren, Syriërs en Turken... wat nu allemaal moslimlanden zijn. Neem een kijkje op een moderne kaart - het hele Midden-Oosten is nu moslim, behalve Israël. De oostelijke helft van het Romeinse Rijk was het Midden-Oosten, waaronder Noord-Afrika, die ook allemaal islamitische landen zijn.

NAMEN VAN ANTICHRIST

Er zijn veel namen in zowel het Oude als het Nieuwe Testament die gegeven zijn voor de Antichrist: "zoon des verderfs", "mens der zonde" (2 Thessalonicenzen 2: 3), etc.

Sommige namen spreken over zijn afkomst, zoals "De Assyrische" (Jesaja 10:24, 14:25 en Micha 5:5-6), "Koning van het Noorden" (Daniël 11:40) en "Koning van Tyrus" (Ezechiël 28:2). Vergeet niet dat het Bijbelse perspectief vanuit het standpunt van Israël is, zowel geografisch als geestelijk, en niet het Westen. Dan moet de Antichrist ook uit een land komen ten noorden van Israël, zodat dus Libanon, Syrië, Turkije of Rusland in aanmerking komen. Er is absoluut geen Schriftuurlijk bewijs dat hij uit Rusland komt, zelfs als u de dingen allegorisch neemt, als het al mogelijk is, dan blijven over: Libanon, Syrië en Turkije. Het oude Tyrus is het hedendaagse Libanon, dat ons leidt naar haar volgende naam: "De Assyrische". Als u uw oude bijbelse kaarten nakijkt, waren alle drie voornoemde landen deel van het oude Assyrische rijk.

LASTERING VAN JEZUS

"Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste" (Daniël 7:25). Meerdere malen in het Boek Daniël wordt de Antichrist getoond terwijl hij God lastert, en zelfs zichzelf verhoogt om aan God gelijk te zijn (Daniël 7:8,11,20, 11:36). Het Nieuwe Testament bevestigt precies hetzelfde over de Antichrist (2 Tessalonicenzen 2:4, Openbaring 13:5-8).

Zoals we al eerder ontdekten, belasteren de leer van de Koran en Allahs profeet Mohammed Jezus door te beweren dat hij niet de Zoon van God is, noch de Verlosser, niet naar het kruis ging, en niet is opgestaan, ze noemden hem een leugenaar. Beiden gaan verder met te zeggen dat de islam de enige weg is naar verlossing en dat Mohammed de grootste boodschapper is van Allah. De islamitische Mahdi - die een moslim van moslims zal zijn - zal precies hetzelfde doen in een poging de christenen te bedriegen om hun geloof af te werpen. Als steun zal de islamitische "Jezus" verkondigen dat hij de Jezus is van de Bijbel, en dat hij heeft gelogen over het feit de Zoon van God te zijn, en dat hij zijn hoop heeft gesteld op de islam.

WIJZIGEN VAN TIJDEN EN WET

"Hij zal tijden en wet veranderen" (Daniël 7:25). De islamitische theologie maakt duidelijk dat de Madhi en de moslim Jezus een kalifaat - een islamitische rijk - vestigen, dat de wereld zal regeren. Een kalifaat (islamitische Rijk) is voor de moslims als wat het Vaticaan is voor de katholieken. De Kalief (een persoon) is voor de moslims als wat de Paus is voor de katholieken.

Er was geen kalifaat of kalief sinds 1924, toen het Ottomaanse Rijk viel.

De islam heeft zijn eigen stelsel van wetten, genaamd de "sharia", waarvan wordt verondersteld dat alle moslims daarnaar leven. En de Sharia-wetgeving zal de heerschappij voeren in het islamitische rijk, ter vervanging van alle andere wetten en regels die andere naties eventueel hebben vastgesteld. Qua tijd werkt het grootste deel van de wereld met de Gregoriaanse kalender, die de tijd voor en na Christus bevat. De moslims echter bedienen zich van een andere kalender, genaamd "hidjra", en jaar 1 voor hen is het jaar 622 toen Mohammed emigreerde van Mekka naar Medina. Zo is AD 2014 voor ons, het jaar 1435 in de Hidjra, of H, voor de moslims. De Mahdi zal iedereen in zijn rijk dwingen onder deze kalender te leven.

VERWERPEN VAN OUDE GODEN

"En hij zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken"(Daniël 11:37). Sommige vertalingen zeggen: "God van zijn vaderen" wat ertoe leidde dat velen foutief geloven dat de Antichrist een Jood moet zijn, aangezien het woord "god" enkelvoud is. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, is echter "Elohim" dat is een meervoud, goden en NIET "God". Dus moeten we het zo lezen: "hij (de antichrist) zal niet de goden van zijn vaderen eren." Vroeger aanbaden Mohammed en de Arabieren 360 goden en Allah was de maangod (vandaar de halve maan op de islamitische vlag). Mohammed kwam langs en verklaarde dat al de andere goden vals waren en dat Allah alleen in zijn goddelijkheid (Tawhid) was. Dus Mohammed heeft "niet de goden van zijn vaderen geëerd" en ook zal de Antichrist-Madhi dat niet doen.

De Antichrist-Madhi zal ook worden bezeten door Satan-Allah en dus volgt hij hetzelfde patroon als toen Satan nog steeds in de hemel was: hij wil God vervangen en als God te zijn, en hij wil dat anderen hem aanbidden als God. Het is hetzelfde oude verhaal, dezelfde oude Satan die gewoon wil wat hij altijd al wilde.

ZAL NIET LETTEN OP HET VERLANGEN VAN DE VROUWEN

In hetzelfde hoofdstuk en vers (Daniël 11:37) wordt van de Antichrist gezegd dat hij niet zal letten op de verlangens van de vrouwen. Over dit korte deel van dit vers hebben de profetie-verklaarders zich jarenlang verbaasd, waaronder ikzelf. Mij werd verteld dat dit zou betekenen 1 van 3 dingen: of dat de Antichrist een homoseksueel was, of a-seksueel, of dat hij niets zou geven om de wensen van joodse vrouwen die de geboorte van de Messias willen hebben.

Ik heb meteen de laatste verworpen zodra ik het hoorde, want dat was te veel opgerekt. Ik concludeerde dat het een van de eerste twee moest betekenen, maar geen van die opties zaten me echt lekker.

Eerder hebben we gezegd dat de islamitische sharia, die de Antichrist-Madhi zal opleggen, de Sharia-wet zou zijn die zeer onderdrukkend en denigrerend is tegenover vrouwen en die is gemaakt door Mohammed. Zo bijvoorbeeld dicteert de sharia-wet dat er twee vrouwen nodig zijn om te getuigen tegen 1 man in de islamitische rechtbank, omdat Mohammed zei dat vrouwen maar de helft van de hersenen hebben. Als een moslimvrouw haar man niet respecteert, op welke manier ook, moet hij haar dat bijbrengen door middel van een 3-stapsproces van verzoening: 1) Verbaal vermaant hij haar. Als dat niet werkt, dan volgt 2) haar weigeren in de slaapkamer. Nee, dames, ik ben niet gek... Allah zegt dat dit u straft! Als deze verschrikkelijke consequentie niet werkt, 3) sla haar dan (Soera 4:34). "Gematigde" vertalingen van de Koran adviseren om die laatste gebodswoorden als "licht" op te vatten of "met een tandenstoker", maar de originele zegt niets van dien aard.

Een moslimvrouw kan geen niet-moslim man trouwen, maar een moslimman kan en wordt zelfs aangemoedigd om met niet-islamitische vrouwen te trouwen. Als een moslimvrouw overspel pleegt tegenover haar islamitische man, kan haar hoofd worden afgesneden of ze kan worden gestenigd. In het geval je denkt dat dit alleen in Mohammeds dagen werd toegepast, denk opnieuw na. In de Verenigde Staten, in Buffalo, NY in 2009 heeft een "gematigde" moslimman genaamd Mozzammil "Mo" Hassan, die ontdekte dat zijn vrouw wilde scheiden, haar onthoofd. Het haalde al het nieuws. Wat schokkend was, was dat deze man vroeger geprezen is door de media als een gematigde niet-terroristische moslim, want direct na 9/11/2001 maakte hij een reeks video's en begon hij zijn eigen tv-station, met als enige doel de invoering van de islam in het Westen. Hij riep zichzelf uit tot een 'bruggenbouwer' tussen de islam en de VS en hij wilde een niet-terroristisch, niet-gewelddadig beeld van de islam portretteren.

Last but not least, alleen moslimmannen krijgen de "extraatjes" van het gaan naar het Paradijs. De 72 maagden waar iedereen over praat, als speciale vrouwen gecreëerd door Allah zelf, maar hier is wat de media u nooit vertellen, maar in de Koran staat: zijn deze 72 mollig en ze hebben geen persoonlijkheid (Soera 78:31). Geen wil of noden, behalve om de man aan wie ze zijn toegewezen te behagen. Vraag u zichzelf ook echt af waarom zoveel jonge moslimmannen zich hun hele leven voorbereiden voor hen, en bereid zijn om zichzelf op te blazen?

Sommigen van jullie vragen waarom er dan vrouwelijke zelfmoordterroristen zijn - wat hen motiveert? ANGST. Als eerste dit: Mohammed vertelde zijn mensen dat Allah hem een visioen gaf van de hel, en, citaat: "het was vol met vrouwen" Dit moet elke ware gelovige moslimvrouw angst geven dat er te veel van haar geslacht blijkbaar tekort komen en niet genoeg goede werken doen om het paradijs te verdienen. Vergeet niet wat de Koran zegt: de enige garantie naar het paradijs te gaan is de Shahid: martelaarschap in de zaak van Allah. Houd verder ook in gedachten dat als een moslimvrouw seks heeft voor het huwelijk of is verkracht, de sharia zegt haar dan te doden. Deze vrouwen krijgen een keuze: worden gestenigd, of bommen om hun lichaam te bevestigen en zichzelf op te blazen in een menigte van Joden, om zo haar ziel te verlossen en de eer weer terug te brengen naar haar familie (die publiek beschaamd waren vanwege haar zonde).

Is er nog enige twijfel overgebleven dat de Antichrist-Madhi, een echt moslim-moslim zal zijn, die "niet op de verlangens van vrouwen zal letten"?

MEESTER BEDRIEGER

Daniël 8:25, Mattheüs 24, 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13 zeggen dat de Antichrist-Madhi misleidend zal zijn en met succes velen zal verleiden, zelfs de "uitverkorenen", zoals Jezus het uitdrukte. Hoewel de Koran zegt dat liegen een zonde is, is de context dat een moslim mag liegen tegen anderen. Er zijn 3 islamitische termen die we nodig hebben om deze te definiëren: "Kitman", "Taqiyya" en "Hudna".

Kitman en Taqiyya of "heilige hypocrisie" (zoals moslim het noemen) zijn zeer vergelijkbaar aan elkaar, omdat ze beide betekenen het islamitische geloof voor een niet-moslim te verbergen. En deze misleiding omvat het spreken van leugens en het verspreiden van desinformatie in welke vorm dan ook. Taqiyya is nauwkeuriger in deze misleiding met het doel van zelfbehoud van het leven of van reputatie, en omvat ook het verbergen van iemands intenties, vooral als deze vijandig is. Dit is de reden waarom terroristen wonen en werken in de Verenigde Staten tot ze op een dag in een complot terecht komen om iets op te blazen.

Om eerlijk te zijn zal een gematigde moslim beweren dat dit is slechts een theologie-praktijk is, die beoefend wordt onder de sjiitische moslims, of anderen die meer fundamentalistisch zijn. De Mahdi-Antichrist zal zo fundamentalistisch zijn als men het maar krijgen kan! Zoals we straks zullen ontdekken, begint de Madhi-Antichrist als een man van valse vrede, die zelfs iedereen zal beetnemen door zijn islamitische geloof te verloochenen om zo Israël en het Westen te misleiden...

(Ik weet wat sommigen van u nu denken. Een foto van Obama is opgedoken in uw gedachten, in het bijzonder voor het feit dat hij veel tijd besteedde aan het ontkennen dat hij een van zijn vaders islamitische overtuigingen volgt, en ook het feit dat hij gewoon de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. Ik geloof op dit moment niet dat Obama de Mahdi-Antichrist is, en een van de redenen hiervoor is dat volgens zijn geboorteakte in Kenia, Afrika werd geboren dat ten zuiden van Israël ligt, en Madhi zal komen vanuit het noorden van Israël.)

Opnieuw zien we het tegenovergestelde karakter van het christendom versus de islam-Jezus. Het vertelt ons dat onze liefde en geloof in Hem het licht van de wereld zouden moeten zijn, zichtbaar voor iedereen (Matteüs 5). Elf van de twaalf discipelen werden gemarteld omdat ze hun liefde voor Christus niet verborgen of wilden verloochenen, zelfs als ze marteling en dood zagen aankomen. Degene die het er levend afbracht, Johannes, werd voor het leven verbannen naar het gevangeniseiland Patmos, omdat hij Jezus niet wilde afzweren. Honderdduizenden werden gemarteld sinds die tijd, om precies dezelfde reden (Hebreeën 11:35-38). Jezus vertelde ons dat wie Zijn naam publiekelijk zou belijden naar anderen, dat Hij (Jezus) ook hen zal belijden voor Zijn Vader en alle engelen... maar wie Zijn naam zal verloochenen voor anderen, die zal Jezus ook verloochenen in de hemel. (Matteüs 10: 32-33)

VALSE VREDE - ZAL EEN VERBOND BEVESTIGEN TUSSEN DE PARTIJEN.

"Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden" (Daniël 9:27). Een "Hudna" ontspringt uit de Kitman en Taqiyya, maar is gebaseerd op verdragen met niet-moslims, en een Hudna is een verdrag met ongelovigen dat niet hoeft te worden gehonoreerd en moet met een maximum van 10 jaar worden gehouden. Deze termijn geeft de moslims tijd om geld en militaire macht te vergaren om eindelijk het verdrag te breken en militair aan te vallen met wie ze vroeger een verdrag hadden gesloten.

Een uitstekend voorbeeld is dat van Mohammed zelf in de Hadith. Toen hij voor het eerst naar Medina kwam, en hij en zijn nieuwe volgelingen niet krachtig genoeg waren om de stad in te nemen door middel van geweld, sloot hij dus een vredesverdrag met hen in de veronderstelling dat dit 10 jaar zou duren. Binnen een paar jaar was door de vele overvallen zijn schatkist toegenomen en zodoende ook zijn aantal volgelingen. Toen hij eindelijk krachtig genoeg was, verbrak hij het verdrag en zijn leger reed de stad in en nam het met geweld in.

In 1993 werd de Palestijnse president Yasser Arafat onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede voor het ondertekenen van een 7-jarig vredesverdrag met Israël, genoemd als de Oslo-akkoorden. Toen hem door de media werd gevraagd of hij Israël vrede zou gaan verlenen antwoordde Arafat: "Ik zal hen dezelfde vrede geven als Mohammed gaf in Medina." Hudna! Hij wachtte zijn tijd af. Sindsdien zijn er meer dan 100 staakt-het-vuren-overeenkomsten geweest, die altijd door de terroristische organisaties PLO, Fatah en Hamas werden gebroken.

Vandaag de dag moeten we niet verbaasd zijn als Iran instemt met een "vrede" met het Westen over zijn nucleaire wapen-doelen. Die "vrede" zal volledig onwaar zijn en alleen dienen om tijd te kopen om een volledig operationele kernkop te ontwikkelen, die ze kunnen gebruiken om Israël te vernietigen. Hudna! De Kitman en Taqiyya gebruiken ze voortdurend om ons te vertellen wat we willen horen, terwijl ze in hun eigen land zeggen: "Dood aan Israël! Dood aan Amerika!"

Voor zover het de Eindtijd betreft en het laatste 7-jarig verbond dat hij sluit, velen zullen geloven dat het zal gaan tussen de Joden en Arabieren om het creëren van een Palestijnse staat met een verder opdelen van het land Israël en de stad Jeruzalem. Er wordt ook op gespeculeerd dat voor de Joden de 'haak' zal zijn: het bouwen van de tempel op de Tempelberg in Jeruzalem. De islamitische theologie stelt dat de Madhi een 7-jarig vredesakkoord zal sluiten tussen de moslims en "de Romeinen" (wat het Westen symboliseert) en dat een Jood het ondertekeningsproces zal voorzitten. Volgens de Schrift verbreekt de antichrist het verdrag halverwege de "week" (na 3,5 jaar) en dan begint een militaire verovering tegen de Joden en de christenen in de wereld. En dat is precies het historische patroon en de profetische theologie van de islam-eindtijd. Nogmaals: dit is een van de vele theologische toevalligheden tussen de Antichrist en de islamitische Mahdi.

MILITAIRE LEIDER DIE GRAAG OORLOG WIL

Daniel 11:38 laat zien dat de Antichrist "de god van de vestingen eert", en Openbaring 13:4 toont de mensen die versteld staan van zijn militaire macht/agressie en zeggen:"Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?"

In de Koran eist Allah de oorlog tegen ongelovigen (Soera 9:124) en in het bijzonder tegen Joden en christenen (Soera 9:29). Andere "oorlogsverzen" zijn Soera 5:34, 9:73, 123 en 191. De Mahdi en de moslim-"Jezus" worden voorspeld in de islamitische eindtijdtheologie om de oorlog te voeren tegen iedereen die zich niet zal bekeren tot de islam om ze te verpletteren.

VERVOLGT JODEN EN CHRISTENEN

Daniël 7:21,25, 9:27, en Openbaring 13 maken duidelijk dat de Mahdi-Antichrist oorlog voert tegen de heiligen en hen OVERWINT. Een aantal van de kleine profeten in het Oude Testament, samen met zwaargewichten zoals Ezechiël en Jesaja (en met Daniel natuurlijk) spreken van een grote vervolging van de Joden door de Antichrist. Jezus voert deze zelfde vervolging op in Mattheüs 24 en Marcus 13 door de Joden te vertellen dat ze moeten vluchten naar de woestijn van Juda, zodra de Madhi-Antichrist de gruwel der verwoesting in de Joodse Tempel zet (het mysterieuze "beeld van het Beest".) Bevrijding komt aan het einde, wanneer Christus terugkeert en de Mahdi-Antichrist bestrijdt.

De islamitische theologie omvat ook deze militaristische vervolging en verovering! Nogmaals Allah gebiedt de oorlog tegen de Joden en de christenen (Soera 9:29); en de islamitische theologie bevestigt dat dit wereldwijd zal gebeuren in de laatste 7 jaar.

GEVECHT TEGEN ANDERE NATIES

"Hij zal versterkte vestingen maken samen met een vreemde god." (Daniël 11:39). Dit vers is fascinerend, omdat het duidelijk aantoont dat de Antichrist oppositie zal krijgen - nog voordat Christus terugkeert - vanuit de "sterkste" naties, die een andere God aanbidden dan de zijne. Mijn hoop en gebed is dat de Verenigde Staten een van deze landen is; en dat zou heel goed zo kunnen zijn. In Genesis profeteerde God Zelf over Ismaël en zijn nakomelingen (de Arabieren): "En hij zal zijn een wilde ezel van een mens; zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem"(Genesis 16:12). Nogmaals, de islamitische eindtijdtheologie zegt dat de Mahdi zal vechten tegen alle ongelovigen in een poging hen te bekeren tot de islam en voor de oprichting van een wereldwijde islamitische orde.

pijl

WIE ZIJN DE VALSE PROFEET EN ALLAH

In de voorgaande hoofdstukken hebben we een belangrijke openbaring ontdekt, die eerdere foutieve leerstellingen wegblies. De antichrist, de valse profeet en de laatste wereldrijk zijn bekend als "Het Beest", en allemaal islamitisch zijn. We ontdekten dat de islam zijn eigen versie van het Einde der Tijden heeft en zij wachten op de komst van de Mahdi - de islamitische Messias, die een Kalifaat zal vestigen, en zal beginnen om de hele wereld te bekeren tot de islam. Naast hem noemt de Koran een "Isa", ook wel bekend als de moslim-Jezus, die op hetzelfde moment als de Mahdi zal terugkeren, en aan de wereld zal verklaren dat hij heeft gelogen over het feit dat hij de Zoon van God is. Hij zal dan de Mahdi vergezellen in de "evangelisatie" van de wereld voor de islam. Aan het einde van de 7 jaar zal Isa vechten tegen de Dajjal - van wie ze toegeven dat hij de Joodse Messias is, die zal komen op de wolken om Israël te redden. Volgens de islamitische theologie doodt Isa de Dajjal en dan zal de islam over de hele wereld regeren.

We vergeleken de islamitische Mahdi en de Bijbelse antichrist met elkaar, en ontdekten dat alleen de Mahdi voldoet aan alle kenmerken en acties van de Antichrist. We hebben bewezen dat hij niet zal komen vanuit de Europese Unie, zoals eerder werd geleerd.

In dit hoofdstuk zullen we ingaan op de mysterieuze figuur die in het boek Openbaring genoemd wordt "De Valse Profeet", en wel in Openbaring 13:11-17: waar gezegd wordt:

" En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam."

Openbaring noemt deze man "de valse profeet" (16:13, 19:20 en 20:10). Laten we eens bekijken wat Openbaring 13 opnoemt als de kenmerken van de Valse Profeet:

 

 1. Komt op "uit de aarde".
 2. Heeft 2 hoorns en lijkt op een lam.
 3. Spreekt als de draak.
 4. Oefent grote autoriteit uit in de islam en het Kalifaat.
 5. Zorgt ervoor dat mensen zich bekeren tot de islam.
 6. Doet grote "tekenen", zoals "vuur" uit de hemel laten neerdalen op aarde.
 7. Misleidt de mensen met deze tekenen, waardoor ze zich bekeren tot de islam en "maakt een beeld" om te aanbidden.
 8. Creëert het beroemde "merkteken van het beest" dat mensen moeten aannemen om hun loyaliteit te bewijzen.

 

Vergeet het volgende niet: dat de islam dezelfde personages heeft in haar eindtijdtheologie als de christenen - zij keren het echter gewoon om en noemen het kwade goed en het goede kwaad (Jesaja 5:20). We hebben al vastgesteld dat hun Messias - de Mahdi - onze Antichrist is. Wie is de Mahdi's rechterhand? Isa, ofwel de moslim-Jezus! Ik geloof dat Isa de valse profeet is uit Openbaring en ik zal u vanuit de Schrift mijn standpunt verklaren. Voordat we verder gaan, moet je al hebben gezien dat Satan al de waarheden van de Schrift neemt en deze verdraait zoals hij altijd al gedaan heeft, wat kan leiden tot verwarring. Zijn kronkelen en verdraaien bevat genoeg 'feiten' om zelfs de uitverkorenen te kunnen verleiden. De beste leugenaars zijn niet degenen die de hele tijd door liegen, maar degenen die gebruik maken van feiten en waarheid, en ze dan omkeren. Laten we nu de 8 kenmerken van de valse profeet bezien uit Openbaring 13 en ze een voor een doorlopen.

KOMT VANUIT DE AARDE

Volgens de islamitische eindtijdtheologie is een van de eerste tekenen van de dag des oordeels:

"En wanneer het Woord voor hun bewaarheid wordt, zullen Wij een dier uit de aarde te voorschijn brengen dat hen zal verwonden, omdat de mensen niet in Onze tekenen geloven." (Koran 27: 82).

Een andere vertaling zegt: "spreken" in plaats van "verwonden". Dus met andere woorden: dit "beest" zal niet-moslims bestraffen voor het niet geloven dat de Koran de laatste openbaring van Allah is, met Mohammed als zijn laatste en beste Boodschapper (Profeet). Hier een citaat van Mohammed zelf over deze gebeurtenis:

"Het eerste van de tekenen die zullen komen is de opkomst van de zon uit zijn verblijfplaats, en de opkomst van het Beest uit het volk. Welke van deze twee zaken ook eerst plaatsvindt, de andere komt er pal achteraan."(Hadith-Abdullah-b-Umar, Sahih Muslim).

Denk aan het eerste wat Isa, de moslim-Jezus, zal doen wanneer hij terugkeert, dat is verklaren dat hij heeft gelogen over het feit dat hij de zoon van God is, en zich bekeert tot de islam door te verklaren dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is. Dan zal hij de christenen berispen voor hem Gods zoon te noemen, en hen oproepen zich tot de islam te bekeren of te sterven. Laat hen die oren hebben horen! Denk aan het eerste Beest uit het islamitische Koninkrijk (Openbaring 13:1), waarover wordt geschreven als opkomend uit de zee, wat betekent uit de islamitische landen rondom Israël. Maar van de valse profeet wordt gezegd: "opkomend uit de aarde" (Openbaring 13:11). Wanneer dit vers spreekt over de aarde, kan het ook vertaald worden als "het Land", wat dan betekent het land van Israël. Dus terwijl het eerste Beest van het islamitische rijk komt, uit de islamitische heidense volken rondom Israël, "uit de zee", komt het tweede Beest van het Islamitische Rijk op uit het Land van Israël, "de aarde", geregeerd door de valse profeet. In het verlengde daarvan zou dit gemakkelijk kunnen verwijzen naar een nieuw Palestijns Rijk, dat oprijst uit de veroverde delen van Jeruzalem en Israël.

HET HEEFT TWEE HORENS EN LIJKT OP EEN LAM

Deze twee hoorns kunnen ook Fatah en Hamas beschrijven, die beiden Israël willen regeren. De valse profeet (Isa - de moslim-Jezus) zal worden gezien als een religieus leider, zoals een Imam of Ayatollah. En kan opstaan in Israël of Palestina.

De werkelijke Jezus Christus wordt 29 keer Het Lam genoemd in het Nieuwe Testament. De valse profeet lijkt op een lam, dat velen in het verleden heeft geleid - waaronder ikzelf - om te concluderen deze man een christen was, die van het geloof was afgevallen, en nu de Antichrist vergezelde. Een van de voornaamste kandidaten wanneer de Antichrist zijn debuut zou maken, was jarenlang de katholieke paus, en velen geloven dit nog steeds.

We zien dat nu als overduidelijk als een vergissing in het licht van de nieuwe openbaringen die God voor ons heeft geopend in deze laatste dagen, tenzij die laatste katholieke paus zich tot de radicale islam bekeert, wat zeer onwaarschijnlijk is. De valse god Allah, alias de Satan, zal iemand voortbrengen die zal beweren de Jezus van het Nieuwe Testament te zijn en wie dat is weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat hij Jezus, het Lam, zal imiteren. Let op de beschrijving in Openbaring 13:11 - hij heeft 2 hoorns... lammeren hebben geen horens! Dit toont ons het valse, misleidende karakter van deze man, die 'een wolf in schaapskleren' is. Dat hij zich voordoet als een lam, terwijl hij in feite een bok zal zijn (en vergeet niet, bokken zijn degene die nooit enige liefde of compassie hadden voor "de minste van mijn broeders" (Matteüs 25: 31-46), wat joden en christenen betekent. En dat is zeer zeker het geval in de fundamentele islam, en geldt zelfs voor de gematigde islam.)

SPREEKT ALS EEN DRAAK

De draak is Satan (Openbaring, hoofdstukken 12, 13, 16 en 20) en de reden dat de valse profeet spreekt als de Satan, is omdat hij een leugenaar is, zoals Satan ook is (Johannes 8:44). Vergeet niet dat de islam de waarheid van God en Jezus neemt, en het een godslastering en leugen noemt. Zij ontkennen Jezus als de Zoon van God, Verlosser en Messias. Zij ontkennen dat Hij naar het kruis ging en stierf voor onze zonden en dat Hij is opgewekt uit de dood. Deze leugens komen rechtstreeks uit de mond van de draak zelf, die altijd heeft getracht om Christus en al Zijn werken te ondermijnen. De draak is de initiatiefnemer om het kwade goed te noemen en het goede kwaad. De Valse Profeet zal deze werkzaamheden voortzetten terwijl hij de Draak aanbidt.

IS ALLAH LUCIFER?

Laten we de vergelijking eens naast elkaar leggen van de namen en kenmerken van Satan tegenover die van Allah. Bijna elk exemplaar van de Koran bevat de 99 "Mooie" namen van Allah. Sommige lijken heel godvruchtig en goddelijke, zoals "Genadige" en "Barmhartige", maar anderen hebben een veel duisterder betekenis.

Lucifer Allah

Betekend "schitterend" (Jes. 14:12)

Betekent ook "schitterend". (Koran 24:35

Bekend als "morgen" of "dageraad" ster (Jes. 14:12) Engelen en demonen worden vaak in de Bijbel "sterren" genoemd.

Genaamd een ster en Heer van de dageraad (ochtend) (Koran 24:35, 114:1-3 ). Ook wel "De Ster van Sirius" (Koran 53:49 ).

Extreem trots (Jesaja 10:12 en Ezechiël 28:2). Merk op dat in de Schrift trots een zonde is (Romeinen 1:30, 2 Tim. 3:2 en Jakobus 4:6).Al-Muqtadir

Genaamd "De meest trotse Ene" en "Een Gevuld met trots." Al-Muqtadir

Genaamd "god van deze wereld" [aardbodem] (Johannes 12:35, 2 Kor 4:4, en Openbaring 11:4) en van 'de bodemloze put" [onderwereld] (Openbaring 9:11).

Genaamd "Heer der werelden" (dat wil zeggen zowel de oppervlakte en onderwereld).

Genaamd "overste van de machten in de lucht" (Efeze 2: 2) en "wereldbeheersers van de duisternis in de hemelse gewesten." [de hemel] (Efeziërs 6:12).

Genaamd "Heer van de winden."

Genaamd heerser en heer over demonen (Mattheüs 12:24 en Openb. 9:11).

Genaamd "Heer van de demonen." (Koran 69:43, 51:56, 114:1 ) en wordt GEDIEND door de demonen (79:1).

Demonen volgen Lucifer en zijn bondgenoten (Matt. 12:25-26 en Openb. 9:11).
Opmerking: demonen zijn vijanden van God en Zijn tegenstanders (Matt. 13:39, Lucas 10:19 en Hand. 13:10).

Demonen volgen Allah en zijn bondgenoten (Koran 72:13).

Kent de Bijbel en verdraait deze

Kent de Bijbel en schreef zijn eigen Koran

(Genesis 3, Matt. 4 en Lukas 4) vecht tegen de waarheden en profetieën om zijn eigen doelen te bereiken. Weet dat Jezus zal overwinnen, dat hij (Lucifer) zal verliezen en is daar woedend over (Openbaring 12:12).

Schreef (de Koran), waar hij de waarheid van Jezus en de Schrift verdraaide. Creëerde een nieuwe scenario waar hij zal winnen op het einde. DEMONEN geloven in de Koran als het geïnspireerde woord (Koran 72:1-8).

Geen vergeving voor Satan of zijn demonen - het lot van elk van hen is in de poel van vuur (Matt. 25:41, Openb. 20:10). Het heeft geen zin om zich te bekeren - er is geen waarheid of licht in hen, hoe dan ook (Johannes 8:44).

Sommige demonen bekeren zich in de aanbidding van Allah, de islam, en erkennen Mohammed als profeet van Allah (Koran 72:1-13).

Genaamd Vernietiger en Moordenaar (Johannes 8:44, Maleachi 3:11). Veroorzaker van de ziekte en ellende (Lukas 13:16, Handelingen 10:38 ). Opmerking: De echte God is een Genezer, een Verlosser, een Vader en een Redder!

Genaamd "Al-Darr" wat betekent "Kweller en Schuldig aan Schade." Ook "Schepper van het lijden."

Schepper van het kwaad en duisternis waar we voor moeten worden behoed (Matt. 6:13 - "verlos ons van de boze.").

Schepper van het kwaad en de duisternis, maar spoort Moslims aan om hun toevlucht te zoeken bij degene die de duisternis schiep, om te ontsnappen aan het kwaad en duisternis (geen grap) (Koran 114:13-3)

Enkele andere Namen van Allah zijn Al-Mudhell, de gever van oneer. Al-Mumit, de brenger van de dood, de Vernieler (dat is de exacte naam Apollyon in Openbaring 9:11.) Allah wordt ook wel Al-Mu'akhir genoemd, de grote bedrieger (Satan is de bedrieger in Openbaring 12:9)

Als dit niet genoeg is om u te overtuigen en voor sommigen van u zal het niet zo zijn, dan bewaarde ik het beste voor het laatst: het beste van allemaal. Ben u klaar voor het volgende hoofdstuk?

pijl

HET WASSENDE MAAN EN STERRENBEELD

()

De god Allah bestond al vóórdat de islam kwam, toen de Arabieren nog polytheïstisch (veelgodendom) waren. Hij was 1 van de 360 goden en stond bekend als "de god van de halve maan". Allah wordt ook wel "de morgenster/dageraadster" genoemd zoals we zagen in de tabel hierboven, wat de symboliek van de islamitische vlag aanvult.

Toen Mohammed kwam, verklaarde hij de andere 359 goden als vals te zijn, en dat Allah de enige was.

Satan wordt "Bel" genoemd (Jesaja 46:1, Jeremia 50:2, en 51:44) ook "Baal" (Numeri 22:41, Richteren 2:13, Romeinen 11:4), en "Baal-zebub" (Matteüs 12:27), zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Het is allemaal dezelfde naam met dezelfde betekenis. Bel, Baal en Baal-zebub is de cultus van de halve maan en Bel/Baal/Baalzebub is de maangod. De oorsprong van Bel was in Babylon. Toen Gideon de Satanische Midianieten versloeg op Gods bevel, was zijn laatste daad dehalve maan symbolen afnemen, die om de nekken van de kamelen hingen om de dominantie en overwinning van de God van Abraham, Isaak en Jacob te tonen over Satan (Richteren 8:21). Psalm 83 vertelt precies tegen welke volken Jezus vechten zal als Hij terugkeert, wat in deze moderne tijd allemaal moslimlanden zijn. Hij zal met hen hetzelfde doen als Gideon deed bij de Midianieten en haar leiders. Met andere woorden, net als Gideon het satanische symbool van de halve maan wegnam, zo zal Jezus de Satanische halve maan en de stersymbolen over het hele Midden-Oosten naar beneden halen! De islamitische Eindtijdtheologie nam deze waarheid en verdraaide het: zij hebben Isa - een moslim-Jezus, die zal terugkeren en alle kruisen op aarde neerhalen.

Lees nu langzaam en zorgvuldig verder: Satans naam Lucifer wordt genoemd, die komt uit Jesaja 14:12. "Lucifer" is de vertaling van een Hebreeuws woord "heylel" of "hilal" (Strong's Hebrew Concordantie, H1966)

Hij wordt beschreven als de Zoon van de Dageraad (of de morgen). De Hebreeuwse woorden vertaald zijn Heylel Ben Shachar. Wat zelfs nog fascinerender is, is dat het woord Heylel, dat in de King James wordt vertaald als Lucifer, ook wordt gevonden in het Arabisch, met bijna identieke betekenis. Meer specifiek:

Hilal in het Arabisch betekent Halve Maan.

Als we de hele zin samenstellen van Heylel Ben Shachar, dan betekent het gewoon Wassende Maan, de zoon van de Morgenster of de Dageraad - of in eenvoudiger bewoordingen, een halve maan met een ster er naast. Natuurlijk is dit bij ons het symbool van Allah en de islam. Maar Jesaja portretteert de wassende maan en ster als een grafische weergave van Lucifer zelf.

Bijna elke islamitische vlag draagt dit symbool, net als dit symbool op de koepel en/of minaretten van bijna elke moskee staat. Denk aan de gevolgen hiervan: de precieze beschrijving die de Bijbel gebruikt om Satan te beschrijven, past de islam toe op zichzelf.

Dit moet u echt niet verbazen. Satan wil God zijn en hij wil worden aanbeden. Voor hem is dit waar het allemaal over gaat, omdat hij oorspronkelijk in opstand kwam in de hemel, en dit is wat zijn doel is hier in deze laatste dagen. Mohammed - als de eerste valse profeet en figuur van de Antichrist - sprak en schreef (de Koran) met de mond van de draak. Zowel de Mahdi als Isa zullen tijdens de Verdrukking "spreken als een draak", omdat zij de draak ook aanbidden.

Niet verrassend is het dan, dat een bepaald Koran-verhaal een aantal van precies dezelfde elementen over de val van Lucifer of Satan bevat die we vinden in het Bijbelse verslag. In de Koran-soera getiteld Qadr (macht van het lot) vinden we een passage die direct spreekt van de dageraad - wanneer de engelachtige gastheer uit de hemel kwam. Laten we eens kijken naar het Koranische gedeelte welke de Nacht van het Visioen [of: Waardevolle Nacht] beschrijft:

"Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de Waardevolle Nacht. Wat weet gij van de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende): "In alles Vrede, tot het rijzen van de dageraad." - Surah 97: 1-5

In parallel aan het Bijbelse verhaal hebben we:

 

 • Engelen dalen af naar de aarde
 • De opkomst van de morgenster of de Dageraad (Satan stijgt op naar de hemel)
 • Een zogenaamde vrede is vastgesteld vanaf dat moment (volgens de islam)

 

Volgens de islamitische traditie heeft deze gebeurtenis plaatsgevonden op de 27e dag van de maand Ramadan. Het was toen dat Mohammed naar verluidt zijn ontmoeting had met de 'engel' die de Koran heeft geopenbaard. Ramadan is dezelfde maand waarin de moslims vasten van zonsopgang tot zonsondergang, en ze baseren deze periode van vasten op de stand van de maan. Deze woorden met betrekking tot Satan (de Dageraad), die wordt verstoten uit de hemel en een derde van de engelen met hem meeneemt, lopen in feite parallel aan de Schrift.

Jesaja 14:12-14: "Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste."

Het kan ook interessant zijn om de zware zonde van Lucifer in deze passage op te merken, zoals beschreven in de frase die hij in zijn hart uitsprak: "Ik zal opstijgen... Ik zal zijn als de Allerhoogste." Het woord voor opstijgen, of opklimmen is in het Hebreeuws "Alah" (Strong Hebreeuws Griekse Ditionary H5927. Een oeroud stamwoord: opstijgen, intransitief (hoog zijn ) of actief (opstijgen). En natuurlijk is het de naam die door moslims wordt gebruikt voor God.

Op dezelfde manier als Allah aanspraak maakt op de titel van de Almachtige God van het universum, ondanks het feit dat hij gewoon een Arabische maangod is, was het Lucifers wens om te worden verheven als gelijk aan de Almachtige God. En dus zoals de goddelijke hint die we gevonden hebben in het woord Heylel, betekent dit dat zowel Lucifer als Wassende Maan niet voldoende was, zo mag ook in de dezelfde passage - het gebruik van het woord Alah voor Lucifers zonde van opklimmen of opstijgen om Gods plaats in te nemen - inderdaad een tweede profetische hint zijn in de onthulling van de identiteit van dat oude en zeer kwaadaardige wezen dat verborgen zit achter de titel van Allah.
En dus kunnen we heel goed verwachten dat juist op de vlag van de islam het symbool van de Wassende Maan te zien is op een prominente plaats, evenals op de vaandel van het nieuw leven ingeblazen Islamitische Rijk van het Beest. Zal het uiteindelijke Antichrist-Rijk marcheren onder de vlag van Lucifer? Dan kan dan dit het Symbool van het Beest zijn.

()

Andere vertalingen noemen de gruwel de "vreselijke gruwel" en beschrijven het als iets dat op het hoogste punt van de tempel wordt gezet.

()

De Vreselijke Gruwel zal op het hoogste punt van de tempel worden geplaatst en zal daar blijven totdat degene die het daar heeft geplaatst aan zijn einde komt, wat God voor hem heeft bereid. (Daniël 9:27)

Wanneer een land een ander natie overneemt, is het eerste wat ze doen, de vlag en symbolen oprichten van hun rijk. Moslims zijn befaamd in het omzetten van kerken in moskeeën in het Midden-Oosten, en het symbool van hun ontheiliging is niets minder dan de halve maan, die bevestigd wordt op het hoogste punt. Wanneer dit gebeurt op Gods tempel zal dat de grootste gruwel zijn, want het is een voorstelling van Lucifer. Echter deze "gruwel" die wordt geplaatst in Gods tempel, kan worden gekoppeld aan iets anders dat al aanbeden wordt door elke moslim in de hele wereld, maar we zullen dat verderop bespreken.

OEFENT EEN GROTE AUTORITEIT UIT IN DE ISLAM EN HET KALIFAAT

De Valse Profeet - Isa - zal de rechterhand zijn van de Madhi-Antichrist volgens de Bijbel, de Koran en de Hadith. Neem het moderne Iran als bijvoorbeeld: Rouhani is de "president", maar ayatollah Khameni is de 'Opperste Leider' en heeft bijna net zoveel gezag. Isa wordt verantwoordelijk voor het Mahdi leger, zo is hij bijvoorbeeld degene die tegen de Dajjal vecht in Armageddon.

ZORGT MENSEN TOT DE ISLAM TE BEKEREN

Volgens zowel de christelijke als de islamitische theologie, zal de Valse Profeet - Isa - de reden zijn dat velen zich tot de islam bekeren. Vergeet niet dat als Isa terugkeert, hij aan de wereld predikt dat hij dezelfde Jezus van de Bijbel is, en dat hij heeft gelogen over het feit Allahs zoon te zijn (of dat de mensen hem verkeerd hebben begrepen van wat hij echt zei). Hij zal alle christenen oproepen om van de hele "Zoon van God en Verlosser"-zaak af te zien, en zich te bekeren tot de ene ware religie van de islam. Hij zal dan beginnen met het afbreken van alle kruisen in het Midden-Oosten. Samen met valse wonderen, waarvan de Schrift zegt dat hij die zal uitvoeren, waarop velen zich zullen bekeren.

DOET WONDEREN EN TEKENEN

De Valse Profeet-Isa zal in staat zijn om tekenen en wonderen te verrichten, zelfs "vuur" uit de hemel te laten neerdalen op aarde.

WONDEREN BEDRIEGEN EN BEKEREN,
AANBIDDEN VAN HET BEELD BEGINT

Als sommigen deze wonderen zien zullen zij geloven dat hij de echte Jezus is en zij zullen zich bekeren tot de islam. De Valse Profeet-Isa richt vervolgens het mysterieuze "beeld van het Beest" op, dat de bekeerlingen zullen aanbidden. Meer over dit alles later...

pijl

HET LAATSTE RIJK VAN HET BEEST

In het laatste hoofdstuk identificeerden we een aantal kenmerken van de Valse Profeet en welke acties hij zal ondernemen als hij komt. We poneerden dat hij heel goed Isa - de islamitische versie van Jezus - kan zijn, die zal terugkeren in de laatste dagen om het Merkteken te vormen en het Beeld van het Beest. We vergeleken Lucifer met Allah en het was u wel duidelijk dat ze een en dezelfde zijn.

In dit hoofdstuk bespreken we de Beast - zijn laatste rijk dat er zal zijn wanneer Christus terugkeert.

De traditionele opvatting van het Beest is dat hij en de Antichrist een en dezelfde zijn. . . maar de Schrift toont het Beest aan als met meer dan één te zijn. Terwijl de Antichrist zeker een deel van het Beest is - als het hoofd, zo u wilt - het Beest vormt tezamen de laatste wereldrijk waarover de Antichrist zal heersen. Openbaring 13:1-10 zegt:

" En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.
En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht.
En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.
En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?
En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.
En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen.
En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk.
En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.
Indien iemand oren heeft, laat hij horen.
Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen."

De sleutel tot het ontsluiten van de geheimen van de Openbaring is het Oude Testament, waar veel van de symbolen worden toegelicht die we vinden in Openbaring. Sommige hoofdstukken van Openbaring leggen anderen uit en in dit geval - hoofdstuk 17 geeft ons een interpretatie in de verzen van hoofdstuk 13 die we net hebben gelezen. Laten we Openbaring 13 de verzen 1-10 een voor een vergelijken met het Oude Testamentische referenties. Houd rekening met de context dat het Beest - geen persoon is, maar een imperium met zijn bevolking. Vergeet ook niet dat de Bijbel op Israël en speciaal Jeruzalem gericht is. . . niet op Europa. Dus wanneer de Schrift spreekt over "Griekenland" of "Rome" dan verwijst het naar de oostelijke blokken van deze rijken die beide eens regeerden over verschillende plaatsen in het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld, was de zetel van Alexander de Grote niet Athene in Griekenland, maar Babylon, Irak en zijn spoor van verovering nam hem OOSTELIJK en niet naar het Westen. Het Oostblok van het Romeinse rijk - ook wel het Byzantijnse Rijk genoemd - bestond voornamelijk uit het Midden-Oosten, waarvan het hoofdkwartier in Constantinopel was (nu Istanbul), Turkije en niet in Rome, Italië. We mogen dit niet vergeten wanneer we proberen de Schrift te interpreteren.

Vers 1: "En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien horens had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam."

DE ZEE: een hermeneutisch symbool, "zee" en "water" staat vaak voor menigten van mensen en dat is hier absoluut het geval. Met andere woorden, het Beest zal opstaan uit een bepaalde groep mensen waarvan we het nodig hebben om die te identificeren om te begrijpen waar dit rijk zal zijn.

7 KOPPEN: De 7 koppen vertegenwoordigen 7 grote rijken (Openbaring 17:9 -"bergen" zijn hermeneutisch landen/rijken) als volgt en in deze volgorde: Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië, Griekenland (oostelijk deel), Rome ( oostelijk deel) en het Islamitische Rijk.

10 HORENS: de 10 hoorns vertegenwoordigen de 10 naties die zullen heersen over dit laatste rijk.

10 KRONEN: de 10 kronen zijn de tien koningen/heersers over die 10 eerder genoemde landen.

Namen van godslastering: De namen op de hoofden van het Beest is tegen God en Christus, dat is wat het godslasterlijk maakt. Ik geloof dat deze godslasterlijke naam "Allahu Akbar" - "Allah is Groot ' zal zijn, wat betekent groter dan andere goden. Dit is een belediging voor de ware God, om te beweren dat Allah "Groter" is dan de ware God Jehovah. Allahu Akbar is te vinden op bijna elke vlag van een moslim land, dit is de reden waarom God het beschrijft als geschreven op de hoofden van het Beest.

Vers 2: "En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht."

De interpretatie van de 3 dieren hieronder worden gegeven in Daniël hoofdstuk 7.

LUIPAARD = Griekenland/Ionia, het oostelijke deel van het Rijk dat is TURKIJE/IRAK.

BEER = Medo-Perzië, is IRAN/KOERDISTAN.

LEEUW = Babylon dat is IRAK.

DE DRAAK = Satan.

Vanuit de verzen 1 en 2 kunnen we hier concluderen wat de afstamming is van de volkeren en de mensen die het laatste wereldrijk zal bevatten: ze zijn allemaal Midden-Oostelijke Arabieren en Turken. Geen Europeanen. Religieuze gezien zijn allebovengenoemde landen moslimlanden.

Het Beest is het rijk van de duivel en dat is het waar het allemaal vandaan komt, haar macht, heerschappij en gezag. Het is het instrument van de duivel die hij gebruikt op aarde in een poging om zijn doel te bereiken.. . wat is het doel van de Duivel? God te zijn en om te worden aanbeden als God! Dat elke ziel op de planeet hem trouw zal beloven, in plaats van Jezus.

Vers 3: "En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna."

Herinneren dat de "hoofden" van het Beest rijken vertegenwoordigen, een van de rijken wordt getroffen door een doodsteek en dat betekent dat het "dodelijk gewond" is, maar dan van de wond zal genezen. Laten we het een en ander van de traditionele leer verwerpen van vers 3, dat zegt dat tijdens zijn bewind op aarde de Antichrist een dodelijke wond zal ontvangen aan zijn hoofd en opgewekt worden uit de dood, door Satan. Dit is overduidelijk vals omdat Satan de meester van de dood is (Johannes 8:44, Hebreeën 2:14) en alleen Jezus de kracht heeft voor de opstanding en het leven (Johannes 11:25). Om te zeggen dat Satan bevoegdheden heeft tot opstanding is hetzelfde om te zeggen dat hij het eeuwige leven kan aanbieden. We weten nu ook, eens te meer, dat het beest niet een enkele man vertegenwoordigt, maar een systeem van overheid en religie van de Satan en de Antichrist slechts een onderdeel daarvan is.

Om terug te komen op ons punt, een van de 7 rijken is al behandeld met een doodsteek en moet daarom voor altijd zijn vergaan, maar in plaats daarvan zal het genezen, dwz teruggebracht worden om weer aan de macht te komen. Welke van de 7 zal dat zijn, wanneer is het dodelijk gewond en wanneer zal het terugkomen? We gaan snel naar Openbaring 17:9-11 om het verder te begrijpen: "Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf."

Opnieuw kijken we naar de hermeneutiek wat het gebied is voor de juiste Bijbelse interpretatie om te begrijpen dat met "bergen" landen/rijken worden bedoeld en geen letterlijke bergen. Dus zoals we al hebben gezegd, zijn de 7 hoofden van het Beest 7 rijken en in de tijd van Johannes en het schrijven van de Openbaring (rond 95 na Christus) heeft hij ons verteld dat "5 (van de rijken) zijn gevallen, een er is, en de andere nog niet is gekomen (nog in de toekomst voor Johannes)."

In 95 na Christus waren Egypte, Assyrië, Babylon, Medo-Perzië en Griekenland al gevallen (in het verleden en verslagen). Degene die aan de macht was op dat moment was Rome en degene die nog moest komen in de toekomst van Johannes was het islamitische rijk. Het einde van vers 10 zegt: "en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven" wat duidelijk verwijst naar het islamitische rijk, dat nog in de toekomst van Johannes lag en de 'hij' is Mohammed die met deze religie en rijk begon. De context van vers 11 is die van vers 10: het 7e hoofd van het Beest -het islamitische rijk - is degene die dodelijk gewond is en de achtste kop (rijk) wordt, die Jezus uiteindelijk in de poel van vuur zal werpen bij Zijn Tweede komst (Daniël 7:11, Openbaring 19:20).

()

Waarom is het 7e hoofd uitgegroeid tot het 8e hoofd? Het eerste islamitische rijk begon met Mohammed rond het jaar 632 en duurde de hele tijd tot in 1924 met het Turkse Ottomaanse Rijk.

Naar aanleiding van de dictaten van de Koran en Mohammed, is het doel van het islamitische kalifaat om de hele wereld eerst te bekeren tot de islam door middel van Jihad - verbale uitnodiging eerst en als deze worden afgewezen, dan door het zwaard. De islamitische legers die Europa binnenvielen en vonden hun weg naar het westen helemaal tot aan Frankrijk. De beslissende slag die hen weerhield van de totale overname van Europa en de vernietiging van het christelijk geloof was de Slag bij Tours en Poitiers in 732 na Christus in Frankrijk. Karel Martel keerde het tij van de islamitische invasie, die tot dan toe nauwelijks te stoppen was geweest. Voor meer info. ga naar https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tours

In 1924 brachten de Britten "de dodelijke wond" toe aan de 7e kop van het beest als het dit Turkse Ottomaanse Rijk overwon. Ze ontmantelden het kalifaat en het kantoor van de Kalief en de islam was voor het eerst zonder deze beide in 1400 jaar. Nogmaals: het Kalifaat is voor de moslims wat het Vaticaan is voor de katholieken en de Kalief is voor moslims wat de Paus is voor de katholieken. Na deze gebeurtenis werd Turkije een republiek in plaats van een imperium.

Afgezien van de bijbelse interpretatie dat de zeven koppen van het beest Egypte, Assyrië Babylon, Perzië, Griekenland, Rome, en de Islam zin.

()

Er is nog iets heel verbazingwekkend, de islam zelf heeft zeven Kalifaten gehad, en is een zevenkoppige beest van zichzelf, de laatste was het Ottomaanse kalifaat, als het beest dodelijk gewond raakte.

Het islamitische 7e hoofd van het Beest - zal op een bepaald punt in onze nabije toekomst opnieuw leven worden ingeblazen (genezen) en zal zich hervormen. Dit kalifaat (het Beest), samen met zijn kalief (de antichrist) die in de poel van vuur worden gegooid door Jezus bij Zijn wederkomst. Dus een belangrijk teken dat de wederkomst van Christus nabij is, staat voor de deur, in het zoeken naar het herstel van het islamitische kalifaat en het kantoor van de kalief (die waarschijnlijk de Antichrist is). De meest moslim willen dit en de inspanningen zijn al bezig in de richting van dit doel.

Kanttekening: als de islam een religie van vrede is wat is "gekaapt" door extremisten zoals we vaak horen, waarom spreken de 'gematigde' moslims zich dan niet uit tegen de extremisten? Sinds de 9/11 aanval waar zijn de gematigde moslim groepen die demonstreren in de straten tegen de Taliban vanwege een slechte vertegenwoordiging te zijn van hen? Waarom gaan ze niet naar de nationale televisie en spreken ze zich uit tegen de zelfmoordterroristen, het veroordelen van hun acties en verkondigen dat dit niet de ware Islam is?

Ik kan het u nu al zeggen: als zelfverklaarde christenen gebouwen opgeblazen en/of bommen om zichzelf bevestigen en zichzelf laten ontploffen in een menigte van vrouwen en kinderen zou ik de eerste zijn die zich tegen hen en hun acties zou uitspreken. Ik zeg ook nu dat Tim McVeigh en zijn acties goddeloos en betreurenswaardig waren (hij beweerde het federale gebouw op te blazen voor God). Als de KKK kruisen verbrande op de erven van mensen in een schaamteloze anti-christelijke daad dan moeten ze worden gestraft in de volle omvang van de wet. De "christelijke" man die de aborteur Tiller vermoorde heeft een zonde begaan en is geen held op enigerlei wijze of vorm, maar een moordenaar, puur en eenvoudig.

Romeinen 16:17: Jezus maakte duidelijk dat we elkaar lief te hebben en zelfs de lief te hebben die we als vijanden beschouwen, bid voor hen en doe het goede voor hen (Matteüs 5:41-43). Iedereen die een "oog om oog" theologie opneemt is geen echt christen en is in directe opstand tegen Jezus Christus. Het is de plicht van de echte Christen dit aan te merken als de oorzaak van verdeeldheid en onderwijs van valse leer.

Dus nadat we opnieuw en opnieuw verteld hebben dat de ware islam vrede is , wachtten we - en  nog steeds wachten we -voor een protest onder vreedzame moslims tegen bin-Laden, Hamas, Hezbollah en zelfmoordaanslagen. .. maar er zijn er maar weinigen op hun best.. Waarom? De eerste reden is de angst: als een moslim  zich uit spreekt  tegen de radicale elementen in zijn geloof dan  wordt hij beschouwd als een afvallige van hen en  wordt hij veroordeeld tot de dood.. De tweede reden is het ontbreken van een kalifaat en de kalief. Waarom? Alleen het Kalifaat / kalief kan  Jihad machtigen. Omdat dit kantoor nog niet bestaat, Bin Laden en anderen die Jihad hebben verklaard over Israël en Amerika, opereren vanuit 'onder het juiste islamitische gezag'. Ze wachten op een 'schurk ' zoals  je wilt.

WANNEER het Kalifaat is hersteld en een kalief stapt in die positie dan zullen alle 'gematigde' moslims  worden gedwongen om een ​​keuze te maken. Waarom? Als de Antichrist  de kalief is -en hij zal dat hoogstwaarschijnlijk zijn -hij zal zijn als fundamentalistisch als ze het willen krijgen. In de eerste 3,5 jaar van de laatste 7 zal hij genieten van zijn Kitman & Taqiyya- en zal hij zijn ware bedoelingen en de diepte van zijn fanatisme voor de wereld  verbergen en doen alsof het een man van vrede is. Hij zal gebruik maken van Hoedna-valse "vrede" verdragen met Israël en het Westen. Daniël en Openbaring  zeggen beide dat hij  zijn verdragen zal breken in de laatste 3,5 jaar van de  laatste 7 en er zal geen verhulling meer en misleiding over zijn bedoelingen of overtuigingen zijn.

Hij zal MILITAIRE oorlog tegen Joden en Christenen  voeren en de Schrift zegt dat hij  hen zal overwinnen (ouch). De gematigde moslims van de wereld zal worden gedwongen om een zwart-wit keuze te maken als de kalief-Antichrist zal verklaren dat de  Jihad is geopend op Israël en het Westen. Hij zal iedereen in het Midden-Oosten  dwingen om zijn merkteken te nemen en / of / zijn beeld te aanbidden . Hij zal een beroep doen op de moslims over de hele wereld om hetzelfde te doen. De gematigden zullen beide zijden zien. Of  volledig achter hem of doodvonnissen worden uitgesproken over hen-er is geen tussenweg . De hoop is dat de Schrift zegt dat sommige moslims  Jezus als Redder  herkennen en erkennen , God zij geprezen! Elke persoon in het Midden-Oosten die dit doen zullen hoogstwaarschijnlijk gemarteld worden via onthoofdingen , zoals het  islamitische oordeel over een moslim die zich bekeert tot het christendom gebied ,  dat oordeel  is de dood en deze moord is uit te voeren door  FAMILY leden volgens de sharia. Waarom denk je dat Jezus zei over die laatste dagen:

Mark 13:12: Nu broeder zal broeder overleveren tot den dood, en een vader zijn kind; en kinderen zullen opstaan ​​tegen de ouders en hen ter dood te worden gebracht.

Dit vers heb ik nooit begrepen , totdat ik de  islamitische sharia begreep... nogmaals, ik herinner u eraan dat in de Bijbel Jeruzalem-Israël-Midden-Oosten centraal staat en niet de VS . De overgrote meerderheid van de gebeurtenissen die plaatsvinden in de eindtijd zijn daar en niet hier.

Het nieuws hier is goed en slecht: sommige moslims zullen de Mahdi-Antichrist verwerpen en erkennen dat Jezus de enige weg is. Op dat moment zullen ze door hun eigen familieleden gedood worden  ,  vereist door de sharia wet jegens  afvalligen (degenen die zich van het geloof zijn gevallen). Veel van deze goede mensen zullen de Martelaren,zijn die we zien  in Openbaring hoofdstuk 6 (de 5e Seal , 5de zegel ) staande voor de troon van God :  9Toen het Lam het vijfde zegel verbrak, zag ik onder het altaar de zielen van hen die gedood waren omdat ze getuigenis hadden afgelegd van de boodschap van God. 10Ze riepen luid: ‘Heilige en waarachtige Heerser! Hoelang zal het nog duren voordat u rechtspreekt over de bewoners van de aarde en ons bloed op hen wreekt?’

Dit verklaart ook iets anders dat mij altijd verbijsterd : Openbaring 13 zegt dat het beest niet alleen  God lasterd  maar "zij die in de hemel wonen." Ik begrijp dat het Beest  God,lasterd  maar "zij die in de hemel wonen"? Nu snap ik het: deze zal de gemartelde heiligen- Openbaring zijn al genoemd als zijnde in de hemel en (hier is nog meer goed nieuws) die tellen in de miljoenen misschien wel miljarden (Openbaring 7: 9). Herinner je dat de gebeurtenissen in de Schrift  Midden-Oosten gecentreerd zijn.  Ik denk dat veel van deze gemartelde heiligen voormalige moslims zullen zijn die de verering van de Mahdi en zijn beeld verwierpen en weigerden om zijn stempel te nemen. Wie zag Jezus Christus niet als een profeet, maar als de Goddelijke Zoon van God, geboren uit een maagd, zondeloos, stierf aan het Kruis, uit de doden opgewekt, zit aan de rechterhand van de Vader en snel  zal  terug komen om hen te wreken!

Dit weigeren zal die radicale anti-christ woedend maken en daarom hen onthoofden wegens hun afvalligheid .  "Het opende zijn muil en begon God te lasteren, zijn naam en zijn heiligdom en hen die in de hemel wonen.." (Openbaring 13: 6). 

Na deze zijweg ,  terug naar onze focus :  Islam.  Het  7e hoofd van het Beest werd  een doodsteek toegebracht in 1924 door het christelijke Westen . Zo beëindigde het 1400 jaar Kalifaat.In deze laatste dagen zal het kalifaat en de zetel van de kalief  hersteld  worden  "de dodelijke wond zal genezen  worden."

Openbaring 13 beschrijft het streven van de antichrist.  Dat wil zeggen, dat de Antichrist een succes wereldregering, een wereldeconomie en een wereldreligie zal vormen.Dat is zijn doel, ja, maar hij zal niet slagen. Zelfs zoals  ik dit heb geleerd in mijn vroege dagen had ik er problemen mee  omdat dezelfde docenten die dit voorstelden zoals het zou gaan , dat later in de verdrukking, het Oosten ('de koningen van het Oosten "Openbaring 16:12) zou een 200 miljoen man leger tegen de Europese Antichrist zou verzamelen. Wat zegt u? Ik herinner me een melding dat de Antichrist niet zal slagen in zijn een-wereldregering / religie / economie als alle Orienten tegen hem zijn. Komt dan de VS en Australië  ook onder het Antichrist ene wereld-systeem?

Hier zijn de verzen waar  de  "one-world"-scenario zich op baseren :

Openbaring 13: 3-4: En de hele wereld verbaasde en volgde het beest. Dus zij aanbaden de draak, die het beest macht gegeven; en zij aanbaden het beest, zeggende: "Wie is dit beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren? "

Verzen 7-8: En hem werd macht gegeven (het beest) over elke stam, taal en natie . Allen die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, wiens naam niet in het Boek des Levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld geschreven staat. 

Lijkt vrij zeker is het niet? Gaan we naar de Griekse grondtekst dan onthult het  iets anders.. In hoofdstuk 13 vers 3 het Griekse woord voor "wereld" is "ge", wat betekent "land, grond, regio en land; Deel van de wereld. "(Strong's G1093). Dan zou  Openbaring 13: 3  moeten lezen. "En al het land / regio / land verbaasd en volgde het beest ..." Als je hebt opgelet, welk land / regio / land heeft God het over? HET MIDDEN-OOSTEN. Exact hetzelfde woord wordt gebruikt in vers 8, zodat het zou moeten lezen "Allen die in de land / regio / land wonen, zullen hem, van wie de namen niet zijn geschreven,  aanbidden ...".

Hoe zit het met vers 7 waar gezag wordt gegeven aan het beest op "elke stam, taal en natie"? Ironisch genoeg is het woord voor "volk" is "ethnos" wat betekent NIET-Joodse volken, heidenen en heidenen.Elke natie in het Midden-Oosten is niet-joodse, behalve Israël. Als een feitelijke zaak zijn ze allemaal moslim. Antichrist zal heerschappij over al die stammen talen en naties hebben. Maar ook als kalief van de islam, zal hij gezag hebben , meer dan ooit , over moslims in elk land over de hele wereld.

Micha 5: 5 verwijst naar Mahdi-Antichrist als "Assyrisch" en voorspelt het volgende over de laatste dagen: "Die zullen Assur vernietigen met het zwaardmet de blanke sabel dat land van Nimrod.Onze koning zal ons van hen bevrijden,wanneer zij een inval doen in ons land en ons gebied binnendringen.

De "herders" zijn in dit geval landen en 7 van de 8 "prinselijke mannen" zijn de leiders van die landen.Wie is de 8e? Jezus zelf, die we ontdekken in vers 6!

Toen zag hij  dat "2 vleugels van de adelaar"  Israël hielpen (Openbaring 12:14) tegen de Antichrist op Mid-week (3,5 jaar in Daniëls laatste 7 jaar) Ik kan alleen maar hopen en bidden dat de VS  deze adelaar is  en zal een van deze  7 herders en 8 prinselijke mannen zijn!

Het Boek Daniël steunt Micha omdat een van de dingen die de Antichrist zal doen, is om oorlog tegen de sterkste naties [vestingen] (Daniël 11:39) zal voeren en nogmaals, ik kan alleen maar  in  gebed hopen, dat de VS die momenteel een sterke vesting is  , een van die landen zal zijn. Jesaja 66 spreekt over Armageddon en zegt dat "de schepen van Tarsis" zal tegen de Antichrist komen in een marine-aanval (vers 19) ... onderzoek van Tarsis is Oost-Europa. Islamitische Eindtijd theologie versterkt deze posities door te zeggen dat Madhi en Isa  oorlog zullen voeren tegen alle volken die zich  niet bekeren tot de islam, totdat de hele wereld  de islam in het geloof is , de overheid en commercie.

Arabieren zijn allemaal afstammelingen van Ismaël en God profeteerde van Ismaël en zijn kinderen, dat hun 'hand zal tegen allen zijn "(Genesis 16:12). Hoewel de Madhi-Antichrist leugens zal gebruiken en het verbergen in eerste instantie om zichzelf te projecteren als iemand die anderen verenigt voor de vrede, zullen zijn ware kleuren komen halverwege en zijn hand zal zijn tegen de meeste van de wereld.

Wanneer ,  genomen in verband met de rest van de Schrift, is het  glashelder dat de regio de meerderheid van deze evenementen  plaats zal vinden in het Midden-Oosten. Hoewel de moslims in alle landen  ongetwijfeld de oproep van Jihad gehoor geven, proberen de landen van de wereld van binnenuit naar beneden te brengen. Op dat moment zal de hele wereld worden betrokken in de oorlogvoering, of het nu met de islam of andere landen is onduidelijk, maar God beschrijft een wereldwijde oorlog in Jeremia:

Jeremia 25:29: Als ik mijn eigen stad (Jeruzalem ) met rampen ga treffen, waarom zouden jullie dan vrijuit gaan? Alle bewoners van de aarde zal ik in de ellende van de  oorlog storten: dat zeg ik, de almachtige Heer.

Inderdaad zegt God  dat deze oorlog met de islam zal starten in Jeruzalem en zal verspreiden over de hele wereld, ook al is het alleen door intern geweld.

Het Beest zal sterk zijn door midddel van  veel geld, mankracht en militaire macht . Alle islamitische landen van het Midden-Oosten zullen onder het kalifaat  komen en  verenigen (voor een tijdje) onder de Mahdi en Isa. Degenen die in dat rijk zijn zullen  [verbaasd] zijn nadien (Openbaring 13: 3), want he: Het is eindelijk gelukt ! Na 1400 jaar is de glorie van het islamitische rijk sterker dan ooit en is als herboren! De profetieën in de Koran en de Hadith spreken dan  : " Allah zij geprezen! "Ze zullen aanbidden Allah, de Draak (vers 4) en ze zullen aanbidden de islam [het Rijk van het beest] en zeggen:" welk rijk is groter dan die van ons en wie kan tegen ons opstaan? "(Openbaring 13: 4).

Halverwege de week (3,5 jaar) is  het Beest  toegestaan ​​door God om te blijven voor nog eens 3,5 jaar . En halverwege de week komt , wanneer alle Kitman, Taqiyya en Hoedna tot een einde zijn gekomen en de antichrist "komt uit de kast",  hij met zijn ware overtuigingen en intenties (verzen 5-8). Hij brengt de godslasterlijke satanische afbeelding in de Joodse Tempel met de opdrachten alles te aanbidden. Hij introduceert dan  het merkteken van het beest, die ieder op zijn rechter arm of voorhoofd moet nemen. Degenen die weigeren om het beeld te aanbidden of zijn merkteken aan  te nemen zullen  worden onthoofd.

Kan er enige twijfel over bestaan ​​dat het laatste wereldrijk  een islamitisch kalifaat zal zijn en NIET de Europese Unie? De laatste 42 maanden (3,5 jaar) van Daniëls 70ste week zal zwaar voor de joden en de christenen zijn. Antichrist vervolgt hen en overwint hen tot aan Jezus terugkomst.

MAAR. . . bij de wederkomst zal al het bloed van de martelaren worden gewroken wanneer Jezus terugkomt in macht en heerlijkheid, rijdend op een wit paard met een zwaard dat uit Zijn mond komt .. Zijn onsterfelijk en onkwetsbaar leger zal  aan Zijn zijde zijn en ze zullen deelnemen aan de strijd (zie Joël 2: 1-11). Islam het Beest zal worden geworpen in de poel van vuur, samen met het hoofd van de Mahdi en de valse profeet, en dan zal Jezus Christus  regeren.

Samengevat :  we hebben ontdekt dat de islam het 7e hoofd van het Beest is , die in Openbaring hoofdstukken 13 en 17 wordt genoemd en dat "dodelijk gewond"was  in 1924 . Het zal opnieuw verschijnen , en zal nieuw leven worden ingeblazen in de nabije toekomst.

Nu wil ik kort ingaan op de droom die koning Nebukadnezar had in Daniël hoofdstuk 2, die vergelijkbaar is met de visie van het Beest welke Johannes had. Nebukadnezar droomde van een beeld met een hoofd van goud, borst en armen waren van zilver, buik en dijen van koper, de benen van ijzer, en de 10 tenen werden gemengd met ijzer en leem. Ook deze verschillende metalen en lichaamsdelen vertegenwoordigen RIJKEN. (Daniël 2: 30-45). Daniël legde de droom als volgt uit :

Hoofd van Goud: Babylonische Rijk borst en armen van zilver: Medo-Perzische Rijk buik en lendenen van koper: Griekse Rijk

Benen van ijzer: niet specifiek geïdentificeerd door Daniel, maar is ook het 4e Beest welke hij in een later visioen zag (Daniël 7: 7) dat hij niet kon vergelijken met elk levend dier. Dit Rijk is het Islamitische Rijk, dat begon met Mohammed en duurde tot 1924.

10 tenen van ijzer vermengd met klei: Dit is het ' laatste dagen' Islamitische Rijk, dat dan zal worden geregeerd door 10 landen en 10 koningen . Maar het is  "gemengd" en "tegen zichzelf verdeeld" zoals ijzer en leem  niet samen gaan .

Daniël 2:43 En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich vermengen met het zaad van de mannen: maar zij zullen niet hechten aan elkaar, zelfs als ijzer niet wordt vermengd met klei.

Toen de profeet Daniël  het woord "gemengde"gebruikte ,  gebruikte hij  het Hebreeuwse woord Arabisch.

Strong H6151

'Arab

(Chaldeeuwse); gevonden volgens H6148; te vermengen: - mengen (zelf), meng.

 Hoewel de Antichrist de islamitische landen zal verenigen samen onder zijn gezag en dat van het kalifaat, geeft de Schrift aan dat  er conflicten binnen dit rijk zijn. We lezen net dat het laatste rijk als  ijzer vermengd met leem is en daarom  tegen zichzelf verdeeld  zal worden. In Daniël 7:24 moet de Antichrist "bedwingen" 3 van de 10 koningen "Drie van hen zal hij ten val brengen . ". Zelfs in Islamitische eschatologie, valt de Mahdi Saoedi-Arabië aan en zowel Mekka en Medina zijn dan vernietigd.

Zelfs nu zijn er twee tegengestelde machtsblokken in de islamitische Midden-Oosten. Allereerst is er de soennitische blok onder leiding van Saoedi-Arabië en de andere is de sjiitische blok onder leiding van Iran. De ironie is dat het niet een duidelijke breuk tussen soennieten en sjiieten is omdat een aantal soennitische landen als Libië  de kant van Iran hebben . Is de beslissende factor voor deze landen dat die meer sympathie met Israël en het Westen hebben ? Het duidelijke  antwoord is Saoedi-Arabië. Dus zelfs soennitische islamitische landen worden de kant van Iran opgeduwd als ze een harde lijn houding tegen Israël en het Westen hebben .Reeds is het rijk tegen zichzelf verdeeld -ijzer vermengd met leem- hoewel het tijdelijk zich zal  verenigen onder de Mahdi maar het zal  niet lang duren.

Jezus zelf sprak profetisch over Satans koninkrijk:

Mattheüs 00:25: En Jezus kende hun gedachten, en zeide tot hen: Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden: En indien de satan den satan uitwerpt, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn rijk bestaan?

Dit beschrijft perfect het Arabische koninkrijk, een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zoals ijzer zich probeeert te mengen met klei.

IJzer en klei kan ook beschrijven twee soorten van de overheid, die zullen proberen om elkaar te mengen in het rijk van het  Beest . Tijdens de dagen van Daniël de enige soort regering die  bestond, was monarchie. Altijd geregeerd door een koning, sterk en als metaal.  Wat de koning zei was wet. Zelfs Jezus zegt dat als hij regeert, zal hij regeren met een ijzeren staf (Openbaring 19:15). Maar in de laatste dagen van Daniel beschreef een andere vorm van regering, die hij  niet helemaal kon begrijpen, hij noemde het modderig slijk, zwakke, aan het veranderen. Klei is altijd bedoelt de mensheid zelf gemaakt van klei en stof van de aarde. Deze andere vorm van regeren was niemand minder dan de democratie geregeerd door de mensen (klei) die een president  kiezen.

Dus als hij zegt: "zij zullen zich vermengen met het zaad van de mannen." De "zij" zijn de koningen - "Arabische vorsten," die zich zal verenigen met de klei, democratisch gekozen - "Arabische presidenten" om deze tien natie islamitische alliantie te vormen tegen Israël.

Dezelfde alliantie van Arabische koningen en presidenten wordt beschreven door koning David in Psalm 2: 2, "De koningen van de aarde zelf in te stellen en de machthebbers nemen zamen , tegen den Heere, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende : Laat ons hun banden verscheuren, en wierpen hun touwen van ons.

Een nieuw leven ingeblazen Ottomaanse Rijk of kalifaat, is de huidige agenda van premier  Erdogan van Turkije, want hij heeft openlijk gezegt dat hij  het Islamitische Rijk wil doen herleven , dit is ook de agenda van de Taliban die proberen om het kalifaat te doen herleven in Irak, en de president van Iran  predikt ook de revival van het Islamitische Rijk en de terugkeer van de Madhi, islam Messias figuur die de wereld zal veroveren voor de islam. Het was slechts een kwestie van tijd, tot de tweede opkomst van het Islamitische Rijk, het Rijk van het Beest.

pijl

HET MERKTEKEN VAN HET BEEST

Een verklaring over het getal 666, het beest en de draak

Openbaring 13:16: En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Na 2000 jaar: Het merkteken van het beest (het is niet wat je denkt!).

De Valse Profeet - Isa creëert nu het beroemde "Merkteken van het Beest", dat alle bekeerlingen tot de islam moeten aannemen om hun loyaliteit aan de islam te bewijzen. Volgens de islamitische eindtijdtheologie, is een "merk" of "banier" geschapen door het voor hun heilige Beest om hen te markeren als de 'ware moslims' in de eindtijd! De Hadith luidt:

"De taak van het Beest zal zijn om de gelovigen (moslims) te onderscheiden van de niet-gelovigen, met de staf van de profeet Mozes zal hij (het beest) een lijn trekken op het voorhoofd van alle (moslim)gelovigen, waardoor hun gezicht helder zal worden en verlicht, en met de ring van Salomo de neus verzegelen van iedere niet-gelovige, waardoor zijn gehele gezicht zwart zal worden. Zo zal er volledig onderscheid zijn tussen de moslim en de niet-moslim, zodat als er veel gezelschap (mensen) aan een tafel zit, de moslim en niet-moslim zullen worden onderscheiden." (Hadith, gerapporteerd door "Abdullah-b-Umar," Sahih Muslim.)

()

Mohammed zelf verklaarde dat het Oordeel van Allah zal voortbrengen een "Embleem" of "teken" dat hij geeft aan de islamieten met daarop geschreven "Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet." Dit embleem/merk zal de moslim redden van de verdoemenis en moet worden gedragen op de rechter arm/hand (Tirmuthi 2369).

Het Griekse woord dat voor "merk" wordt gebruikt is "charagma", dat als volgt wordt vertaald: "een kras of een ets, een stempel of een kenteken van dienstbaarheid" (Strong's G5480). Het Griekse woord voor "rechts" is "Dexios" wat betekent, je rechterhand of zijde (Strong's G1188) [die ook de arm omvat].

(merkteken)

Vergeet niet dat de islamitische theologie stelt dat een heilig Beest zal opstijgen uit de aarde om te merken/krassen/etsen de voorhoofden van alle ware moslimgelovigen en dat dit merk het gelaat van de moslims zal laten gloeien om hem duidelijk te onderscheiden van de ongelovigen.

Zoals we kunnen zien dragen moslims al deze merken als doeken op hun voorhoofd in dienstbaarheid aan Allah en Jihad. Het enige wat nog moet worden ingesteld is het officiële merkteken van dat Rijk, dat zal worden gekoppeld aan het kopen en verkopen, en de aanbidding van de kalief die beweert God te zijn.

Er zal geen vergeving zijn voor degenen die dat Merk gaan aannemen.

()

De islam stelt dat door een Oordeel van Allah de ware moslim zich presenteert met een embleem van slavernij, dat moet worden gedragen op het voorhoofd of op de rechterarm, om te bewijzen dat men een moslim is.

Zo laten we eens vers 16 weer bezien en dan in zijn volle betekenis vertalen:

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

Zoek dan naar 17:17: dat niemand kan kopen of verkopen, dan die het merk heeft of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. - Het woord "Getal" is "Arithmos" en betekent ook "massa" zoals in massa's mensen (Strong's G706). Het is uit dit vers duidelijk dat alles wat binnen dit Midden-Oosten Islamitische Rijk is, niet in staat zal zijn om welke handel ook te bedrijven als ze geen moslim zijn en niet het Merkteken hebben ontvangen wat 2 zaken bevat:

De naam van het beest
De veelheid (getal) van zijn naam.

Ga terug naar vers 17 en lees het nog eens. Lees aandachtig: het "merk" van het Beest zal geëtst zijn / gegraveerd zijn op het voorhoofd/rechterarm en zal de naam van het beest bevatten, die gedragen zal worden als een teken van dienstbaarheid en het "getal" van het Beest zal bevatten... Nu, je bent al aan het denken aan 666, want dat is wat de Bijbel zegt, is het niet? Laten we onze alternatieve betekenissen eens van toepassing laten zijn op deze Griekse woorden in vers 18:

Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens.

Ja, ik liet het 666 deel weg, want dat zullen we nu behandelen. Als u de Strong's Greek Concordantie nagaat, dan zult u 3 verschillende symbolen opmerken en wel als volgt:

()

De beschrijving gegeven in Strong's is, dat dit 3 Griekse symbolen zijn, de chi xi stigma en vermoedelijk de 22e, 14e letter, en een "verouderde" letter en dat deze letters worden gebruikt voor respectievelijk de cijfers 666. Deze verwarrende beschrijving, samen met het feit dat het duidelijk 3 verschillende symbolen zijn, krijgen toch dezelfde aanduiding in de Strong’s, iets wat heel vreemd is, alsof de vertalers echt niet weten wat te doen met deze symbolen, maar probeerden om het met alle geweld in de Griekse taal om te zetten. Terwijl deze symbolen wel lijken op chi xi stigma zijn er ook enkele opvallende verschillen.

()

Hier is wat ik bedoel: wat als het geen helemaal geen Griekse symbolen zijn, maar dat de symbolen die de apostel Johannes zag uit een andere taal kwamen, wat hij trouw opschreef, maar niet wist wat het beduidde? Als men naar het oudste manuscript van het Nieuwe Testament gaat dat er bestaat​​ - de Codex Vaticanus - dan zien we dat deze symbolen niet Grieks zijn en maar veel meer iets anders.

Wat als deze symbolen een heel andere taal vertegenwoordigen dan het Grieks? Als we de context van Openbaring 13 nemen, waar aan Johannes wordt geopenbaard wat het merkteken van het beest is, is het dan niet mogelijk, dat het merk, de naam en het getal van het beest, ook in de taal van het Beest zelf is? Is het mogelijk dat Johannes deze mysterieuze symbolen zag en ze trouw opschreef, maar toen hij hen zag, zelfs niet eens wist wat ze betekenden?

Dit is zeker niet iets onbekends in de Openbaring. Johannes beschreef vaak dingen die zijn 1e eeuwse geest kon niet bevatten: oorlogsmachines en technologie, die als tovenarij zouden zijn voor iemand uit zijn tijd. Hij schreef trouw op wat hij zag en gebruikte taal en begrippen uit de 1e eeuw om een 21e-eeuwse technologie te beschrijven.

Laten we terug gaan naar het Merk en ons herinneren wat Openbaring 13:17 zegt: "en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.", twee dingen die bij elkaar genomen het Merk completeren.

De taal van de islamitische Beest is Arabisch, net als de taal van het Griekse Beest onder Alexander de Grote Grieks was. Hoewel het Nieuwe Testament in het Grieks werd geschreven toen God Johannes het merk/naam/getal van het beest liet zien, geloof ik dat Hij dit liet zien aan Johannes in de taal van het Beest: het Arabisch. Hieronder vindt u het meest VOORKOMENDE symbool van alle in de islam, net zoals het kruis het meest voorkomende symbool is in het christendom.

Dit symbool wordt genoemd "Bismillah" en je moet dit onthouden.

()

"Bism" in het Arabisch vertaald: "in de naam van", en "illah" is "Allah". Dus dit symbool betekent "in de naam van Allah". Als u een exemplaar van de Koran koopt of naar een islamitische website gaat, vindt u daar dit symbool. Dit symbool wordt meestal geschreven zoals u hierboven ziet, maar kan, en is ook wel, 180 graden gedraaid in de islamitische literatuur, maar het heeft precies dezelfde nadruk en betekenis, en het maakt niet uit hoe het wordt gedraaid. TEVENS is pijlvormige lijn naar boven gericht naar de rechterzijde, en vaak elders getekend als het symbool door het midden, naar links en is helemaal niet afhankelijk van hoe de Arabische schrijver het schrijft. Doe een zoekopdracht naar "Bismillah" op het internet om de verschillende variaties te zien.

Laten we nu vergelijken Bismillah met de middelste symbool, gevonden in de Codex Vaticanus van Openbaring 13:17:

()  ()

Als de Arabische veronderstelling juist is, beginnen we nu de ware betekenis van het merkteken van het beest, zijn naam en getal te openbaren. Overwegen we daarbij dat 666 niets anders dan eeuwenlange verwarring en belachelijke speculaties heeft opgeleverd. De meesten hebben geprobeerd om met behulp van de gematria - een oude kabbalistische Joodse traditie van numerologie - een betekenis (meestal letters) aan de symbolen toe te wijzen. Dus mensen zijn gekomen met de meest vreemde speculaties over wie de Antichrist wel is. In de jaren '60 en '70 was het Henry Kissinger, omdat zijn naam volgens de gematria tot 666 was te herleiden. In de jaren 90 dachten mensen dat het Bill Clinton was, want als je zijn middelste naam Jefferson eraan toevoegde kwam je tot 666. Het woord "computer" was ook 666.

Het is duidelijk dat geen van deze kandidaten past in het profiel van een radicale islamitische Antichrist. We moeten niet vergeten dat, tenzij het uitdrukkelijk in de Schrift is vermeld (zoals in het geval van de 7 donderslagen in Openbaring 10:3-4), dat Jezus wil dat we deze dingen weten en op de hoogte zijn (1 Samuël 2: 3). Het zou een wrede grap zijn van de kant van Christus om ons steeds te waarschuwen om de tekenen van de tijd te leren kennen en te wachten op Zijn wederkomst en ons dan niet de kennis te geven om die tijd van zijn komst te kunnen onderscheiden.

Zo hebben we een van de twee delen ontgrendeld voor het begrijpen van het Merk: de naam van het beest, waarin de islam het belangrijkste symbool toont van hun trouw aan de Draak, Allah... herinner u Openbaring 13:4: " En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest."

Vers 4 toont duidelijk de dubbele aanbidding: van Allah en de islam zelf. De leden van het Beest aanbidden de draak Allah en dragen prominent het voornaamste symbool, Bismillah, waar ze ook gaan, net als de christenen een kruis dragen, om hun trouw aan Jezus Christus te laten zien. "Het dragen van" of het tonen van Bismillah, om daarmee te zeggen: "Ik ben een moslim en ik aanbid Allah."

()  ()

Laten we dan kijken naar het vreemde "X" symbool, waarvan de vertalers dachten dat dit het Griekse getal "chi" was. Nogmaals, als we het Arabisch volgen, vinden we het tweede meest algemeen voorkomende symbool in de hele islam. Men zou kunnen zeggen: net zoals het tweede meest voorkomende symbool van het christendom, de vis is. Dus daarom zien we als het tweede meest voorkomende symbool van de islam, de gekruiste zwaarden, die wordt gebruikt voor de militaire VEROVERING, die is gedaan door middel daarvan - Hier hebben in dezelfde volgorde als in Openbaring 13:17! Legers (Menigten!):

()

De bovenste rij symbolen zijn die van de Islamitische Revolutionaire Vlag, gebruikt door de Chechins. Nu laten we alles eens bij elkaar zetten:
Symbolen die zich in Openbaring 13:17 voorkomen.

Legers (Jihad)
Allah 
Bism (In de naam van)

De bovenste rij van symbolen is in het Arabisch, en we moeten niet vergeten dat het Arabisch (en Hebreeuws) van rechts naar links moet worden gelezen. Het uiterst rechtse symbool is "Bism" - "in de naam van". Het middelste symbool is dat van Allah zelf en het uiterst linkse symbool is de gekruiste zwaarden van de islam, die duiden op militaire verovering. De militaire verovering van de wereld zoals we die eerder hebben gezien is de islamitische theologie die stelt dat uiteindelijk de islam de wereld zal domineren door middel van de Jihad.

De onderste rij symbolen zijn wat er in de oorspronkelijke tekst van Openbaring 13:17 staat, als de aanduiding van het merkteken van het beest dat zijn naam en nummer/getal bevat.

Als we het merkteken van het beest in het Arabisch samenbrengen, hebben we nu het volgende: "In de naam van Allah zal er een Jihad zijn" De Jihad zal bestaan ​uit grote hordes (getal) van islamitische strijders, net als in de glorie dagen van het Kalifaat honderden jaren geleden. Zo vervullen zij de voorwaarden in Openbaring 13, dat zij die het merk hebben zowel de naam van het beest en het getal (massa), de mensen zijn die deel uitmaken in de aanbidding van het Beest. Het X-karakter is ook het symbool voor de Tien, en de Bijbel vertelt ons dat er tien landen/menigten met dit islamitische Beest verbonden zullen zijn, die de Jihad in naam van Allah voeren.

1) Een beest zal opstaan uit de aarde en het merk (etsen/krassen) bij alle ware moslims op hun voorhoofd.

2) Een embleem/teken van een dienstbaarheid aan Allah bij het oordeel, dat als een ticket naar het Paradijs kan worden gepresenteerd, en geschreven is op een band: "Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn profeet." De band kan worden gedragen op het voorhoofd of om de rechterarm.

3) Madhi en Isa zullen een team vormen en de hele wereld bekeren tot de islam door middel van de Jihad met als eerste een mondelinge uitnodiging, en bij weigering vervolgens door militaire verovering.

De islamitische benadering en de symbolen voldoen volledig aan alle voorwaarden van Openbaring 13 voor het Merk om die te vervullen, omdat het de naam van het Beest - Islam - die de draak Allah aanbidt, en alles zal doen in zijn satanische naam. Het wordt gevolgd door de wereldwijde jihad met behulp van een groot leger (de gekruiste zwaarden) om de hele wereld te bekeren tot de islam.

(Openbaring 20:4) En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

Zoals Openbaring het zegt, zal iedereen die niet dit merk aanneemt en dit draagt, worden onthoofd. En de islam is nog steeds de enige grote religie die nog mensen onthoofdt. Zoals de moslims vaak zeggen, is de islam niet alleen een religie, maar een overheidssysteem (sharia) en handel, dat is waarom niemand binnen dit rijk, als het komt, in staat zal zijn om te kopen of te verkopen, tenzij men het Merk heeft.

In de midden van de laatste 7 jaar wanneer de Antichrist de mensen dwingt tot het nemen van dit Merk, is er een eeuwige consequentie voor iedereen die dit doet, dat is duidelijk:

(Openbaring 14:9-11) En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt.

Zoals ik al eerder heb gezegd, denk ik dat veel hedendaagse moslims dit merk zullen weigeren en inzien dat Jezus Christus hun Verlosser is. En ik geloof dat dit een bevestiging is van Openbaring 15: 2:

En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.

Met uitzondering van de kleine staat Israël in het Midden-Oosten zijn de moslims dominerend; en ik kan alleen maar hopen en geloven, wat ik net zei in de laatste alinea. Onze vijand is niet de moslims, maar de valse god die over hen regeert en alle ketterij die hij leerde. In plaats daarvan moeten we voorbede doen voor de moslims en bidden dat de Vader hen in de hand van Jezus Christus zal geven.

Openbaring 15: 2 zegt dat deze menigte de overwinning heeft behaald op het beest, zijn beeld, zijn merkteken, en het getal van zijn naam... in Openbaring 12:11 bereiken ze deze overwinning door het bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis. Met andere woorden, ze zijn gered en gaan dan evangeliseren onder hun mede-moslims. Laten we bidden dat Christus zichzelf zal onthullen aan hen in het hier en nu!

()

Hier is nog een bevestiging waarin 666 wordt gekoppeld aan Allah en de islam. De Bijbel vertelt ons om het getal van het beest/koninkrijk te berekenen, omdat het een getal is van een man (Mohammed) en zijn getal is 666 (in de naam van Allah). De Bijbel zegt dat je wijsheid nodig hebt om het getal van het beest te onderscheiden. Verbazingwekkend dat leestekens in de naam Allahu Akbar "Allah is Groter" geheel lijken op het getal 666.()

Dus niet alleen kunnen we op islamitische vlaggen de Griekse tekens zien χ ξ ς die Johannes opschreef, maar de symbolen van 666 kan men ook onderscheiden in naam van Allahu Akbar.

Islam zal zelfs niet eens ontkennen dat deze 666 verbonden is met hen. In feite zijn ze er trots op te zeggen dat het verbonden is met Mohammed en de Koran zelf.


ISLAM ZEGT DAT 666 EEN HEILIG GETAL IS

Het is interessant om te zien dat veel moslims geloven dat het getal 666 een heilig getal is. Ze geloven dat het getal 19 ook heilig is.
Als je dit weet, is het geen verrassing dat het aantal terroristen die het World Trade Center hebben verwoest 19 was.
Ze worden door velen in de islam de "geweldige 19" genoemd.
Van het getal 666 wordt geloofd dat dat de koran en de profeet Mohammed vertegenwoordigt.

Moslims geloven dat het boek Openbaringen geïnspireerd is door de satan en dat hij het getal 666 gebruikte als een slecht nummer om te voorkomen dat christenen de koran en de leringen van Mohammed zouden accepteren als gevolg van hun angst.

Nu gaan we naar deze website van de moslims: https://www.66619.org/666.htm

Die website is onder constructie (wordt wellicht aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen met ISIS)

De moslims citeren van een christelijke website:
Het nummer 666 heeft veel publiciteit gekregen over heel de wereld en het wordt geassocieerd met kwaad en gevaar.

Maar het is niet wat het lijkt. Het was een satanische truc. De truc was om te voorkomen dat mensen het getal 666 zouden benaderen (onderzoeken).
Satan wist dat het getal 666 in 'het boek van god’ (koran dus) staat en dat de mensen ervan verwijderd moesten blijven.
Precies volgens plan heeft hij het getal een slecht imago gegeven.

Dan volgt er een quote die ik vond op de website:
https://www.universalunity.org/UU18.2.html
Een Islamitische website is dit.
Screenshot:

()

Ze roemen dus de koran:
Inderdaad, het is een glorieuze koran, in een bewaard meesterlijk origineel stuk. (De koran is bewaard in the ‘lawh al-mahfooz’ (preserved tablet) bij god (85:21-22) en niet in een geprinte versie bij de mensheid.)

Echter, het is niet wat het lijkt. Het is een satanische truc. De truc was om te voorkomen dat de mensen doorhadden dat 666 ophanden is.

Satan wist dat deze 666 in het boek van God stond en de mensen moesten er van af blijven. Volgens zijn plan, gaf hij een slecht imago aan het getal 666 Inderdaad, het is een glorierijke Koran, als het behouden meester stuk."

"De bedoeling van deze nieuwsbrief, als god het wil, is om de lezers met gemakkelijk te verifiëren, maar toch volstrekt onweerlegbare bewijzen dat de koran, het laatste testament, inderdaad het welbekende 666 is waar de corrupte Pauluskerk bang voor is.
Satans bedrog, zoals hij dat weergaf in zijn boek Openbaring om het nummer een valse betekenis/klank te geven, zal averechts werken.

Het op 19 gebaseerde wiskundige wonder van de koran zal aan de hele wereld bewijzen dat het boek 666 zonder twijfel een openbaring van de Heer van het Universum is.

De geautoriseerde vertaling van de koran zal zijn plek vinden in ieder huishouden.
De oprechte zielen zullen de boodschap ontvangen; zij zullen god’s religie, „onderwerping”, in drommen ontvangen.

De corrupte religieuzen zullen hun illegale inkomsten ontnomen worden. Wanneer het geld, "hun god", weggenomen wordt, weggenomen van deze menselijke duivels, zullen ze omkomen/verloren gaan. (Hier zie je dat de moslims de bedoeling hebben om de christenen te stoppen in het kopen en verkopen, door middel van hun merkteken).

De koran, 666, was door profeet Mohammed naar beneden gezonden en zijn wiskundige wonder is door Rashad Khalifa onthuld.

Van een 2e moslimwebsite: 666, de koran is een geschenk van god aan de mensheid dat een gids zal zijn naar het rechte pad wat naar de hemel leidt.
De stukken zullen het bewijs zijn dat deze koran de 666 is, waar satan, zijn religies, zijn tempels - vooral de kerk - zo bang voor is.

De Koran is de 666 en Allah behoudt 666 met het nummer 19.

Ofwel het getal 666 is het getal van het beest [kwaad], zoals de Bijbel het beschrijft, of het is een heilige getal van de Koran. Er is geen middenweg. In de komende dagen zullen mensen gedwongen worden om een beslissing te maken, hoe dan ook, op straffe des dood.

GEEN KOPEN OF VERKOPEN ZONDER MERKTEKEN

Openbaring 13:17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam.

Het beest zal proberen iedereen uit te hongeren die zal weigeren om zich aan hem en de islam te onderwerpen. Het zal een van de manieren zijn waarop hij de mensen dwingt zich te bekeren. Ongelukkig genoeg hebben we er geen idee van hoe breed dit verspreid zal worden. We kunnen er alleen maar zeker van zijn dat hoe verder dit Islamitische Rijk zich zal verspreiden over de hele wereld, het elk land zal overwinnen: neem het merk aan of verhonger. De Bijbel zegt dat geld niet zal bestaan, alleen dat aan- en verkopen verboden zou zijn voor hen zonder het merk.

()

Pijnlijke zweren

Vlak voordat Jezus terugkomt stuurt hij een verschrikkelijke plaag voor hen die het merkteken hebben aangenomen en het beeld in het Islamitische Rijk aanbaden:

Openbaring 16:2 En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Openbaring 16:10... En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn. En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

De reden dat deze mensen geen berouw hebben is, omdat ze geloven dat ze denken de goede God "Allah" te volgen. Dus zelfs als God hen straft met vreselijke zweren blijven ze Hem uitdagen.

Het oorspronkelijke Grieks, beschrijft dit als pijnlijk. Als een vieze, kwaadaardige, zwerende wond, of een kwade, vergiftigende wond. Het zal verschijnen, zoals steenpuisten, over hun hele lichaam. En de pijn zal zo erg zijn, dat ze het uit zullen schreeuwen van de pijn. Maar geen enkele verlichting. Dit zal deel uitmaken van het oordeel van God, voor het zich keren tegen de christenen en het doden van hen.

De islam heeft altijd bekeerlingen gemaakt door middel van geweld en de Jihad, dit was het belangrijkste middel voor het verkrijgen van volgelingen. Zoals we kunnen zien, is dit het identieke middel waarmee de Bijbel zegt dat het Beest volgelingen zal krijgen, wanneer het Beest de mensheid de keuze geeft van hem te volgen of de dood.

Je kunt niet geloven dat het 666 zowel goed als kwaad is. Je moet een keuze maken in wat je gelooft. Is de Bijbel correct, of is de Koran correct? Uw eeuwige bestemming hangt af van de keuze die u maakt.

pijl

TROUW BELOVEN AAN HET BEEST

Bay'ah

"Bay'ah" is een officiële belofte van trouw die de moslims afleggen aan de kalief en Allah. Het is een belofte die Mohammed verplicht stelde voor elke burger van een islamitisch rijk. In de begindagen van Mohammeds carrière, vroeg hij vaak aan hen die een verlangen hadden om hem te volgen, een belofte van trouw en onderwerping aan hem af te leggen. Deze belofte staat bekend als bay'ah. Het is een uiterlijke eed of belofte van allesomvattende trouw en volledige onderwerping aan de heerser. Nadat Mohammed stierf, werd deze praktijk van het afleggen van een belofte voortgezet onder de kaliefen. De moslims moesten een belofte van trouw afleggen aan de kalief, en ook de kalief legde een belofte van trouw af aan Allah om strikt volgens de islamitische wet te regeren. Veel moderne islamitische boeken en artikelen die spreken over het herstel van het kalifaat, presenteren het afleggen van de bay'ah (trouw) als een zeer algemeen thema.

Bay'ah betekent jezelf "verkopen"

De Arabische naam voor deze belofte, is "bay'ah" wat schokkend genoeg te vertalen is als het woord "verkopen"! Moslims zijn zich dit terdege bewust, dat zij door het aannemen van deze belofte, zichzelf verkopen aan de kalief, als een slaaf.

Deze aanbidding van de antichrist, of zijn beeld, beschrijft perfect de belofte van trouw aan de kalief als de meester.

()

Zodra mensen hem aanbeden hebben, zullen ze zijn merkteken ontvangen om hun onderwerping tonen. Een sekte van de islam genoemd, Amardia, beoefende deze eed van trouw al. In de islamitische religieuze zin is deze eed de standaardprocedure van trouw beloven aan een imam als geestelijk leider, in ruil voor de geestelijke begeleiding, gegeven door een imam of een spiritueel leider.

De eerste Amardia kalief, gaf een waarschuwing aan diegenen die hun bay'ah aanboden, door te zeggen,

'... Als je een bay'ah wilt doen naar mijn hand, weet dan heel duidelijk, wat bay'ah betekent. Bay'ah betekent jezelf verkopen. Een mens geeft alles op, en dat is de reden waarom Allah, deze man "Abd" heeft genoemd, dat wil zeggen degene die aanbidt, wat komt van Abdullah, wat slaaf van Allah betekent. Dus welke gevoelens en neigingen u ook kunt hebben, u moet volgen wat ik zeg. En als u akkoord gaat met deze voorwaarden, dan accepteer ik deze verantwoordelijkheid in de naam van Allah.'

Merk op dat duidelijk wordt gemaakt, dat bay'ah aanbidding is. Dus als de Bijbel zegt dat de mensen het beest zullen aanbidden - bay'ah - dan is dat de islamitische definitie van aanbidding.

Het is nu volkomen logisch waarom het Griekse woord voor "Merkteken" in Openbaring is geschreven als "charagma", omdat charagma betekent een band van slavernij, als zijnde een slaaf. Onder de islamitische Antichrist gaan mensen hun ziel aan de Antichrist verkopen, en worden dan een slaaf van de Antichrist. Jehovah noemt zijn volgelingen: zijn zonen en dochters (2 Kor 6:18), maar Allah noemt zijn volgelingen: slaven. Helaas heeft de islam de moslims misleid om dit teken van slavernij te willen dragen en het uit te beelden als iets heiligs, in plaats van een merkteken dat hen zal markeren voor het eeuwige vuur en lijden. Net als angstige kinderen kijken zeer veel enthousiaste islamisten uit naar de dag, dat van alle islamitische burgers in de regio's en landen onder het kalifaat, geëist zal worden een belofte aan de kalief af te leggen. Volgens de islamitische traditie zullen zij die deze belofte niet afleggen de dood van een afgodendienaar sterven. De islamitische traditie luidt:

"Iemand die zijn hand terugtrekt, vanuit de gehoorzaamheid aan de heerser (Emir), zal geen argument tot zijn verdediging vinden als hij voor Allah staat op de Dag des Oordeels. En wie sterft zonder zich door een eed van trouw (bay'ah) aan een Emir te hebben gebonden, die zal de dood sterven, of behoren tot de dagen van Jahillyya (pre-islamitische dagen van onwetendheid en afgoderij).

Wanneer de Mahdi-Antichrist komt in de laatste dagen zal van alle moslims en niet-moslims geëist worden deze belofte af te leggen, of te worden gedood.

Openbaring 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

pijl

BEELD VAN HET BEEST

Openbaring 13: 14-15: "En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd.
En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden."

3,5 jaar vóór de wederkomst van Christus, zal de Valse Profeet bevel geven aan zijn medemoslims "een beeld voor het beest te maken." Hij is dan in staat om het een "adem te geven" zodat het in staat zal zijn om te "spreken." Last but not least, elk ieder die weigert om dit mysterieuze beeld te aanbidden zal worden gedood.

Het woord "beeld" in Openbaring 13 is het Griekse woord "eikon" (waarvan we het woord "icoon" afstamt); het betekent "een gelijkenis, dat wil zeggen, (letterlijk) standbeeld, profiel, of (figuurlijk): representatief, gelijkenis: beeld" (Strong's Greek Concordantie, G1503 en G1504).

Wat is dit vreemde 'beeld' en hoe zal de valse profeet in staat zijn om het te laten 'spreken'? Allerlei wilde speculaties zijn ontstaan door de jaren heen. In de Left Behind-serie was het tot een houten beeld gemaakt met de gelijkenis van de Antichrist, een luidspreker binnenin geïnstalleerd zodat het kon "praten." Ik heb gehoord dat er christenen zijn die stellen dat wanneer de tijd komt het wel een robot zal zijn met het uiterlijk van de antichrist welke kan praten en ik heb ook gehoord dat het een holografische (driedimensionale) door de computer gegenereerde gelijkenis zou kunnen zijn. De meest vergaande veronderstelling die ik heb gehoord is een kloon.

Al deze gissingen gaan uit van een verkeerde veronderstelling dat "het Beest" enkel persoon van de Antichrist is, terwijl het in feite een beeld is van het Islamitische Kalifaat, dat de Antichrist zal oprichten. Zo is de "afbeelding" niet van een man, maar een symbool van zijn rijk, dat drastisch de kwaliteiten ervan verandert. Ongeacht of het een beeld/representatie/gelijkenis is, het zal worden gemaakt om de islam te vertegenwoordigen. Vergeet niet dat in vers 4 van Openbaring 13 allen die binnen het rijk "het Beest aanbidden", betekent dat ze de Islam en het kalifaat (rijk) aanbidden. We moeten niet vergeten dat de Islam niet alleen een geloof is, maar een systeem van overheid en commercie.

HET 2E GEBOD

Moderne mensen zelfs binnen de Kerk, hebben de indruk dat bepaalde bijbelse geboden zijn achterhaald. Laten we het 2e gebod, als voorbeeld nemen:

Exodus 20: 4-5: "U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God."

De meesten van jullie die dit lezen, zeggen "We doen dat toch niet meer?" Degenen onder u die de eerste 5 boeken van de Bijbel (de Thora) hebben gelezen, zouden kunnen denken, "De reden waarom God dit bevel gaf, was omdat het een groot probleem was toen in de oude tijden mensen onwetend waren, maar het is niet van toepassing op de wereld van vandaag. "De meeste christenen zouden de betekenis in de huidige maatschappij als een gebod interpreteren: we moeten geen geld of materialisme aanbidden.

Terwijl deze allegorische interpretatie niet per se verkeerd is, moeten we ons afvragen of de letterlijke interpretatie van het niet buigen voor de afgoden, nog steeds voor vandaag telt. Met andere woorden, zijn er mensen die letterlijk afgoden maken en ervoor neerbuigen, zodat deze waarschuwing van Gods kant voor hen zou gelden? De eerste keer dat ik het boek Openbaring doorlas is mij iets heel interessant gebleken: in de laatste 7 jaar vóór de wederkomst van Christus, zijn er duidelijk mensen die precies dat aan het doen zijn! We lezen in hoofdstuk 13 dat de valse profeet - Isa - zal veroorzaken dat zijn volgelingen een afbeelding creëren die moet worden aanbeden. In Openbaring hoofdstuk 9 toont de Heer ons dat degenen die weigeren zich te bekeren van hun zonden de afgoden blijven aanbidden. (Openbaring 9:20)

Afgoderij is een zonde, want het vervangt God met een goedkope fysieke imitatie die niets kan doen. God is "jaloers" omdat Hij ons liefheeft met heel zijn hart en wil niet dat we Hem vervalsen door zich van Hem weg te draaien naar de valse goden. Zie het als een "stokpaardje" van Zijn kant, zoals het gebeurd sinds het begin der tijden. Lucifer haalde een derde van de engelen in de hemel over om zich van God los te maken om Hem te aanbidden (Openbaring 12). Hier op aarde heeft Lucifer hetzelfde patroon herhaald voor 6 millennia onder de mensheid. Jezus zei dat alle ware aanbidders van Zijn Vader Hem aanbidden in geest en waarheid en Hij ging verder met te zeggen dat God de Vader Geest is en op die manier moet worden aanbeden (Johannes 4: 23-24).

Dus luister nu! - een ieder die enige fysieke representatie (beeld) aanbid van wat zij "God" noemen, aanbidt niet in de geest en wordt misleid (en heeft de waarheid niet).

Nogmaals vraagt u: "Wie buigt er voor een afgod in de 21ste eeuw?" Hier is het antwoord: 1,3 miljard mensen doen dat met een minimum van 17 keer per dag in 5 gebedstijden. Alle moslims die 5 keer per dag stoppen met wat ze doen, en zich specifiek naar Mekka richten naar de Ka'ba en De Zwarte Steen- en deze aanbidden. Ze moeten minimaal 17 keer knielen tijdens deze 5 gebedssessies. Zelfs in Nigeria, Afrika dat een dichtbevolkt islamitisch land is, gaat er een bel als herinnering, en hele steden knielen op deze 5 bepaalde tijdstippen. Als de moslims op het werk, thuis, etc. in de richting van Mekka knielen om te bidden.

MEKKA is de heiligste plaats in de islam en is gevestigd in Saoedi-Arabië. Mekka is Mohammeds thuisstad en de locatie van de Ka'ba. De Ka'ba is de islamitische tempel van Allah, als u wilt, en ze houden het voor zo heilig als de Joden hun eigen tempel, toen die nog overeind stond. Zie de foto van de naaststaande Ka'ba.

( )

Een van de vijf zuilen van de islam is de Hadj, die stelt dat men een keer per jaar een bedevaart naar Mekka moet maken, naar de Ka'ba gaan om daar te aanbidden. Wat binnen de Ka'ba staat is De Zwarte Steen welke hieronder te zien is.

(zwarte steen )

Bij het maken van de bedevaart moeten alle moslims rond de Ka'ba draaien, 7 keer en dan hebben ze de kans om De Zwarte Steen fysiek aan te raken. Mohammed werd verbannen uit zijn geboortestad Mekka voor het prediken van de islam, maar keerde 15 jaar later terug, met een groot leger en nam het over en herbouwde de Ka'ba. Hij verklaarde dat de oorspronkelijke Ka'ba was gebouwd door Abraham en Ismaël en beweerde dat Gods ware verbond met Ismaël was (geboren uit Hagar) en niet Isaäk (geboren uit Sarah). Dit is overduidelijk vals volgens de Schrift, waar de Heer verklaart dat Zijn verbond is met Izaäk, die de vader van Israël is (Genesis 17:19,21).

De vraag die we ons moeten stellen is WAAROM 1,3 miljard mensen een vreemde afbeelding aanbidden, beter bekend als De Zwarte Steen? Laten we nu deze mysterieuze steen onderzoeken en wat zowel de islam als de Bijbel erover zeggen.

De Steen dateert van voor de islam en de Arabische legende zegt dat het een "ster" is gezonden door Allah, die uit de hemel viel. Vergeet niet dat de pre-Mohammed Arabieren polytheïstisch waren en 360 goden vereerden waarvan Allah er een was en bekend stond als de maangod. Mohammed kreeg problemen met zijn eigen mensen in Mekka, toen hij begon te prediken dat Allah de enige was (onthoud dat dit de "Tawhid" heet) en dat er geen andere goden naast hem waren. Mohammed was er vooral streng over dat Allah geen zoon of dochter had om 2 redenen. De eerste was, om de mensen zich te laten afkeren van Jezus Christus die zei dat Hij de Zoon van God was, en de tweede was om zijn eigen Arabisch mensen te bekeren, weg van de theologie uit die tijd, welke was dat Allah wel kinderen heeft. Ironisch is dat de pre-Mohammed Arabische theologie verklaarde dat Allah's dochter de Griekse godin Aphrodite (Diana) was, wiens naam in het Arabisch de vrouwelijke versie is van Allah, en dat is "Allat"!

De apostel Paulus zelf kwam op tegen de aanbidding van deze steen in Handelingen 19:35, in Efeze waar de zetel van de verering van de Maan Godin Diana was (vergeet niet Allah de maangod mannelijk is). Paulus predikte in Efeze en bekeerde velen van de Diana gelovigen tot Christus. Een zekere zilversmid Demetrius raakte daar echt gestrest over omdat hij mensgrote beelden van Diana maakte en hij zag met elke bekering zijn winst uit het raam vliegen. Zo heeft hij de menigte opgehitst tot oproer en ze pakte verscheidene van Paulus zijn metgezellen op. De stadssecretaris sprak de menigte toe in de poging om het te onderdrukken voordat de dingen te gewelddadig zouden worden en gaf een interessante verklaring:

"Mannen van Efeze! Welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is?"

Dit beeld was een Zwarte Steen -ik geloof dat het dezelfde is, die nu in Mekka in de Ka'ba staat. De Islam beweert dat het stenen beeld uit de hemel viel, de Efeziërs beweerde ook dat hun beeld uit de hemel viel, van de Maangoden.

De aanbidders van het stenen beeld van Diana ontstaken in een razernij, ... begonnen allemaal met een stem te schreeuwen ongeveer twee uur lang, Groot is Diana van Efeze (Handelingen 19:34).

Dezelfde schreeuw van deze aanbidders van Diana en de steen die uit de hemel viel, is precies dezelfde kreet die we vandaag horen van moslims. Ze buigen zich ook neer voor een steen die uit de hemel viel. En de kreet is dezelfde, "God is Groot," en horen we dit van iedere moslim die roept "Allahu Akbar."

De Bijbel waarschuwt ons om niet de sterren of heel het heir des hemels te aanbidden:

"Pas er ook voor op dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel, en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De HEERE, uw God, heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld," Deuteronomium 4:19

De profeet Mozes waarschuwde hen over het aanbidden van de sterren en het heir des hemels, en ik bid dat alle moslims die dit lezen zich de zonde realiseren en belijden om zich voor een gevallen steen/ster-meteoriet te buigen voordat het te laat is.

Dezelfde beelden van een tent en ster waren de beelden die afvallige Joden hebben gemaakt om te aanbidden in de woestijn, die God Moloch en de ster Remfan genoemd heeft.

Handelingen 7:42: "En God keerde Zich af en gaf hen over om het hemelleger te dienen, zoals er geschreven is in het boek van de Profeten: Hebt u de veertig jaar in de woestijn ook slachtoffers en offers aan Mij gebracht, huis van Israël? Ja, u hebt de tent van Moloch meegedragen en de ster van uw god Remfan , de afbeeldingen die u gemaakt hebt om ze te aanbidden. Ik zal u daarom wegvoeren, verder dan Babylon." (zie ook Deut 4:19)

Doet een tent en ster je niet herinneren aan iets? Het zou wel moeten. Dit zijn exact dezelfde twee beelden die de moslims vandaag de dag aanbidden. Waar? In de woestijn. Dezelfde plaats waar de afvallige Joden hun tent/tabernakel van Moloch en ster Rephan aanbaden, afgoden die zij gemaakt hadden. Dit is absoluut schokkend, precies die twee beelden waardoor God Zijn rug toekeerde naar zijn volk, zijn dezelfde twee beelden die worden aanbeden door moslims.

( )

Buigen om het even welk beeld is een godslastering, maar God lijkt vooral beledigd te zijn door de verering van het beeld die de valse profeet in de laatste dagen zal presenteren:

(Openbaring 14:9-11)"En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt."

O wee. WAAROM geeft God zulk een strenge waarschuwing gegeven tegen het vereren van een beeld in het bijzonder? Hier het waarom: "De rechterhand van Allah" Mohammed noemde De Zwarte Steen "Yameen Allah" een uitdrukking die staat voor "de Rechterhand van Allah." Jezus wordt ook de rechterhand van God de Vader genoemd in de Schrift als zittende aan Zijn Vader's Rechter Hand (Psalm 80:17, Psalm 98: 1 en Psalm 110: 1).

Mohammed noemt de Zwarte Steen ook "De Shekina Heerlijkheid." Deze termen laten zien, nogmaals, Satans verlangen om God te zijn en er alles aan te doen wat hij kan om God te imiteren. De Shekina was de manifeste tegenwoordigheid van God Zelf, dat het Heilige der Heiligen in de Tabernakel vervulde, waar de Ark van het Verbond stond in het Oude Testament (Exodus 40: 34-35). Mohammed wist dit en geleid door Satan zelf, die een leugenaar en dief is, stal hij het concept en paste het toe op de zwarte steen om die te laten uitzien als heilig. Tot nu toe hebben we twee godslasterlijke vergelijkingen van de Zwarte Steen met Jezus Christus.

Erger dan dit is zijn verklaring dat door het maken van de Hajj- de bedevaart naar Mekka een keer per jaar, en 7 keer rond de Zwarte Steen te lopen, en vervolgens de Zwarte Steen aan te raken - dit uw zonden wegneemt.... Als u een Christen bent moet u nu stoppen met lezen en nadenken over de absolute godslastering van deze leer.

A Ster/steen die uit de hemel viel en uw zonden wegneemt. De ster die uit de hemel viel was Lucifer, Jesaja 14. Een ster/engel, die zich wilde verheffen tot het niveau van God en de morgenster genoemd. Dit is de Steen/Ster Lucifer waarvan ze beweren dat die hun zonden wegneemt.

()

Voor het geval dat je nog niet de verbinding begrijpt zal ik u helpen: Wie is het Lam van God, het uiteindelijke, volmaakte en enige offer dat onze zonden wegneemt? Wie is de Koninklijke Hogepriester - God in het vlees zijnde - kon de dubbele rol op zich nemen van Hogepriester, die de verzoening voor de zonde was EN op hetzelfde moment offerlam was? Er is GEEN NAAM in hemel of op aarde, dan die van Jezus Christus waardoor we gered moeten worden! (Handelingen 4:12). Hij alleen is Heer en Verlosser!

Mohammed probeerde te beweren dat de zwarte steen die als een ster neerviel dezelfde reddende kracht en genade heeft als Jezus zelf, en de overgrote meerderheid van de moslims gelooft dat. De Islamitische legende gaat dat eerst, toen de steen viel, deze wit was, maar zwart is geworden, omdat het de zonden heeft geabsorbeerd van alle mensen die het eeuwenlang hebben aangeraakt. Zie op de foto hieronder hoe de moderne moslims de steen aanraken.

()

Herinnert u zich nog de verwijzing eerder gemaakt is naar Aphrodite? (Zij is de vrouwelijke versie van Allah.) Ze was de godin van de liefde en de vruchtbaarheid en in de oudheid waren de tempels van Aphrodite bordelen en holen van ongerechtigheid. Het ritueel van het aanraken van de Zwarte Steen is erg "sensueel" in feite. Moslims raken het niet gewoon aan om dan verder te gaan, ze kussen en strelen het op een zeer gepassioneerd manier. Zowel seculiere als christelijke mensen die dit ritueel door de eeuwen heen hebben waargenomen hebben opgemerkt dat het voor velen grenst aan iets seksueels.

Hoe zit het met het de vreemde verwijzing dat de Valse Profeet "adem en leven" zal geven aan het beeld en "maken dat het kan spreken"? Hier is door de islamitische eindtijd theologie een interessante parallel getrokken die specifiek verwijst naar de Zwarte Steen.

Op Oordeel van Allah zal hij de Zwarte Steen "opwekken", zodat hij twee ogen zal hebben, een tong die haar in staat stelt om te praten, en de waarheid zal doorgeven aan iedereen die de (Al-Tirmidhi, Al-Abani) zal aanraken.

Opnieuw zien we de griezelige parallel tussen wat de Bijbel zegt en wat de islam zegt over het einde der tijden. De Bijbel zegt:

Openbaring 13:15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

Last but not least, waarschuwden zowel de profeet Daniël als Jezus zelf voor "de gruwel der verwoesting."

Sprekende van de Antichrist zegt Daniël het volgende in Daniël 11:31:

Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen.

Het "heiligdom" is de derde Joodse tempel die nog moet worden herbouwd en "zij" is de Antichrist en zijn volgelingen. Er zijn 2 dingen die de Antichrist doet: 1) "wegnemen van het dagelijks offer" en 2) "zich plaatsen (in de tempel) als de gruwel der verwoesting.

Als de Joodse Tempel wordt herbouwd zullen de Joden eindelijk in staat zijn om dierlijke offers aan God te brengen voor het eerst in 2000 jaar wat ze dagelijks zullen doen. De Antichrist zal deze praktijk stoppen. Hij zal dan de tempel ontheiligen door iets te brengen wat -duidelijk een bepaald soort object is. Waarom heet het de gruwel der verwoesting? Straks meer.

Daniël 12:11 geeft aan wanneer de gruwel der verwoesting in de tempel zal worden binnen gebracht: "Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen."

Met andere woorden, 3,5 jaar in de laatste 7 jaar vóór de wederkomst van Christus, is de tijd dat de Antichrist de dagelijkse joodse offer stopt in de Tempel en de gruwel der verwoesting inbrengt. De gruwel der verwoesting is toegestaan om daar precies 1290 dagen te blijven, dan zal Jezus Christus verschijnen uit de hemel en zal het worden geworpen in de poel van vuur. Wat gebeurt er als Antichrist de gruwel der verwoesting in de tempel plaatst? Jezus vertelt het ons in Mattheüs 24:15-22:

"Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden."

Jezus vertelt de generatie Joden en christenen die in Israël zullen zijn, wanneer de Antichrist de gruwel der verwoesting in de tempel zet om zo snel mogelijk weg te komen. Vergeet daarbij niet: dat de Antichrist begint als een man die lijkt vrede en harmonie te willen brengen tussen de islam en Israël, tussen de islam en het Westen. Hij gaat zelfs zo ver dat hij een verdrag tussen deze landen sluit dat velen blij zijn met hem en als lijkt dat dit een nieuw tijdperk van vrede en veiligheid in zal luiden. Deze Hoedna (valse verdrag met ongelovigen) wordt 3,5 jaar later verbroken, als de Mahdi-Antichrist zijn ware kleuren toont van het zijn van een radicale moslim en niet een gematigde zoals iedereen dacht dat hij was.

1 Thess. 5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Zijn eerste daad is om de dagelijkse Joodse offer te stoppen en vervolgens de gruwel der verwoesting in de nieuw opgerichte Joodse Tempel te brengen.

Waarom neemt de Antichrist het dagelijkse offer weg? Het boek Daniël heeft het antwoord:

Daniel 8:12 En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.

De reden hiervoor is de overtreding, maar door een overtreding tegen wat? Je ziet de offers die de Joden zullen aanbieden voor hun zonde. Maar de moslims zeggen dat hun zwarte steen de enige is wat de zonde weg kan nemen, en dit is waartegen (in het moslim-denken) de Joden in overtreding zijn. Zodat de steen het offer voor de zonde vervangt, en daarmee de gruwel der verwoesting wordt. De steen zal het offer voor de zonde zijn en daarmee Christus vervangen, het ware offer voor de zonde.

Markus 12:10 Hebt u ook dit Schriftwoord niet gelezen: De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden.

Satan heeft satanisch Jezus Christus, die de Bijbel de hoeksteen noemt, nagebootst en verving hem door het beeld van satan een ster/steen die uit de hemel viel. Hij zal Jezus Christus vervangen, door het wegnemen van zijn steen/ster uit Mekka en het plaatsen van deze steen/ster in de tempel van God. Zodat de hoeksteen van Satans tempel de hoeksteen wordt van Gods tempel, de ultieme Godslastering.

Openbaring 13 vult de lege plekken in. Hij zal de afbeelding aan iedereen voorstellen binnen zijn Midden-Oosten Rijk en zal iedereen dwingen om daarvoor te buigen en te aanbidden. Hij zal het merkteken van het beest, die de naam en het nummer van het beest bevat aan iedereen introduceren en dwingen het aan te nemen. Ieder die het Merk en/of de verering van de gruwel der verwoesting zal weigeren, hun hoofden zullen worden afgesneden. Onmiddellijk daarna zal, volgens zowel Jezus als Openbaring, een grote gewelddadige en militaire vervolging beginnen van Joden en christenen en miljoenen zullen martelaren worden. Deze gewelddadige vervolging zal doorgaan gedurende 42 pijnlijke maanden waarom Jezus zegt "dat de dagen worden ingekort omwille van de uitverkorenen" anders zou iedereen worden gedood.

U hebt waarschijnlijk twee en twee al bij elkaar opgeteld: ik ben ervan overtuigd dat de gruwel der verwoesting de zwarte steen is die momenteel verblijft in Mekka, Saoedi-Arabië, en gehuisvest is in de Ka'ba.

Het zal absoluut worden verplaatst van Mekka naar Jeruzalem, zoals de Bijbel, de Koran en de Hadith laten zien. Denk eraan dat volgens de islamitische eindtijd theologie de Mahdi zowel Mekka als Medina vernietigt, de eerste en de tweede van de heiligste plaatsen in de islam. Waarom? Meer daarover in de volgende hoofdstukken als we de mysterieuze Hoer van Babylon bestuderen en identificeren. Islamitische theologie stelt dat na de vernietiging van deze twee plaatsen, de Mahdi zijn kamp in Jeruzalem opzet, welke wordt beschouwd als de 3e heiligste plaats in de islam.

De Bijbel stemt volledig daarmee in en zegt dat de Antichrist naar de Joodse Tempel in Jeruzalem zal gaan en zichzelf verklaren God te zijn (2 Tessalonicenzen 2:4) en doet dan alle andere dingen die reeds in Openbaring 13 staan.

Sommige vertalingen zeggen dat de gruwel in een hoek geplaatst zal worden: Wat erop kan wijzen dat het op de hoek van het altaar zal worden geplaatst , direct op de plek waar het Lam symbolisch Christus werd opgeofferd voor de zonden van de wereld.

Daniël 9:27 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

De Bijbel noemt "vele" gruwelen, wat betekent dat de plaats dan zal worden voorzien met islamitische symbolen en vlaggen, zoals die achter Osama Bin Laden stonden toen hij ()zijn op de televisie uitgezonden toespraken gaf. Dat is een zwarte of witte vlag het symbool van het kalifaat met de Islamitische Shahada erop geschreven met Arabische kalligrafie. Ofwel een vlag met een halve maan of de Ka'ba steen zou het doel realiseren van een godslasterlijke embleem of afbeelding. Het stelt dat er geen andere God is dan Allah en Mohammed is zijn profeet.

Maar de Ka'ba steen die geplaatst is in of op Gods Tempel, is meer dan alleen om een vervanger te lijken voor Christus, die de zonden van de wereld wegneemt. Waarom is de Zwarte Steen een "gruwel dat (een persoon) woest maakt?" Dat zou nu duidelijk moeten zijn als u hebt opgelet! Het is een gruwel, omdat het probeert om Christus als Redder te vervangen en zich te verheffen tot Zijn goddelijke gestalte. Het zal al degenen die het aanbidden "woest" maken, omdat er absoluut geen enkele kans meer is, hoe dan ook, voor berouw voor berouw en zodoende ook voor redding voor een ieder die zich daarvoor zal buigen wanneer de Antichrist het in de tempel zal zetten. Jezus is het leven (Johannes 14: 6) en er zal geen eeuwig leven zijn voor iedereen die deze verschrikkelijke fout maakt, dan alleen die eeuwige kwelling in de Poel van Vuur. Met andere woorden, iedereen die het aanbidt zal een verwoester zijn van alle leven, van alle hoop, en verlaten worden door God. Zij zullen de levende doden zijn. . . echt, een gruwel die troosteloos maakt.

Net zoals Openbaring 13:15 zegt dat de Valse Profeet leven zal geven aan het beeld van het beest (de Zwarte Steen) en het zal laten spreken. Uiteraard door te doen alsof het de stem van God is, maar het zal de stem van Lucifer zijn, die ervan uit gaat en een veeleisende aanbidding eist. En elke moslim die zich ervoor neerbuigt over de hele wereld, wanneer de oproep om te bidden is gehoord, zal zijn ziel verliezen. Mijn gebed tot God is dat Hij van te voren de moslims zal waarschuwen er voor niet voor te buigen, en aan hen te openbaren de verschrikkelijke misleiding van Satan die hij voor hen heeft gepland.

De moslims die de bedevaart (hadj) naar Mekka maken om rond te lopen rond de Zwarte Steen het aanraken/kussen, hebben hun geloof en hoop op iets anders gesteld dan Christus, wat afgoderij is. Voordat u denkt dat dit een hard oordeel is vraag ik u dit: is er iets waarop u uw geloof en hoop gesteld hebt anders dan Christus? Is nog een andere filosofie waaraan u zich vastklampt in het gelooft, dat het u naar de hemel zal brengen, iets zoals "ik heb nog nooit iemand vermoord of iets super-slechts gedaan dus ik ga naar de hemel als ik sterf." Misschien hebt u niet eens gelooft in de hemel of God of misschien zijn dit dingen waarover je nog nooit veel hebt nagedacht. Een feit is dat elke persoon op deze planeet zijn hoop zet op iets of iemand. . . dus laat het uw hoop op Christus zijn, want Hij is de enige Redder.

pijl

MOLOCH DE GOD VAN MENSELIJKE OFFERS

Eerder bespraken we het verband tussen Moloch, de ster van God, die de Joden in het verleden aanbaden in de woestijn en de ster/steen en de tabernakel waarin moslims deze nu in de woestijn aanbidden. Maar wie was Moloch?

Moloch was een valse god. Zijn naam betekent "de koning" en was de naam van een oude Ammonitische god. De Moloch-eredienst werd beoefend door de Kanaänieten, Feniciërs en aanverwante culturen in Noord-Afrika en de Levant. Als een god die aanbeden werd door de Feniciërs en Kanaänieten, had Moloch associaties met een bepaald soort aan verzoenende kinderoffers door de ouders. Moloch verschijnt in het boek Deuteronomium en in het boek Leviticus als een vorm van afgoderij (Leviticus 18:21: "U mag niemand uit uw nageslacht overgeven om aan de Moloch geofferd te worden."). Moloch-offers zijn traditioneel te verstaan als het levend verbranden van kinderen voor de god Moloch (2 Koningen 21:6; Ezechiël 20,26,31,23,37). Volgens de Bijbelse teksten is het in de wetten door God aan Mozes gegeven, uitdrukkelijk aan de Israëlieten verboden om te doen wat er gedaan is in Egypte of in Kanaän.

Vandaag is er een Moloch-aanbidding in een andere vorm. Maar de mensen geven hun kinderen nog steeds over aan het vuur van hun god. We moeten niet vergeten dat de Bijbel de Moloch-aanbidding definieert als menselijk slachtoffer door het vuur.

Vandaag sturen de moslims hun zonen en dochters met bommen bekleed om zich in vuur op te blazen, en ze zo over te geven aan hun god Allah/Moloch - door het vuur. Allah beloofde zelfs de hemel en maagden aan degenen die dit voor hem doen. De islamitische terroristen hebben mannen, vrouwen en kinderen opgeblazen als "brandoffers", en dit alles in de naam van Allah, onder het schreeuwen van Allahu Akbar. Het valt niet te ontkennen dat de Moloch en Allah beide bloed en menselijke slachtoffers krijgen aangeboden, in massale rituele moorden.

()

Vele raketten zijn afgevuurd naar Israël, waarop geschreven staat "Allah is Groot". Dit maakt het tot een brandoffer voor Allah. Elke zelfmoordterrorist die roept Allahu Akbar, en zichzelf opblaast, heeft een menselijk slachtoffer aan Allah aangeboden door middel van vuur.

Hoe kan de God van de Bijbel, die zei dat hij zijn rug zal keren naar mensen die menselijke offers aanbieden, mogelijk dezelfde God zijn als de Allah die menselijke slachtoffers eist? God verbindt de Antichrist aan Moloch, "de Koning". In het Arabisch is "de Koning" Al-Malik, een van de 99 namen van Allah. Islam zal Moloch als zijn koning hebben, de kalief/koning die beweert God te zijn. De Antichrist zal zijn als Moloch/Satan zelf, die zal vernietigen door middel van het vuur van bommen en raketten (vuuroffer). Het boek Daniël beschrijft de twee manieren waarop de Antichrist mensen zal doden, door het zwaard en door vlammen.

Daniël 11:33 "De verstandigen onder het volk zullen velen onderwijzen. Zij zullen struikelen door zwaard en vlam, door gevangenschap en beroving – dagen lang." Het woord voor "vlam" dat hier gebruikt wordt is het Hebreeuwse woord "lahebeth"

Briggs H3852 - lahebeth 
1) vlam 
2) top van een wapen, punt, hoofd van de speer

Het betekent vlam of de punt van een wapen of speer. Dit is de beschrijving van een kernkop, een raket. Dus de Antichrist doodt met het zwaard; dat alleen moslims gebruiken om te onthoofden, en door raketten en bommen (vlam).

()

Kan er nog enige twijfel zijn dat Moloch ook Allah is, de god die een menselijk slachtoffer eist. In het onderstaande vers zie je dat God een poel van vuur heeft voorbereid voor de Antichrist Moloch Al-Malik "de koning van de islam". Omdat hij vernietigde door vuur (bommen en raketten). Hij en zijn volgelingen zullen hetzelfde lot ondergaan, van vuur en zwavel in de poel van vuur, dat is heel iets anders dan de hemel die Allah belooft:

Jesaja 30:33 Want de verbrandingsplaats is al eerder gereedgemaakt, ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en wijd. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. De adem van de HEERE zal hem aansteken als een zwavelstroom.

Openbaring 19:20 En het beest (de kalief van de islam) werd gegrepen, en met hem de valse profeet (de valse Jezus), die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen (moslims en niet-moslims) misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Mattheüs 25:41-46 "Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven."

Wat een verschrikkelijke straf heeft God bereid voor degenen die zijn volk haten en weigeren om christenen te helpen, in het uur van grote nood, wanneer ze zullen worden vervolgd en misbruikt door de naties. Degenen die weigerden om de christenen te helpen, ja ze zelfs aanvallen en afgeslacht hebben, hun zal het oordeel treffen om in de poel van vuur te zijn.

pijl

DE HOER VAN BABYLON

Vandaag de dag kunnen we de mogelijke identiteit ontdekken van de Hoer van Babylon. De identiteit van deze hoer moet zeer belangrijk zijn voor God, anders hij zou niet twee hele hoofdstukken eraan gewijd hebben. En als het belangrijk is voor Hem, betekent dit dat Hij wil dat het ook belangrijk is voor ons!

Openbaring 17:1-7 "En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw, en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens."

Vers 15-18: "En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde."

Laten we, in onze poging om de identiteit van de Hoer van Babylon ontdekken, Openbaring 17 bezien op haar kenmerken:

1) INTIEM met de islam: Ze zit op de islam (het Beest) omdat ze een directe en intieme relatie ermee kreeg en er een soort van levensonderhoud van kreeg. Dit feit elimineert de meer populaire kandidaten die geponeerd werden door theologen, dat de Hoer de Katholieke Kerk of de Verenigde Staten is, terwijl die ook geen vertrouwen of intieme relatie hebben met de islam.

2) RIJK: Haar kleren en juwelen betekenen financiële voorspoed; dit wordt ondersteund door hoofdstuk 18, dat een gedetailleerde beschrijving van hetzelfde geeft.

3) "BEDRIJFT ONTUCHT" met koningen/naties: waaruit duidelijk blijkt dat ze een entiteit is, en niet een individu, en later zullen we ontdekken welk land/stad het is. We horen vaak de uitdrukking dat een natie of leider "in bed ligt" met een ander. Dus de Heer vertelt ons dat de Hoer in bed ligt met vele naties, zowel politiek als financieel (ook ondersteund door hoofdstuk 18).

4) VERVOLGT CHRISTENEN: dit land of stad is direct verantwoordelijk voor de martelaarschap van de christenen in het verleden en tijdens de Verdrukking.

5) ZULLEN WORDEN (toekomstige tijd!) VIJANDEN van de 10 koningen/landen die regeren over de islam en zij zullen haar vernietigen. Vergeet niet dat op dit moment de Hoer nog "rijdt" op het Beest en deze het toestaat... maar op een bepaald punt tijdens de Verdrukking zal het Beest zich tegen de Hoer keren en haar vernietigen. Dus er zal iets gebeuren dat de intieme relatie van de Hoer met het Beest zal vernietigen. Denk eraan als een rodeo: de stier wordt eindelijk zat van zijn berijder, gooit die eraf en vervolgens vertrapt hij haar tot ze er niet meer is.

Waar Openbaring 17 overwegend de karakteristieken beschrijft van de Hoer, geeft Openbaring 18 ons de gevolgen van haar daden en van hen die "ontucht" met haar pleegden - Gods antwoord op haar zonden - als je wilt. In hoofdstuk 18 verklaart een engel met grote autoriteit dat Babylon zal vallen en geworden is tot een woonstede van duivelen. Let op: het Midden-Oosters geloof onder zowel Joden als Arabieren is dat dewoestijn een plek is waar demonen wonen. Dit is het waarom Jezus de opmerking maakte dat wanneer een demon wordt uitgeworpen, deze door de woestijn dwaalt voor een tijdje, en dan terug komt met 7 van zijn soortgenoten [hij nam ze mee vanuit de woestijn en nam ze met zich mee terug] (Matteüs 12:43-45). Vergeet ook niet dat toen Jezus vastte in de woestijn, Lucifer aan Hem verscheen om Hem te verleiden (Mattheüs 4:1). Zo laat hoofdstuk 18 zien dat de natie die de Hoer vertegenwoordigt in de woestijn moet zijn.

De hoofdstukken 17 en 18 verwijzen beide naar het feit dat de Hoer "wijn" produceert en dat alle naties van de wereld "ontucht" met haar hebben, zodat ze kunnen "drinken" en "dronken" worden van deze "wijn". Sinds de "hoererij" staat voor politieke en financiële allianties en transacties, moet deze "wijn" iets zijn dat alle naties wanhopig willen hebben, en wat nodig is. Iets waarvoor ze bereid zijn om offers voor te brengen, iets waarvoor ze bereid zijn om zichzelf te "prostitueren", veel geld ervoor te betalen, zelfs zich te vernederen voor de Hoer. Denk aan een drugsverslaafde die zichzelf verkoopt tot zijn eigen schande en nadeel, en van anderen, om hun shot maar te krijgen. Deze "wijn" moeten zo begeerlijk zijn dat alle naties op de planeet bereid zijn om alles te doen om het te krijgen.

Wat denk je dat de "wijn van de woestijn" is, waar alle naties oorlog voor willen voeren, erop vertrouwen, miljarden eraan besteden, en politieke en financiële regelingen ervoor treffen?

OLIE

De Bijbel verklaart dat de Antichrist de controle over de olie zal overnemen in het Midden-Oosten, wanneer het onderstaande vers het woord "vetste plaatsen" gebruikt: het is het Hebreeuwse woord "Mashman", wat betekent olie (Brown Driver Briggs Hebrew Definities H4924).

Daniel 11:24 "In zorgeloze rust zal hij ook in de vruchtbaarste streken [vetste plaatsen] van het gewest komen en hij zal doen wat zijn vaderen of voorvaderen niet hebben gedaan: roof, buit en bezittingen zal hij onder hen uitstrooien. En tegen vestingen zal hij zijn plannen beramen – maar slechts voor een tijd."

De Antichrist weet dat als hij de olie controleert in het Midden-Oosten, hij de wereld bestuurt, en elke natie zal moeten buigen als ze het willen krijgen. De Bijbel zegt dat de antichrist zijn buit zal verdelen onder zijn volgelingen, dat is precies wat de moslimstaat onder de Madhi zal doen, het delen van de buit met zijn volgelingen, net zoals Mohammed deed, toen hij veroveringen deed.

De Bijbel is zo nauwkeurig dat het zelfs de behoefte van de mensheid aan olie voorzegde. In hoofdstuk 18 roept God de naties van de wereld op om hun immorele relatie met de Hoer af te breken. Om te stoppen met alles en nog wat te doen om haar olie te krijgen, om te stoppen met een beroep erop. Is dit niet de manier waarop het nu gaat?

Amerikaanse politici - vooral in een jaar van presidentsverkiezingen - praten altijd over de "afhankelijkheid aan buitenlandse olie". De OPEC-landen bepalen de prijs van onze olie en als ze niet genoeg winst krijgen, snijden ze in de productie, zodat de prijs per vat omhoog gaat. Dit heeft gevolgen voor de gehele economie van de wereld en voor elk persoon die leeft. De vraag naar olie in de hele wereld daalt niet, maar stijgt vooral vanuit China, dat een industriële en technologische groeispurt doormaakt.

In feite liggen de VS en de meeste landen in de wereld "in bed" met de OPEC. We zijn in oorlog gegaan en maakten politieke en economische overeenkomsten met hen, zodat we kunnen blijven ontvangen en dronken zijn (laat hen die oren hebben horen!) van de wijn van de Hoer. Onze economie en onze politiek ligt "in bed" met de OPEC, en als zij besluiten om ons af te snijden, zouden we verwoestend worden. We zouden zijn als de drugsverslaafde die zijn enige bron van drugs ziet weggenomen worden, en we zouden een grote terugval ondergaan.

In Openbaring 18 heeft God er eindelijk genoeg van - aan het eind van hoofdstuk 17 geeft Hij in de harten en geesten van het Beest om de Hoer te vernietigen, wat betekent: ook haar olie. God geeft de naties van de wereld een laatste kans om zich te bekeren en roept ons op om "weg te gaan uit haar". Deze uitspraak is een Joodse verwijzing naar intimiteit - de Heer wil ons vertellen uit het bed van de Hoer te komen. Het is van vitaal belang dat we onze afhankelijkheid van de OPEC-olie beëindigen, anders - zo maakt hoofdstuk 18 duidelijk - zullen we delen in haar vernietiging.

()

Ironisch genoeg zal haar vernietiging volgens Openbaring zijn met "met vuur" en veel "rook." De rook zal zo hoog stijgen en zo overvloedig zijn, dat naburige landen en zelfs schepen op zee het waarnemen. Ik vraag u nu naar de foto's te kijken van Desert Storm en de oorlog in Irak toen de Irakezen de olie in brand staken - de zwarte rook verduisterde de zon en kon worden gezien van mijlen afstand. Wanneer de natie, die de Hoer genoemd wordt, is vernietigd, zal het vuur en de rook waarschijnlijk zo groot zijn, dat het zal worden gezien vanuit de ruimte.

Op de dag dat dit gebeurt, zullen alle volken die afhankelijk van haar olie zijn, "wenen en klagen": "En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen."

Vergeet niet: de drugsverslaafden die zijn afgesneden krijgen een 'cold turkey' [snel afgekickt]. Alle treinen, vliegtuigen, auto's, vrachtvervoer, de scheepvaart, werken niet meer, uw generator ook niet, etc. Het zal allemaal worden afgesloten, omdat er geen bron meer zal zijn van olie en gas. Tijdens Katrina schoten de gasprijzen omhoog - als de Hoer wordt vernietigd, en met haar de olie, zal het echt "zwart goud" zijn, en enkele tankstations zullen het nog maar hebben. Daardoor zal men waarschijnlijk belachelijke prijzen per liter rekenen.

Openbaring 18 gaat verder met - opnieuw - te beschrijven dat de Hoer verantwoordelijk is voor het doden van christenen en de profeten. Terwijl de aan olie verslaafde volken der aarde wenen over haar vernietiging, wordt God verblijd, omdat de gerechtigheid eindelijk gekomen is over haar.

Met de gedetailleerde beschrijvingen die door God aan ons gegeven zijn in Openbaring 17 en 18, is er maar een natie die aan de volgende criteria voldoet op dit moment:

 1. Intiem met de islam.

 2. Rijk/welvarend.
 3. Verkoopt olie naar landen van de aarde, is rijk van de opbrengsten en waardoor andere landen ook rijk worden.
 4. Vormt de economische en politieke betrekkingen met deze landen omwille van de olie.
 5. Verkoopt ook andere producten zoals specerijen, kleding, sieraden, vee, en handelt in slavernij (Openbaring 18:11-18).
 6. Heeft christenen en Joden eeuwenlang gemarteld.
 7. Gelegen in de buurt van een zee (Openbaring 18:17,21).

De natie die lijkt te voldoen aan al deze profetische eisen om de Hoer van Babylon te zijn is Saoedi-Arabië. Laten we de 7 hierboven genoemde voorwaarden eens punt voor punt langslopen.

 1. Saoedi-Arabië is een islamitisch land (soennitisch) en bevat de twee heiligste islamitische plaatsen: Mekka en Medina.

 2. Het is een van de top-5 rijkste landen in de wereld.
 3. Het is de grootste producent en verkoper van olie in de wereld en ze domineren OPEC-naties.
 4. Ligt "in bed" met zowel oosterse als westerse landen omwille van de olie.
 5. Is de thuisbasis van "het Arabische Warenhuis" een "strook" in Mekka dat ALLE in Openbaring 18:11-18 genoemde artikelen verkoopt, waaronder ook mensenhandel!
 6. Is direct en indirect verantwoordelijk voor het martelaarschap van christenen en is een belangrijke financier van terrorisme. Zeker de helft of meer van de 9/11-terroristen kwam uit Saoedi-Arabië, zoals ook Osama bin Laden.
 7. Gelegen in de buurt van de Rode Zee en de Arabische Zee en de Perzische Golf - dat staat bekend als "de woestijn aan de zee".

   

Vergeet niet dat de Bijbel zegt dat er een naam op haar voorhoofd staat geschreven "het grote Babylon, de MOEDER van alle hoererijen en gruwelen op de aarde"

Wat ik intrigerend vond is dat Mekka bekend staat als "een moeder" - Umm al-Qura, wat betekent: "Moeder van alle nederzettingen" of "Moeder der steden" in Koran 6:92

Terwijl het martelaarschap van christenen God zeker boos maakt, is de druppel die de emmer doet overlopen, wanneer de koningen der aarde Israël verkopen en het veroverde gebied verdelen, voor olie. Wanneer de Antichrist Jeruzalem verovert zal hij het land verdelen en het volk van God zal worden verkocht als slaven:

Joël 3:2,3 "vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken."

De koningen der aarde gingen naar een "hoer" (Mysterieus Babylon) voor "wijn" (olie).

Als de Saoedi-Arabië-theorie klopt, zal op enig moment in de nabije toekomst het islamitische Beest Rijk tegen haar opkomen en haar vernietigen. Dit is zo omdat hij dan alleen alle olie dan kan regelen in het Midden-Oosten, en kan verdelen aan de naties die bereid zijn om het Islamitische Rijk te dienen. Volgens de islamitische eindtijdtheologie voert de Mahdi OORLOG tegen Saoedi-Arabië en zal uiteindelijk Mekka en Medina vernietigen. Dit zorgt ervoor dat hij zijn hoofdkwartier zal verplaatsen naar Jeruzalem (precies in lijn met de Schrift), waar hij dan plaats neemt in de Joodse Tempel en de gruwel der verwoesting daar plaatst.

Dus zullen sommigen van u nu vragen, waarom zou de Mahdi oorlog voeren met een mede-moslimnatie en die vernietigen?

In het hier en nu zijn er twee machtsblokken in het Midden-Oosten: de ene is die van de soennitische moslims en de andere de sjiitische. Saoedi-Arabië is het hoofd van het soennitische machtsblok en Iran is het hoofd van het sjiitische blok. De sjiieten zijn degenen die sterker geloven in de komst van de Mahdi en hebben de neiging de houding van een harde lijn aan te nemen tegen Israël en het Westen. Denk terug aan Ayatollah Khomeini in de 70- en & 80-jaren, en aan Ahmedinejad. Dit zijn zij die de Amerikaanse en Israëlische vlaggen laten verbranden en roepen: "Dood aan Israël! Dood aan Amerika!" Iran en zijn bondgenoten wachten op de komst van hun Mahdi, die hen zal leiden om de hele wereld voor de islam beheersen.

De regering van Saoedi-Arabië gelooft niet - ondanks het feit dat ze islamitisch is - in de komst van de Mahdi, noch willen ze hem zien komen. Ze lijken heel erg op de Farizeeën in Jezus' dagen, die niet wilden dat de Messias kwam. Waarom? Omdat ze een rijke en uitbundige levensstijl hebben, veel geld en energie bezitten in de hele wereld. Als de Mahdi zou verschijnen en beginnen met het veroorzaken van problemen, dan zou dat het einde zijn van de welvaart en macht van Saoedi-Arabië. Ze houden de dingen liever zoals ze zijn.

Als we overwegen dat Iran en zijn bondgenoten oorlog willen met Israël en het Westen, dan ligt Saoedi-Arabië (luister goed!) "in bed" met Israël en het Westen, evenals met China en andere landen, omdat wij de olieklanten zijn! Als we overwegen dat Iran al die tijd over ons met zijn sabel zwaait, doet Saudi-Arabië dat nooit. Ze willen ons geld en wij willen hun olie, en beide partijen weten dat. Als gevolg hiervan zien Iran en zijn bondgenoten dat Saudi-Arabië en de islam zichzelf 'prostitueren' met Israël en het Westen. Nu nog is het Saoedische blok in het Midden-Oosten sterker dan de Iraanse blok.

Vergeet ook niet dat de Mahdi de meest fundamentele van de fundamentalistische moslims zal zijn, en dat hij niet zal tolereren dat Saudi-Arabië zich gedraagt als een grote hoer naar andere landen toe. Als hij komt zal er een fundamentele verschuiving van macht komen in het sjiitische blok; en als Saudi-Arabië de echte Hoer van Babylon is uit de hoofdstukken 17 en 18 van Openbaring dan zal zij worden vernietigd door de Mahdi. De Bijbel zegt dat het zal gebeuren "in één uur".

Nu dit alles gezegd is, kan het letterlijke Babylon in Irak nog steeds een rol spelen. Ik zou Irak niet buiten beschouwing willen laten dat een van zijn steden nog de hoofdstad van het Islamitische Rijk kan worden.

pijl

DE AFSTAMMING VAN DE ANTICHRIST

Net zoals Jezus Christus werd geboren uit de stam van Juda. Zo heeft ook de Antichrist een doorgaande lijn met Mohammed vanuit de Banu Hashim-stam.

De naam komt van de Hasjemitische stam van de Arabieren waarvan Mohammed afstamt. De Hashemieten waren de heersers geweest van de Kalifaten van de islam gedurende de afgelopen 1300 jaar.

Banu Hashim betekent Zoon van de Vernietiger

Dit is de exacte titel die gegeven is aan de Antichrist: de "Zoon van Verderf".

2 Thessalonicenzen 2:3 "Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is."

Paulus vertelt zijn lezers om niet iedereen te geloven die beweert dat "de dag des Heren is gekomen". Paulus zegt, dat vóór de komst van Christus, de Antichrist, de "zoon van het verderf" zal verschijnen, die beweert God te zijn en een grote afval zal creëren, waarmee christenen van de waarheid afvallen door zich te wenden naar een ander geloof.

Het koninkrijk Jordanië, dat vandaag geregeerd wordt door koning Abdullah II, heeft nog steeds de naam van "Het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië." En inderdaad kwam elk Kalifaat dat het Midden-Oosten beheerste, uit de Hasjemitische (Verderver) afstamming van Mohammed, en via Mohammed helemaal terug naar Ismaël, die de Bijbel wel een "wilde man" noemt, d.w.z. een wild beest (StVert: een woudezel van een mens), wiens hand tegen iedereen zou zijn, en iedereen tegen hem, Genesis 16:12, dus een Verderver. En doe eens een gok waar Ismael dan woonde? In Saoedi-Arabië, in de woestijn; en nog specifieker: in Mekka. Hij was de originele "wilde man", het Beest in de Woestijn van Mekka, hetzelfde Beest/koninkrijk van de islam als beschreven in de woestijn in Openbaring.

Een Wilde Man is gewoon een "Terrorist", een Vernieler, een Zoon van Verderf. De titel "Zoon van Verderf" in 2 Thessalonicenzen 2:3, is een directe verwijzing naar de Hashemieten, de zonen van Verderf, die de zonen van Ismael en Mohammed zijn.

Dit moet toch wel gewoon aangrijpend voor u zijn: deze titel, de exacte titel, die gegeven is aan de Antichrist, en zijn grondvest als een zoon van de Hashemieten, die de afstammelingen van Mohammed zijn. Vergeet niet dat er twee lijnen vanaf Abraham lopen: Ismaël, de zoon van het vlees, en Isaac, de zoon van de belofte. Satan koos de zoon van het vlees, want hij was het tegenovergestelde van de lijn van waaruit Christus voortkwam. En uit de lijn van Ismael heeft hij ervoor gekozen zijn Antichrist voort te brengen.

We hebben besproken dat de afstamming van het Beest teruggaat naar Ismaël. In Openbaring 13:2 wordt Het Beest beschreven en het ziet eruit als een luipaard, met de voeten van een beer en de muil van een leeuw. En Openbaring 17:3 zegt dat het bedekt is met namen van godslastering.

()

Kalligrafie is belangrijk in de islam. Ze maken gebruik van zowel de Koranverzen en de namen van Allah om beelden van dieren te creëren. Een van de meest populaire beelden in de islam is de Ismaël Leeuw. Niet alleen vertegenwoordigt het "een man", Ismael, de stichter van hun ras, maar ook een wild beest, die een opvallende gelijkenis draagt met het door Johannes beschreven beest, dat bedekt is met namen van godslastering. Kan er nog enige twijfel over bestaan, dat het beest afstamt van Ismaël en Mohammed, het Koninkrijk van de islam, met de namen van godslastering, die Allah prijzen als God, en hem namen geven die alleen toebehoren aan de ware God. Dit is precies wat Johannes zag in de woestijn.

Deze vernietigende terroristenmentaliteit van Ismaël is door al zijn generaties verder getrokken en inderdaad zijn de nakomelingen van hem tegen iedereen en iedereen is tegen hen, passend bij de titel van Zoon van Verderf/Vernieler, of Wild Beest.

Johannes zag iets wat lijkt op de "Ismaël-Leeuw" als een vertegenwoordiging van het islamitische Beest-Rijk, want het toont niet alleen de Wilde Man Ismaël, maar ook een wild dier en het hele ras van mensen, die van hem afstammen, de Arabieren. De Arabieren krijgen hun naam van het land Arabië. Het is precies het land waar Ismaël in leefde. Het is geen wonder dat Johannes het beest in een woestijn zag, want de woestijn waar hij het beest zag, was de Arabische Woestijn. Want "Arabisch" is de naam waarnaar de hele ras van de Ismaëlieten is vernoemd. En niet alleen wij vinden het beest, zittend in de Arabische woestijn, maar de Hoerige religieuze stad Mekka ook, die rijdt op het Beest, in dezelfde woestijn, waarnaar de Arabieren worden genoemd.

Satan verklaarde dat hij wil zijn als de Allerhoogste. Dus de vraag moet worden gesteld: indien de satan wilde zijn net als God, koos hij voor zichzelf een ras van mensen "de moslims" om de Antichrist voort te brengen? Zodat hij kon worden "Net als God zelf", die zijn eigen volk, de Hebreeërs uitkoos, waaruit hij zijn Christus heeft voortgebracht. Als dit het is wat Satan bedoelde, om "te zijn als" de Allerhoogste, dan is de dag waarop de gevallen engel verscheen aan Mohammed in de grot, de dag waarop Satan voor zichzelf een volk koos, en hen een ander evangelie gaf. De islam gaat nog een stap verder en beweert zelfs dat de Joodse profeten van hun zijn. Dit zou inderdaad voldoen aan de vordering van Satan om te willen "zijn als God", want hij heeft zelfs Gods profeten gestolen en eiste hen op als van hem. Dit zou inderdaad de islam de religie van de Draak maken, die probeert om zich Gods troon toe te eigenen. God waarschuwde ons in Galaten niet de engelen te geloven die zullen verschijnen en een andere evangelie prediken.

Galaten 1:8 "Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt."

Dit is precies hoe Mohammed de Koran ontving, van een gevallen engel, met het prediken van "een ander evangelie". God kon niet duidelijker geweest zijn. Hij waarschuwde ons vooraf dat Satan bezig was zich voor te bereiden om met een ander evangelie te komen. En de Koran is inderdaad "een ander evangelie", en gepredikt door wie? Een engel, precies zoals het vers ons heeft gewaarschuwd dat het zou gebeuren.

Voor het onderwijzen van dit alternatieve evangelie, zegt het bovenstaande vers dat God deze engel vervloekte. De engel beweerde dat hij was gestuurd door Allah. Verbazingwekkend is dat niet alleen "Allah" het woord is voor opklimmend en opstijgend, maar in het Hebreeuws is "Alah" een woord met een soortgelijke spelling, en een ander woord voor een vloek. Strongs H423 - 'âlâh - van H422; een vervloeking: vloek, vloeken, afschuw

pijl

BOKKEN, STERREN EN GEHEIME GENOOTSCHAPPEN

Op de Grote Verzoendag kozen de Joodse priesters twee geiten. Ze wierpen het lot om te zien welke zou worden opgeofferd aan Jehovah en welke de zondebok zou worden. Nadat de eerste geit werd geofferd als een straf voor de zonde, werden de zonden gelegd op de kop van de tweede bok, die als de zondebok naar de woestijn werd gestuurd naar een wezen genaamd Azazel:

De bok die gekozen werd voor Azazel zal levend voor het aangezicht van de HEER worden getoond en naar de woestijn, naar Azazel worden gestuurd, om de zonden van de mensen weg te nemen. (Leviticus 16:10)

Deze twee geiten vormden samen het volledige offer voor de zonde, de ene geofferd aan God als de straf voor de zonde en de andere in het wegdragen van de zonde naar de woestijn. Nadat de priester verzoening had gedaan over de zondebok, en de schuld van Israël liet dragen, stuurde hij het weg, met al hun ongerechtigheden naar de woestijn, naar Azazel. Bijbelgeleerden zijn er verdeeld over wie Azazel was. Het apocriefe boek van Henoch verwijst naar Azazel als een engel die uit de hemel viel vóór de zondvloed, en die de zonde leerde aan de mens, maar ook hoe je zwaarden en wapens kon maken voor oorlogsvoering (d.w.z. Jihad). Dus vandaar dat in het apocriefe boek van Henoch God de zonde van de hele mensheid toeschrijft aan deze 'Engel van oorlogsvoering' en hem gevangen houdt in een put in de woestijn, om de dag des oordeels af te wachten.

Het boek Henoch en de Bijbel bevestigen beide dat Azazel gevangen zit in een kuil in de woestijn [ (Henoch 10:4). ] Het is interessant om te zien dat het Beest van Openbaring ook wordt beschreven als zijnde in de woestijn, de Satan zelf werd ook beschreven als zijnde in de woestijn toen Jezus Christus door hem werd verzocht:

Mattheüs 4:1 "Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel."
Dus de woestijn lijkt de plaats te zijn waar Satan en zijn demonen rondhangen. Uit deze twee dieren, symbolisch gezien, kunnen we zien dat Jezus degene was die gedood werd als een offer voor de zonden en het Lam van God werd dat de zonde der wereld wegneemt, en het lijkt erop dat Azazel/Satan degene is die, als de auteur van de zonde, "de straf zal dragen" van die zonden, voor eeuwig in de poel van vuur.

De naam Azazel heeft twee betekenissen, afhankelijk van hoe de naam wordt opgedeeld. Gedeeld als Azaz + EL betekent het "God versterkt", maar AZ + AZEL betekent "bok van heengaan", de bok die de zonden zal wegdragen naar de woestijn. Deze engel werd zo genoemd, omdat zoals vermeld in het boek van Henoch, hij de eerste was die rebelleerde en de hemel verliet, net als Satan... en dus een "bok" is als het symbolische kwaad (in tegenstelling tot schapen wat goed betekent). En zijn vertrek was het verlaten van de hemel om op aarde te leven, en Adam en Eva te verleiden.

Dus de 'Bok voor Azazel' is het symbool van de satan, waarop de Joden hun zonde legden, om de woestijn in te worden gestuurd naar Azazel/Satan, de oorspronkelijke auteur van de zonde. En hij zal de straf moeten dragen voor het zijn van de auteur van de zonde voor eeuwig in de poel van vuur.

Dit geeft een verbazingwekkende nieuwe betekenis aan het woord van Jezus, dat wanneer hij komt om de aarde te regeren, hij dan de schapen zal scheiden van de bokken:

Mattheüs 25:32 "En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand."
Wat duidelijk wordt, is dat de bokken een uitbeelding zijn van die mensen die de Antichrist/Bok/Satan hebben gevolgd en verdwaalden zoals Satan deed, dwalen in de woestijn, als een bok, die dwaalt. En inderdaad, de woestijn is de plek waar de moslims heengaan om te aanbidden. Jezus spreekt over het scheiden van de schapen van de bokken. Je ziet in een normale kudde, de schapen en bokken ongemerkt door elkaar heen lopen, en je kunt nauwelijks vertellen wat een schaap of een bok is. Maar het blijkt dat schapen, net als christenen, volgzaam zijn, terwijl de bokken gewelddadig zijn en vaak met de kop stoten en de schapen aanvallen. Dit lijkt heel erg op de moslims die verschijnen als goddelijk, maar gewelddadig zijn, zoals de bokken die de joden en christenen, "de schapen", aanvallen en die dwalen in de woestijn, waarvan gezegd wordt dat Satan, de auteur van oorlog en vernietiging, ook daarheen is gegaan.

Dus als Jezus het Lam van God is, en zijn volgelingen schapen, dan is Satan/Azazel de "Antichristelijke Bok" die de mensen misleidt en Joden en christenen aanvalt, en zijn volgelingen zijn dan ook bokken. Het is geen toeval dat satanisten de Bok aanbidden binnen een Ster. Want dit is inderdaad het beeld van hun valse godheid, de auteur van de zonde, "Satan, de weggestuurde bok", Satan/Azazel de bok die de hele wereld misleidt. Maar laten we eens een kijkje nemen bij de symboliek achter de plaatjes hieronder.

()

De eerste afbeelding is de bok Azazel - Baphomet. De naam Baphomet verscheen voor het eerst in de 11e en 12e eeuw en komt uit het Latijn en Provencaals [Frans dialect] als een verbastering van "Mahomet", de verlatijnsing van "Mohammed" (zie Wikipedia: Baphomet). Maar later verscheen het als term voor een heidense afgod in de aanklachten van de Inquisitie van de Tempeliers in het begin van de 14e eeuw. De naam kwam voor het eerst in het populair Engels-sprekende bewustzijn in de 19e eeuw, met debat en speculaties over de redenen voor de onderdrukking van de Tempeliers. Sinds 1855 is de naam Baphomet in verband gebracht met een "zondebok"-afbeelding getekend door Eliphas Levi.

Het is interessant dat Mohammed en de Satan/Azazel zondebok aan elkaar worden gekoppeld door satanisten. Let op de symbolen waarnaar wordt verwezen als de Baphomet met het symbool van de islam zelf, de Halve maan en de Ster op zijn voorhoofd. ()Eén onder en één boven, als Satan, de halve maan, opstijgt van de aarde in de hemel.

Satanisten weten heel precies dat dit het beeld van Satan is met de Halve Maan en de Ster, die zij aanbidden. De afbeelding die we eerder hebben besproken, de gevallen Morgenster, de zoon van de dageraad, Hilal als Lucifer in Jesaja 14, betekent, halve maan, zoon van de dageraad. Dezelfde die weer zal opstijgen. Helaas is dit hetzelfde beeld dat de moslims aanbidden, deze ster is de basis van hun geloof, die uit de hemel viel, naar de aarde. Dezelfde ster die men in de hoek van de Ka'ba heeft geplaatst, als de hoeksteen of sluitsteen van hun geloof. Dit is de steen in welke richting ze elke dag bidden. De steen die volgens hen hun zonden wegneemt. Het was de Bok die gezonden is in de woestijn, die alle zonden van Israël meenam en de auteur van de zonde is in de woestijn. Maar Mohammed ging een stap verder en creëerde een tempel voor de steen in de woestijn, de tempel van Azazel/Satan/de bok. 
Ziet u nu het verband? 

De steen/ster is de Azazel/Satan, de zondebok die beweert dat hij de zonden zal wegdragen, zoals de Azazel-bok heeft gedaan. 
Moslims zeggen dat het belachelijk is dat Jezus de zonden van de wereld op zich nam. Maar het kan niet belachelijker zijn dan een steen die uit de hemel gevallen is, die de zonden zou wegnemen.

In feite is dit precies het tegenovergestelde van de waarheid van Jezus Christus. Jezus was het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt, en de islam heeft gekozen voor de Bok in de woestijn/Satan, de gevallen ster die hun zonden wegneemt. Het probleem is dat de auteur van de zonde, niet bezig is met het wegnemen van de zonde, maar om de mensen te misleiden om hen te laten geloven dat hij het doet. Ze hebben Jezus Christus vervangen door een steen die hen niet kan redden. De Bijbel noemt de Antichrist de "mens der zonde". Want als de Antichrist is bezeten door Satan, zal hij de vleesgeworden geworden zonde zijn. Hij biedt de mensheid vergeving van zonden aan, door zijn beeld, dat spreekt (de Ka'ba steen), en door het aannemen van zijn merkteken. Dit zal de verschrikkelijkste misleiding zijn: het vervangen van Jezus Christus door het beeld van een steen/ster die uit de hemel is gevallen.

Hier is het ultieme geheim van de vrijmetselaars. Ze noemen het The Great Seal [het Grote Zegel] en het is te vinden op het één dollar biljet.

()

Aan de onderkant staan de woorden Novus Ordo Seclorum, in wat op het eerste gezicht lijkt als een banier, waarop staat New Order of Ages. Deze Nieuwe Orde is Satans rijk dat de wereld zal regeren. Merk op dat de letters met de spelling MASON kunnen worden gevonden bij de punten van de verborgen ster van David, wat zij het Zegel van Salomo noemen. De piramide is een vertegenwoordiging van alle naties in de wereld met als hoogtepunt het laatste rijk geregeerd door Satan zelf als het sluitstuk. Het enige waar de vrijmetselaars op wachten, is de dag waarop de Derde Tempel van God zal worden gebouwd in Jeruzalem. Dit is de reden dat de Salomo-ster naar de letters MASON wijst. Omdat Salomo de Grootmeester/Architect van Gods tempel was. En de Vrijmetselaars zijn degenen die achter de schermen die Satan helpen om zijn nieuwe wereldorde te creëren. De Piramide van de Vrijmetselaars vertegenwoordigt de Joodse tempel van God, met het Oog van Horus in de sluitsteen, wat uitbeeldt de dag waarop Satan, de morgenster van de Dageraad, op Gods aardse troon zal zitten in de Derde Tempel en van zichzelf zal verkondigen God te zijn (zie 2 Thessalonicenzen 2:4). De steen op de top van Gods tempel is niet symbolisch, het is letterlijk de dag waarop de Ster/Steen van de Satan uit de Ka'ba, wordt geplaatst in de tempel van God. ()Dit is het geheim van het Grote Zegel. Als de islamitische Antichrist zich opwerpt als God, in de Joodse tempel zit en de ster van Satan de Ka'ba steen daarin plaatst, dan begint met zijn laatste Rijk van Terreur en de Dageraad van een Nieuwe Tijd. Niet alleen is het zegel van Salomo-ster verborgen in het Grote Zegel, maar de banier met de woorden: "New order of Ages" is niet alleen maar een banier, maar een vermomde halve maan van de islam. "Annuit Coeptis" betekent: "hij heeft (onze) onderneming goedgekeurd." "Wat betekent dat Satan, de Ster, iets heeft goedgekeurd, maar wat?()De Bijbel zegt dat de Draak-Satan zijn macht, zetel en grote autoriteit geeft aan het Beest-Rijk, het Rijk van de Nieuwe Orde der Eeuwen, dit is wat Satan goedkeurt. Maar welk rijk heeft Satans zegen? Dat geheim zit hem in het woord "Coeptis", die twee samengevoegde Letters OE, dat staan voor niets minder dan het Ottomaanse Empire, het Rijk van de Islam.

Laten we tot slot het geheim van het Grote Zegel wijd openbreken. Het Grote Zegel is alleen te begrijpen als je beseft dat de piramide staat voor de Joodse tempel van de Vrijmetselaars, en niet zomaar een tempel, maar alle drie de Joodse tempels. Vanaf de eerste tempel die gebouwd werd door Salomo, tot de laatste nog te bouwen tempel in Jeruzalem. 
()Aan de basis van de piramide is de datum 1776 geschreven in Romeinse cijfers. Onthoud echter, dit staat niet voor de Amerikaanse Verklaring van Onafhankelijkheid op 4 juli, maar eerder voor de inhuldiging van de Illuminati op 1 mei. Een interessante zaak van belang: wie anders dan zij waarderen deze datum? Heksen en topmensen in de geheime genootschappen worden op deze dag ingewijd in hogere graden, en de communisten hebben altijd hun parade op 1 mei. Vind nu het geheime bericht: M-1000, D-500, C-100, C-100, L-50, X-10, X 10, V-5, I-1 = 1776 (1 mei).

( )

X betekent 10. Het laatste Rijk zal worden geregeerd door de 10 islamitische landen onder de Antichrist, die vanuit de Derde Tempel zal regeren

Als we de Romeinse cijfers in een bepaalde volgorde plaatsen onder elke tempel/piramide van begin tot het eind, dan ziet U het verborgen nummer 666, dat onder langs de basis staat.

De Vrijmetselaars verbinden dit getal rechtstreeks met de Derde Tempel en de man die zichzelf zal ververkondigen God te zijn daarbinnen. Maar de meeste Vrijmetselaars hebben geen idee dat hij een islamitische Antichrist zal zijn. Het zijn alleen de vrijmetselaars aan de top die weten dat de Antichrist een islamitische terroristische dictator zal zijn.

Zowel de Joodse ster als de islamitische halve maan en ster zitten verborgen in deze Grote Zegel. Waaruit blijkt dat de Halve Maan van de islam het Rijk van de Nieuwe Orde der Eeuwen zal zijn en de Joodse tempel zal overnemen. Moslims noemen Amerika de eenogige duivel, vanwege het Oog van Horus op deze zegel. Ze hebben geen idee van de verborgen satanische betekenis, dat het de Ka'ba hoeksteen is, de Morgenster-steen van Satan, wat de hoeksteen wordt van de Joodse Tempel.

( )

Het symbool van Baal-aanbidding was de halve maan en ster

De halve maan en de morgenster symboliseren waar God ons voor wilde waarschuwen, want het is het symbool van het Beeld van het Beest/Ka'ba-sterrensteen. Het Beest is de islam en het symbool is de halve maan en ster. Het Griekse woord voor "Beeld" is "Eikon" of icoon. (Strong G1504)

()

Van Strong G1503: een gelijkenis, dat wil zeggen (letterlijk) standbeeld, profiel, of (figuurlijk) representatief, gelijkenis: beeld.

Wanneer we ons realiseren dat het eerste Beest een imperium is, weten wij ook dat elk imperium een symbool heeft. We kennen allemaal de pictogrammen op onze 'bureaubladen', elk symbool is het symbool van een programma dat werkt. Dus als de Bijbel zegt dat dit het "eikon van het Beest" is, wil dat zeggen dat dit het symbool van het Rijk is. En wat het Islamitische Rijk het allermeest vertegenwoordigt is de halve maan en ster, het beeld waarvoor de moslims allemaal buigen, de ster-Ka'ba-steen.

Dus op de dag dat de antichrist de Joodse Tempel betreedt en verkondigt dat hij God is, zullen degenen die buigen voor hem en voor het symbool van zijn rijk (de Ka'ba steen ster) dat spreekt, een onvergeeflijke zonde hebben begaan. Het woord dat gebruikt wordt voor "aanbidding" van het Beest, is het Griekse woord Proskuneo (Strong G4352).

Dit komt van het woord G4314 en waarschijnlijk van het woord G2965 afgeleid (met de betekenis te kussen, zoals een hond die de hand zijn meester likt); tot kruipen of hurken als (letterlijk of figuurlijk) neerliggen in eerbetoon (eerbied aandoen, verafgoden): aanbidden.

Ziet u de diepgang van dit woord. Niet alleen het beschrijven van buigen, wat moslims dagelijks uitvoeren, maar ook, de daad van aanbidding beschrijven door "kussen". En moslims kussen de Ka'ba steen in de Hajj. Hoewel ze dit als aanbidding ontkennen, verklaart de Bijbel ronduit, dat het buigen en kussen van een object een verering is, ongeacht hoeveel je het ook wilt ontkennen dat het zo is. Ook Mozes verbood strikt om voor de sterren en het heir van de hemel te buigen (Deuteronomium 4:19). En als moslims geloven dat Mozes een profeet was, moeten ze gehoorzamen aan wat hij zei.

Wanneer die tijd komt, zal iedereen weten wat het beeld van het Beest is. De bestraffing voor het niet buigen, zal de dood zijn, door onthoofding. En we weten allemaal dat er geen ander volk zich meer ter aarde neerwerpt, dan de moslims, en ook mensen onthoofdt. Ik dank God dat Hij deze waarheid aan de moslims zal onthullen, voordat die verschrikkelijke dag aanbreekt. Laat zij die oren hebben, horen om te luisteren, want God zal zelfs zijn Engel zenden om deze waarschuwing luid en duidelijk te roepen, zodat iedereen het kan horen:

Openbaring 14:9 "En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt."

Hoe vreselijk zal het zijn voor hen die weigeren om aan Gods waarschuwing gehoor te geven. De Bijbel is heel duidelijk, iedereen die buigt voor de Islamitische Rijk, de Antichrist kalief, of het beeld van zijn rijk, en het teken op het voorhoofd of rechterhand zal aannemen (zodat ze kunnen kopen en verkopen in zijn rijk) zal van Gods toorn te lijden hebben in de poel van vuur voor altijd.

pijl

WAARSCHUWING VAN GOD AAN DE ISLAMITISCHE LANDEN

( )

Reuters OIC -organisatie van Islamitische Conferentie

Koning David verklaart in Psalm 2 heel duidelijk dat de dag zal komen dat de presidenten en islamitische koningen een conferentie samenroepen (waarschijnlijk sprekende van de OIC -Organisatie van de Islamitische Conferentie), om te verklaren dat ze de banden van het christendom willen verbreken en de koorden wegwerpen - de wetten van Christus. Koning David profeteerde van deze dag. De woorden tussen haakjes zijn van mij voor de duidelijkheid:

Psalm 2:1 "Waarom woeden de heidenvolken (de islamitische naties) en bedenken de volken wat zonder inhoud is (het veroveren van Israël)? De (islamitische) koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten (presidenten) spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde (Christus): Laten wij Hun banden verscheuren (Hun greep op de samenleving) en Hun touwen van ons werpen (Hun wetten)! Die in de hemel woont (God), zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb Mijn Koning (Jezus Christus) toch gezalfd over Sion, Mijn heilige berg (op de troon van God in de hemel). Ik zal het besluit bekendmaken: De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Nu dan, (islamitische) koningen, handel verstandig. Laat u onderwijzen, rechters (presidenten) van de aarde. Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. Kus de Zoon, (geloof dat Jezus de Zoon van God is) opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!"

Deze Psalm is geschreven door koning David, waarvan moslims ook geloven dat hij een profeet was, als ze maar aan zijn waarschuwing gehoor zullen geven voordat het te laat is.

Opnieuw profeteerde Koning David de exacte agenda die zich momenteel afspeelt in het Midden-Oosten, dat een alliantie van islamitische landen zal proberen om Israël te vernietigen, hij noemt zelfs een aantal van die landen:

Psalm 83:1-8 "Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk (Israël) en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben een verbond tegen U gesloten: de tenten van Edom en de Ismaëlieten (Saudi-Arabië), Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië (Irak) heeft zich bij hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm geweest. Sela"

Kan er enige twijfel over zijn dat de Bijbel het Woord van God is? Wie anders dan God kon met zo'n nauwkeurigheid de gebeurtenissen voorspellen, die zich momenteel ontvouwen in het Midden-Oosten. Dat deze islamitische landen zich verenigen tegen Israël om de Palestijnen te helpen. Zelfs de woorden die de moslims schreeuwen tegen Israël: "Kom," zeggen ze, "laat ons hun land vernietigen, zodat Israël voor altijd zal worden vergeten." Psalm 83:4

Koning David vraagt God om die volken te vernietigen (Psalm 83:11): "Doe met hen als met Midian, als met Sisera, als met Jabin aan de beek Kison: zij zijn weggevaagd te Endor, zij zijn geworden tot mest op de aardbodem. Maak hen en hun edelen als Oreb en als Zeëb, al hun vorsten als Zebah en als Zalmuna, (de Midianieten van wie Gideon hun halve manen heeft weggenomen, Richteren 8:21) die zeiden: Laten wij deze woningen van God voor onszelf in bezit nemen. Mijn God, maak hen als een werveldistel, als stoppels voor de wind. Zoals vuur een woud verbrandt, zoals de vlam de bergen verzengt, achtervolg hen zó met Uw storm, jaag hun schrik aan met Uw wervelwind. Bedek hun gezicht met schande, dan zullen zij, HEERE, Uw Naam zoeken. Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid, laten zij rood van schaamte worden en omkomen. Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! – U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde"

Psalm 83 verklaart: het zal God zijn - Jezus Christus zelf, die zo woedend wordt op wat de islamitische naties hebben gedaan, dat hij zal terugkeren uit de hemel, bij zijn tweede komst, om degenen die zijn volk willen vernietigen te vernietigen. De islamitische landen hebben geen idee hoe razend ze God maken, door te beweren dat het land Israël van hun is. Helaas zal het te laat zijn als ze erachter komen dat God een God van vrede is en geen vernietiging wil, wanneer Jezus Christus terugkeert om Jeruzalem terug te winnen, dat de islamitische landen willen veroveren.

Joël 3:16 "De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten"

Jesaja 46:10 "Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen"

Ik bid dat de moslims het foute van hun wegen zullen zien. Ik bid dat ze gehoor geven aan de waarschuwing die koning David tegen hen profeteerde door hen te vertellen, dat wat zij geloven, fout is. En dat door een aanval op Israël zij zich als vijanden van de God van de hemel opstellen, en zichzelf met vele smarten doorboren. God is een God van vrede en liefde, geen haat en oorlog. In feite zal Jezus Christus alleen blij zijn om Israël met hen te delen wanneer hij terugkeert, als zij berouw hebben en geloven dat hij de Zoon van God is. Anders zullen ze zich aan de verkeerde kant bevinden, wanneer Christus terugkeert.

Mattheüs 24:30 "En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid."

Het bovenstaande vers zegt dat alle mensen van de aarde, die Christus verworpen hebben, zullen wenen en weeklagen, wanneer zij Jezus zien komen, want ze geloofden het niet. En dan is het te laat om berouw te tonen, want de Zoon is geopenbaard, en alles wat hen wacht is het oordeel. Ik kan me de angst niet voorstellen dat zij die de Zoon van God hebben afgewezen, zullen voelen. Als ze zien dat de hemel openscheurt, om de Zoon van God te openbaren, die komt op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Voor degenen die geloven en geleden hebben voor Christus, zal er vreugde zijn, maar voor degenen die de Zoon verworpen hebben en zelfs zijn volgelingen vervolgd hebben, zal er uiterste wanhoop zijn.

pijl

IS ISLAM EEN RELIGIE VAN DE VREDE?

Jezus heeft Mohammed perfect beschreven toen hij zei:

Mattheüs 7:15-20 "Maar wees op uw hoede voor de valse profeten (die goddelijk lijken), die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven (gewelddadige moordenaars) zijn. Aan hun vruchten (werken) zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen"

Heeft de Koran niet tientallen verzen die aanzetten tot geweld?

De Koran bevat minstens 109 verzen die de moslims oproepen tot een oorlog met de niet-gelovigen, omwille van de islamitische heerschappij. Sommige zijn heel beeldend, met het bevel hoofden en vingers af te hakken en ongelovigen te doden waar zij zich ook verstoppen. Moslims die niet deelnemen aan de strijd worden 'huichelaars' genoemd en gewaarschuwd dat Allah hen naar de hel zal zenden als ze niet deelnemen aan de slachting.

De meeste van de hedendaagse moslims beoefenen een persoonlijke keuze om hun heilige boek met de vele oproepen tot geweld te interpreteren op basis van wat ze volgens hun eigen morele vooroordelen rechtvaardig vinden. Apologeten met ijle argumenten die tegemoet komen aan hun voorkeuren, zien voorbij aan de historische feiten en zijn over het algemeen niet bezig om die te controleren. Toch is het belangrijk om op te merken dat het probleem niet de slechte mensen zijn, maar de slechte doctrine.

Helaas zijn er maar weinig verzen van verdraagzaamheid en vrede te vinden, of zelfs maar met een beetje evenwicht uit de vele verzen die vragen om de niet-gelovigen te bestrijden, totdat ze de vernedering en bekering tot de islam accepteren, of anders te worden gedood. De eigen krijgshaftige erfenis van Mohammed - en die van zijn metgezellen - samen met de opmerkelijke nadruk op geweld, zoals gevonden in de Koran, produceerde een spoor van bloed en tranen door de wereldgeschiedenis heen.

Koran (2:216) - "Vechten is u geboden, ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt, terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet."

Niet alleen stelt dit vers voor dat geweld deugdzaam kan zijn, maar het is ook in tegenspraak met de mythe dat de gevechten alleen bedoeld zijn als zelfverdediging, omdat het volk duidelijk niet onder aanval lag op dat moment. Uit de Hadith weten we dat dit vers is overgeleverd in een tijd dat Mohammed eigenlijk probeerde zijn volk te motiveren tot het overvallen van koopmanskaravanen voor buit.

Behalve het feit dat moslims niet iedere niet-moslim hebben gedood in hun domein, is er maar weinig waarop ze als bewijs kunnen wijzen, dat het een vreedzame, tolerante religie is. Waar de islam dominant is (zoals in het Midden-Oosten en Pakistan) hebben religieuze minderheden te lijden onder brute vervolging met weinig verzet. Waar de islam in de minderheid is (zoals in Thailand, de Filipijnen en Europa) is er een dreiging van geweld wanneer islamitische eisen niet worden ingewilligd. Beide situaties lijken een rechtvaardiging te bieden voor een religieus terrorisme, dat volhardend en lokaal is in het islamitisch fundamentalisme.

De redenen liggen voor de hand en beginnen met de Koran. Een paar van de voor de islam meest heilige teksten kunnen worden uitgelegd als passend voor de hedendaagse deugden van religieuze tolerantie en universele broederschap. De verzen die dat doen, zijn de eerdere "Mekkaanse" verzen, die duidelijk worden opgeheven door de latere teksten. Dit is de reden waarom moslim-apologeten spreken over de "risico's" van het proberen om de Koran te interpreteren zonder hun "hulp" - terwijl ze beweren dat het een perfect boek is.

Verre van alleen maar louter historische of theologische constructie te zijn, hebben de gewelddadige verzen in de Koran een belangrijke rol gespeeld in zeer reële massamoorden en genocides. Dit geldt ook voor de wrede afslachting van de tientallen miljoenen hindoes gedurende vijf eeuwen, wat begint rond 1000 na Christus met Mahmud van Ghazni's bloedige veroveringen. Zowel hij als de latere Tamerlan (de islamitische Genghis Khan) slachtten een onnoemelijk aantal af die alleen maar hun tempels wilden verdedigen tegen de ondergang ervan. Boeddhisme werd bijna weggevaagd van het Indiase subcontinent. Het Jodendom en het christendom volgden hetzelfde lot (zij het wat langzamer) in gebieden die veroverd werden door de islamitische legers, waaronder het hele Midden-Oosten, Noord-Afrika en delen van Europa, met inbegrip van het huidige Turkije. Zoroastrisme, de oude religie van het trotse Perzische volk wordt veracht door moslims en overleeft maar nauwelijks in het moderne Iran.

Zo ingebakken is het geweld in de godsdienst, dat de islam nooit werkelijk is gestopt met de oorlog, ofwel met andere religies, of met zichzelf.

Mohammed was een militaire leider, hij belegerde steden, moorden de mannen uit, verkrachtte de vrouwen, maakte hun kinderen tot slaaf, en nam de eigendommen van anderen voor zichzelf. Bij verschillende gelegenheden verwierp hij aanbiedingen van overgave van de belegerde inwoners en hij heeft zelfs gevangenen afgeslacht. Hij heeft feitelijk zijn volgelingen geïnspireerd om te vechten, ook als ze niet het gevoel hadden het recht te hebben om te vechten, hij beloofde hen slaven en buit als ze dat wel deden en dreigde hen met de hel als ze het niet deden. Mohammed liet zijn mannen de in de strijd gevangen en getraumatiseerde vrouwen verkrachten, meestal op dezelfde dag dat hun echtgenoten en familieleden werden afgeslacht.

Zacharia vermeldt dezelfde mentaliteit van het verkrachten van de vrouw, als iets wat de Antichrist en zijn leger zullen doen, wanneer ze Jeruzalem veroveren. Zacharia 14:2 zegt: "Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem vergaderen tot de krijg; en de stad zal worden ingenomen, en de huizen geplunderd, en de vrouwen geschonden."

Het is belangrijk om te benadrukken dat, voor het grootste deel, de islamitische legers agressieve campagnes voerden, en de meest dramatische militaire veroveringen door deze religie werden uitgevoerd door de toenmalige metgezellen van Mohammed in de decennia na zijn dood. Het vroegste islamitische principe van oorlogsvoering was om de burgerbevolking van een stad te vernietigen (d.w.z. mannen executeren, vrouwen en kinderen nemen als slaven) als ze zichzelf verdedigden. Hoewel moderne apologeten vaak beweren dat moslims alleen geacht worden aan te vallen in zelfverdediging, is dit een stelling die botweg wordt tegengesproken door de verslagen van de islamitische historici en van anderen die terug gaan naar de tijd van Mohammed.

Neem het voorbeeld van de Qoeraiza Joden, die volledig werden vernietigd, slechts vijf jaar nadat Mohammed in Medina arriveerde. Hun leider had ervoor gekozen om neutraal te blijven wanneer hun stad werd belegerd door een Mekkaans leger dat werd gezonden om wraak te nemen voor de dodelijke karavaanovervallen van Mohammed. De stam heeft niemand gedood van welke kant ook, en heeft zich zelfs vredig overgegeven aan Mohammed nadat de Mekkanen weer weggetrokken waren. Toch heeft de profeet van de islam ieder mannelijk lid van de Qoeraiza onthoofd, en elke vrouw en kind tot slaaf gemaakt. Hij verkrachtte zelfs een van de gevangenen zelf (waar de moslim-apologeten naar verwijzen als een "één-dag-huwelijk").

Een van de meest gerespecteerde moderne geleerden van de islam, sjeik Yusuf al-Qaradawi, sanctioneert openlijk de offensieve Jihad: "In de Jihad die u zoekt, kijk je naar de vijand en valt bij hem binnen. Dit type Jihad vindt alleen plaats wanneer de islamitische staat een invasie doet in andere [landen] om het woord van de islam te verspreiden en er obstakels in de weg staan, om te verwijderen." Elders merkt hij op: "De islam heeft het recht om het initiatief te nemen... dit is Gods religie en het is voor de hele wereld. Het heeft het recht om alle obstakels in de vorm van instituties en tradities te vernietigen... het aanvallen van instituties en tradities van de mens om het te bevrijden van hun giftige invloeden, die de menselijke natuur verstoren en de menselijke vrijheid beknotten. Degenen die zeggen dat de islamitische Jihad slechts was voor de verdediging van het 'thuisland van de islam' verminderen de grootheid van de islamitische manier van leven."

Mohammed heeft geen duidelijke lijn van opvolging achtergelaten, wat resulteerde in een voortdurende interne oorlog na zijn dood. Degenen die hem kenden hebben eerst gestreden om de afgelegen stammen te weerhouden de islam te verlaten en terug te keren naar hun favoriete religie (de Ridda of 'afvalligheidsoorlogen'). Verder, in de kleinere gemeenschap, hebben de vroege Mekkaanse bekeerlingen gestreden tegen de latere. Vijandigheid is ontstaan tussen de immigranten die met Mohammed naar Mekka gereisd waren, en de Ansaar in Medina, die hen hadden geholpen zich daar te vestigen. Tenslotte was er een gewelddadige strijd binnen de eigen familie van Mohammed tussen zijn favoriete vrouw en favoriete dochter met een verscheurend schisma dat veroorzaakte dat Sjiieten en Soennieten elkaar naar de keel vliegen tot aan deze dag.

Het vreemdste en meest onware ding dat kan worden gezegd over de islam is dat het een religie van vrede zou zijn. Als elke norm waaraan het Westen wordt beoordeeld en veroordeeld (slavernij, imperialisme, intolerantie, vrouwenhaat, seksuele onderdrukking, oorlog...) evenzeer zou worden toegepast op de islam, zou het vonnis verwoestend zijn. Islam geeft nooit op wat het overwint, of het nu religie, cultuur, taal of het leven is. Evenmin maakt het excuses of doet een echte inspanning tot morele vooruitgang. Het is het minst open voor een dialoog en het meest zelfingenomen. Het is overtuigd van zijn eigen volmaaktheid, maar brutaal genoeg schuwt het zelfonderzoek en onderdrukt de kritiek.

Dit is wat de gewelddadige Koranverzen zo gevaarlijk maakt. Ze krijgen het gewicht van een goddelijke opdracht. Terwijl moslimterroristen ze zo letterlijk nemen als elk ander ding in hun heilige boek, en aannemen dat de islam niet compleet is zonder Jihad, bieden gematigden weinig tegenspraak, behalve alleen een mening. Inderdaad, wat hebben ze dan? Spreken van vrede en liefde kan het winnen over de onwetende, maar wanneer elk twaalfde vers in het heiligste boek van de islam, spreekt of over Allah's haat tegen de niet-moslims, of oproept tot hun dood, of gedwongen bekering, of onderwerping, is het geen wonder dat de sympathie voor het terrorisme zoals die wordt uitgevoerd ook in de bredere gemeenschap leeft, zelfs al kan de persoonlijk voorkeur van de meeste moslims zijn om hun religie niet op deze manier te interpreteren.

Hoewel geleerden als Ibn Khaldun, een van de meest gerespecteerde filosofen in de islam, begreep dat "de heilige oorlog een religieuze plicht was, vanwege het universalisme van de islamitische missie en (de verplichting) om iedereen te bekeren tot de islam, hetzij door overreding of door middel van geweld," zijn vele andere moslims, ofwel zich niet bewust, of opzettelijk onwetend over de bijna afwezigheid van verzen die een universele geweldloosheid zouden prediken in de Koran. Hun begrip van de islam komt van wat ze geleerd hebben door anderen. In het Westen is het typisch voor moslim-gelovigen om te denken dat hun religie zou moeten zijn als het christendom - waar het Nieuwe Testament deugden van vrede, liefde en verdraagzaamheid predikt - omdat moslims geleerd is dat de islam wordt verondersteld superieur te zijn in alle opzichten. Ze zijn een beetje verbaasd en beschaamd om te ontdekken dat het bewijs van de Koran en de bloedige geschiedenis van de islam hiermee erg in tegenspraak zijn.

Anderen accepteren gewoon het geweld. In 1991 is een Palestijns echtpaar in Amerika veroordeeld voor het doodsteken van hun dochter, omdat ze te verwesterd was. Een vriend van de familie zei bij hun verdediging, en rekende daarmee af met de jury voor het niet begrijpen van de "cultuur", en hij stelde dat de vader alleen maar "de religie" navolgde, en zei dat het echtpaar hun dochter moest "disciplineren of het respect zou verliezen". In 2011 werden onberouwelijke Palestijnse terroristen verantwoordelijk voor de brutale moorden op burgers, vrouwen en kinderen expliciet in de naam van Allah, getrakteerd op een luxe "heilige bedevaart" naar Mekka door de Saoedische koning, en er was geen enkele moslim die zijn stem verhief in protest.

Westerse liberalen zouden er wat hun kant betreft goed aan doen het kritische denken niet op te offeren aan de god van de politieke correctheid, of naar redenen te kijken om hun religie te verlagen tot op het niveau van de islam, alleen maar om de bestaande waarheid te ontwijken, dat die zowel heel verschillend en gevaarlijk is.

Er zijn gewoon te veel moslims die de Koran letterlijk nemen... en te veel anderen die het weinig kan schelen als het gaat over het geweld gedaan in de naam van de islam.

pijl

DE GROTE AFVAL

Bekering door terreur

Misschien is het droevigste en meest verwoestende aspect van de laatste dagen iets wat de Bijbel de grote afval noemt. De Bijbel leert dat in de laatste dagen veel van degenen die de naam van Jezus dragen, die zich christen noemen, zich zullen afkeren van het geloof en zelfs Christus zelf afzweren. Verwijzend naar deze meest gruwelijke en chaotische periode, zei Jezus:

Mattheüs 24:10 "En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten"

De apostel Paulus waarschuwde de gelovigen bij meer dan een gelegenheid zich niet te laten misleiden door te geloven dat Jezus al was teruggekeerd. Eerst moet de afval komen en de mens van de wetteloosheid, de opkomst van de Antichrist. Eerder zal de "Dag van de Heer" - en de terugkeer van Jezus niet komen.

2 Thessalonicenzen 2:3 "Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is".

1 Timotheüs 4:1 "Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen"

In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken hoe de dramatische groei van de islam kan worden verbonden met de komende grote afval, alsmede de relatie tussen de terreur en het succes van de Antichrist.

Op een dag zal de islam u voor de keuze stellen, zult u zich dan onderwerpen of vasthouden aan Christus? Als die dag komt, zul je de moed moeten hebben om op te staan voor de waarheid van Jezus Christus, zelfs in het aangezicht van een zekere dood, en onthoofding? Jezus waarschuwde dat velen vanwege deze beslissing, de keuze tussen Jezus en hun eigen leven te redden, zullen afvallen door het Beest van de islam te aanbidden.

Mattheüs 10:37 "Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden"

Jezus zegt dat als we meer houden van iets anders dan van Hem, wij Hem niet waardig zijn, en zegt dan verder dat hij die zijn leven vindt, het zal verliezen. Wat een vreemde uitspraak. Hoe kunt u uw leven vinden door het te verliezen? Je ziet dat deze hele passage gaat over de laatste dagen, als mensen de keuze krijgen om het Beest te aanbidden of te sterven voor Christus. Hij die ervoor kiest om zijn leven te redden en dit islamitische Beest gaat aanbidden, zal denken dat hij zijn leven gered heeft, maar in werkelijkheid zal hij in eeuwige zin het leven verliezen en worden geworpen in de poel van vuur, op de dag des oordeels.

Als iemand meer houdt van zijn vader of moeder, of zijn zoon of dochter dan van Christus, en bereid is om te buigen voor het Beest, alleen maar om in leven te blijven, is hij Christus niet waardig. Kunt u zien wat een verschrikkelijke tijd christenen en zelfs moslims zullen hebben in de laatste dagen? De beslissing om al dan niet te sterven voor het geloof in Christus. Om uw leven en uw familie op te geven voor Christus. Kunt u zich de vreselijke gruwel voorstellen van een vrouw of kind, die bedelen bij hun vader alleen maar om te aanbidden en in leven te blijven met hen. Dit zal de meest verschrikkelijke beproeving zijn voor christenen. De Antichrist kan het niet schelen of u wel of niet gelooft dat hij God is, het enige wat hij nodig heeft is de onderwerping aan hem en zijn Rijk. Satan verzocht Jezus met dezelfde verzoeking die hij de mensheid zal aanbieden in de laatste dagen: al de koninkrijken der wereld, voor uw onderwerping.

Mattheüs 4:8 "Opnieuw nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet Hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid, en zei tegen Hem: Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt"

Dit is hetzelfde wat de islamitische Beest gaat aanbieden aan de mensen op aarde. Als ze buigen om te aanbidden, dan zullen ze worden toegelaten in het islamitische koninkrijk om te leven, wanneer de islam de hele wereld verovert. Het enige wat het u kost is uw eeuwige ziel. Jezus zei:

Lukas 9:24 "Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen"

Het bovenstaande vers beschrijft het aanbod dat door de islamitische Antichrist naar de mensen op de aarde zal worden gedaan, dat als zij aanbidden en dienen, ze zullen leven en de hele wereld krijgen. Maar Jezus zegt: wat zal het u geven, als u aanbidt om te leven en u de eeuwige ziel verliest, wanneer de Zoon des Mensen uit de hemel komt in Zijn heerlijkheid, en zij die zich schaamden voor hem en zijn woorden en Hem ontkenden voor de mensen, als gevolg van de islamitische terreur, Jezus zal ontkennen dat Hij hen kent en ze in de poel van vuur werpen. Dus door het verkrijgen van je leven en het dienen van het Beest, zul je eigenlijk alles verliezen, voor een eeuwigheid.

Ik heb nooit begrepen waarom christenen door alle volken gehaat zouden worden in de laatste dagen, totdat ik begreep wíe hen haten:

De grote afval is zeer subtiel gestart: "Heb je het niet horen zeggen, we aanbidden allemaal dezelfde God," we roepen hem aan met gewoon verschillende namen. Dit was het begin van de afval, het beweren dat de christelijke God dezelfde is als alle andere goden inclusief Allah. Kun je zien hoe de mensen uit de buurt van de waarheid wegvallen.

2 Korintiërs 6:15: "En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige."

Christus zegt dat Satan geen deel heeft aan hem, een christen kan niet in overeenstemming zijn met een niet-christen.

2 Korintiërs 6:14: "Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?"

2 Korintiërs 6:17: "Ga daarom uit hun midden weg, en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen."

Het is de wereld die ons vertelt een "compromis" te sluiten in ons geloof. Dat "we allemaal dezelfde God aanbidden," maar de Bijbel staat heel krachtig tegenover dit concept, dat God en Satan een en dezelfde kunnen zijn. De wereld zegt: "We hebben allemaal dezelfde fundamentele doctrine in alle religies, dus het maakt niet uit welke god je aanbidt." Maar tenzij ze de Zoon van God hebben, hebben ze niets anders; tenzij ze degene hebben die de prijs voor de zonde betaalde, het Lam van God, anders zijn ze zonder hoop. En moeten dan dezelfde prijs betalen die Gods Zoon betaalde voor onze zonden: te sterven en in de hel geworpen te worden. Tenzij ze de Zoon aannemen, die de hel, de dood en het graf heeft overwonnen, opstond uit de dood, de kracht heeft van het eeuwige leven, de kracht van de opstanding en dat heeft beloofd aan allen die in Hem geloven, anders hebben ze niets.

Johannes 11:25 "Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: Ja, Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou"

Openbaring 20:4 "En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang."

Jezus waarschuwde de mensen in Jeruzalem, dat er een tijd zou komen dat de moslims mensen zouden doden en denken door dit te doen, dat ze God dienen:

Johannes 16:2 "Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat een ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen."

Zie je de verbazingwekkende nauwkeurigheid van Jezus Christus' woorden. Zelfs het voorzeggen dat de moslims zouden denken met het doden van christenen en Joden, dat ze God dienen. Jezus zei: heb je vijanden lief:

Lukas 6:27 "Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen."

Hoe kan een God, die de mensen vertelt om te moorden in zijn naam, ook maar ergens te rijmen zijn met de God van Liefde en geduld, die ons vertelt dat het beter is om onrecht te worden aangedaan, dan om wraak te nemen. Een God die ons verteld onze vijanden lief te hebben. Het liefhebben van onze vijanden en het vermoorden van onze vijanden zijn zo enorm verschillend. Hoe kan de God van de Bijbel dan dezelfde God zijn als die uit de Koran.

AYATOLLAH's ZEGGEN: DOOD HEN DIE TEGEN DE MADHI ZIJN

Bezie eens de volgende verklaring van Ayatollah Ibrahim Amini's Al-Imam al-Mahdi: Hij is de Leider van de Mensheid. Verwijzend naar hen die weigeren zich te bekeren tot de islam en te onderwerpen aan het leiderschap van de Mahdi over de aarde, lezen we:

 

Deze groep zal onbetwist weerstand bieden aan gerechtigheid en zal nooit zijn hardnekkige vijandschap opgeven tegen elke macht. Zulke mensen zullen alles doen tegen de beloofde Mahdi om hun belangen te beschermen. Bovendien zullen ze alles wat in hun vermogen ligt doen om hen te demoraliseren en te strijden tegen hen die de Imam (Mahdi) ondersteunen. Om de negatieve invloed te verpletteren van deze groep is er geen andere oplossing dan oorlog en bloedvergieten. (1)

 

Wat dan ook het excuus zal zijn, met inbegrip van schaamteloze moord, waarmee het doel van de islam kan worden gerechtvaardigd, tot het uiteindelijk is bereikt. De psychologie hiervan kan hier niet worden onderschat.

EEN GLOBAAL GEVAL VAN STOCKHOLM SYNDROME

Afgezien van de emotionele aanmoediging die we zouden verwachten te zien onder de moslims, zouden we ook verwachten een gelijke mate van angst te zien onder hen die geen moslim willen worden. Dit brengt ons bij een ander zeer belangrijke psychologische factor, die waarschijnlijk tijdens de laatste dagen in het spel zal komen: Terreur. Maar nog meer in het bijzonder, iets wat de psychologen hebben bestempeld als 'het Stockholm Syndroom'. Laat me dit uitleggen. Misschien zal de vreemdste eigenschap van het Antichristelijke Rijk zijn dat het zowel een religieuze aanbiddingsbeweging is, maar tevens een demonisch geïnspireerde militaire machine, die vastbesloten is om alles te verpletteren, te verslinden en te vertrappen op "de hele aarde". Deze twee elementen samen lijken op het eerste gezicht een geheel onverenigbare combinatie. 
Wij in het Westen met onze godsdienstvrijheid, zien deze vrijheid in aanbidding als een vrijwillige daad van eerbied en liefde gericht op degene die wij een dergelijke aanbidding waardig achten. We zien echter in het boek Openbaring, een aanwijzing over een mentaliteit die aanwezig zal zijn bij de aanbidders van Satan en het Beest. Als hij zegt dat "zij de draak aanbaden, omdat hij gezag gegeven had aan het Beest, en zij aanbaden het Beest en vroegen: 'Wie is aan dit beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren?' zien we in de aanbidders zoiets als "als je hem niet kan verslaan, ga dan met hem mee"-mentaliteit die wordt ingegeven door angst en terreur. We zien hier een duidelijk voorbeeld van het Stockholm Syndroom. De Stockholm Syndroom is in wezen een verwijzing naar de psychologische dynamiek die herhaaldelijk wordt waargenomen, waar degene die gevangen wordt gehouden, mishandeld of geterroriseerd is, zich uiteindelijk met de ontvoerders en folteraars identificeert en hen ondersteunt. Een klassiek geval in de Verenigde Staten was toen de erfgename van een kranten-imperium, Patricia Hearst werd ontvoerd door de Symbionese Liberation Army, maar zich ten lange leste aansloot bij hun zaak, zelfs met het plegen van een gewapende overval op een bank. In het geval van de toekomstige aanbidders van het Beest: als deze de mens vertrapt en domineert, geven ze uiteindelijk toe aan het vereren van hun dominator. In volslagen ontzag zullen ze vragen: "Wie is als hij?"

Niet verbazingwekkend is het dus, dat veel psychologen de constatering hebben gedaan dat het gedrag van slachtoffers van terrorisme of andere misstanden gelijkstellen aan het gedrag van die gevangenen, die gekomen zijn tot het te definiëren als het Stockholm Syndroom. De vergelijkingen zijn heel boeiend als ze betrekking hebben op onze discussie. In een artikel getiteld 'The Stockholm Syndrome: Niet alleen voor gijzelaars', lezen we:

 

Het Stockholm Syndroom is een emotionele gehechtheid, een band van wederzijdse afhankelijkheid die zich ontwikkelt tussen de gevangene en de ontvoerder 'wanneer iemand je leven bedreigt, overlegt en doodt je niet.' ... De opluchting als gevolg van de verwijdering van de dreiging van dood genereert intense gevoelens van dankbaarheid en angst die samen maken dat de gevangene terughoudend is om negatieve gevoelens te uitten ten opzichte van de ontvoerder of terrorist. "De drang van het slachtoffer om te overleven is sterker dan de haat voor de persoon die zijn dilemma heeft veroorzaakt."... Het slachtoffer gaat de ontvoerder zien als een 'goed mens', ja zelfs als een redder. (2)

 

Moeten we verbaasd zijn dat het Stockholm Syndroom aan het werk is in het door terrorisme geplaagde volk Israël? George E. Rubin ziet in het Commentary Magazine van mei 2000 de symptomen van het Stockholm Syndroom overvloedig aanwezig onder velen in Israël:

 

Na 50 jaar van eindeloze conflicten lijken de meeste Israëlische joden te hebben geconcludeerd dat de druk van het handhaven van hun land gewoon te moeilijk is om te dragen. Het land van de seculiere linkse elites - die de controle hebben over het onderwijs, de cultuur, de nieuwsmedia, en de overheid - geven de schuld aan de Joden vanwege het verlangen van de Arabieren om Israël te vernietigen, en de meerderheid lijkt te worden getroffen met het "Stockholm-syndroom": ondanks dat ze de slachtoffers van de Arabische haat zijn, identificeren zij zich met hun onderdrukkers. (3)

 

Rubin staat niet alleen in deze constatering. Aharon Megged, een Israëlische schrijver weerspiegelt ook Rubins reacties:

 

We hebben een verschijnsel gezien dat waarschijnlijk geen ander parallel kent in de geschiedenis; een emotionele en morele identificatie door de meerderheid van de Israëlische intelligentsia met mensen die zich openlijk inzetten voor onze vernietiging. (4)

 

Net als psychologen en intellectuelen het huidige Stockholm Syndroom onder slachtoffers van het islamitisch terrorisme in Israël en elders hebben waargenomen, zal het Beest-Rijk onder leiding van de Antichrist ook inspireren tot een wereldwijde toestand van dit syndroom. Mensen zullen worden overwonnen door een terreur die er uiteindelijk toe zal leiden, het Beest letterlijk te aanbidden. De kwelgeest zal dan de Verlosser zijn geworden.

IS HET AL BEGONNEN?

Deze dynamiek kan een van de belangrijkste redenen zijn die verantwoordelijk is voor de explosie van bekeringen tot de islam onder westerlingen sinds 9/11. Terwijl het gezond verstand ons zou vertellen dat 9/11 zou moeten veroorzaken dat velen de islam afwijzen, zien we in plaats daarvan in veel wijken juist het tegenovergestelde effect. We zien het fenomeen van de jonge Amerikaanse vrouw met haar "getuigenis" van hoe ze is bekeerd tot de islam. Hier is één verhaal uit de New York Times van de "duizenden" bekeringen tot de islam na 9/11:

Shannon Staloch is niet zeker waarom, maar bij het horen van de kaping, pakte ze meteen een boek uit haar rugzak en reciteerde ze de Arabische verklaring van het geloof; en maakte ze deze bekering 12 dagen later officieel. (5)

Het aspect van dit verhaal en vele andere, dat me verbaast is het volledig ontbreken van een intellectuele of spirituele reden waar veel bekeerlingen hun vingers op zouden kunnen leggen, wanneer zij hun beslissing om zich te bekeren nagaan. "Ik weet niet zeker waarom," maar deze vrouw voelde gewoon de overweldigende behoefte om zich te bekeren tot de islam bij het horen van de gruwelijke moord op duizenden mensen in de naam van deze religie, waarnaar ze zich bekeerde. In het geval van mevrouw Staloch had de islamitische "terreur" zijn gewenste effect. Zeker Osama Bin Laden zal blij zijn geweest om het nieuws te horen.

In de laatste dagen zal de terreur duizendvoudig worden verhoogd. En de Bijbel maakt duidelijk dat terreur het gewenste effect zal hebben op de inwoners van de aarde. "Wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen hem voeren? Waarom hem weerstaan? Hij is gewoon te machtig."

De ontluikende trends die we vandaag zien - de bekering van de geterroriseerden naar de religie van de terroristen - zal dan tot volledige bloei zijn gekomen, als in de toekomende dagen het Beest en zijn koninkrijk de hele aarde terroriseren in de naam van hun religie. Dus nogmaals, we zien dat de methoden van Terreur en Angst die worden gebruikt door de Antichrist, en de methoden van de islam hetzelfde zijn. De parallellen en de psychologie kunnen hier niet worden genegeerd.

Voetnoten:

1. Ayatollah Ibrahim Amini, Al-Imam al-Mahdi: Al-Imam Al-Mahdi: The Just Leader of Humanity, vertaald door Dr Abdulaziz Sachedina

2. Dee LR Graham, Edna Rawlings, en Nelly Rimini, The Stockholm Syndrome: Not Just For Hostages, verkrijgbaar bij https://www.peacefaq.com/stockholm.html

3. George E. Rubin, Brieven, Commentary Magazine, mei 2000

4. Aharon Megged, Israëlische romanschrijver The Center for Ethnic Jewish Studies, https://www.peacefaq.com/stockholm.html

5. Jodi Wilgoren, The New York Times, 22 oktober 2001 Islam Attracts Converts by the Thousands, Drawn Before and After Attacks

Speciale dank aan Joel Richardson voor het meeste van dit hoofdstuk uit zijn boek 'The islamitische Antichrist' door Joel Richardson.
Ga naar: www.joelstrumpet.com voor het laatste over de islamitische Antichrist.

pijl

EINDTIJD MARTELAARSCHAP

Terwijl het voorgaande hoofdstuk ging over de geconcentreerde haat en de moorddadige geest van de islam richting het Joodse volk, gaat dit hoofdstuk in op de wereldwijde vervolging en martelaarschap in meer algemene zin. Die vervolging wordt uitgevoerd tegen ieder die een volgeling van Jezus is, of die weigert om een moslim te worden tijdens de laatste dagen.

ONTHOOFDINGEN IN DE LAATSTE DAGEN

In het boek Openbaring, hoofdstuk 20, ziet de apostel Johannes een bepaalde groep mensen. Johannes geeft ons een zeer korte samenvatting van wat hij ziet. Hij doet het in een bijzondere beschrijving van de toekomstige martelaren van de eindtijd:

Openbaring 20:4: "En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang"

Ik heb lang stilgestaan bij dit vers, en vele malen. De Bijbel zegt dat in de laatste dagen, onthoofding de specifiek primaire methode zal zijn waarmee mensen zullen gemarteld worden. Zij zullen specifiek worden gedood voor hun "getuigenis van Jezus en om het woord van God". Het is een vreemd beeld waardoor geprobeerd wordt ons dit voor te stellen. Spreekt de Bijbel over een wereldwijde herleving van guillotines op elk stadsplein? Wat voor optreden duidt de Bijbel precies aan, dat zal leiden tot een wereldwijde standaard voor het specifieke gebruik van onthoofding als middel om christenen te executeren? Terwijl ik trachtte om de aard van de eindtijd voor ogen te halen en hoe het eruit zal zien, heb ik me vaak verwonderd over dit vers. Er zijn nog andere gedeelten die zeer vergelijkbaar zijn met deze. Ze spreken ook van een toekomstige vervolging en een wereldwijde trend van executeren van mensen om hun geloof in Jezus:

Mattheüs 24:9 "Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam."

Hier waarschuwt Jezus zijn discipelen dat zij zullen worden gehaat en uiteindelijk ter dood gebracht als gevolg van de identificatie met Hem. Maar hier is een profetische uitbreiding van deze voorspelling. Jezus zegt: "u zult gehaat worden door alle volken, vanwege mij." Jezus voorspelde specifiek een wereldwijd element in deze toekomstige vervolging tegen de heiligen. Het volgende vers geeft ons nog meer inzicht:

Johannes 16:1-4 "Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat Ik ze u gezegd heb; maar deze dingen heb Ik u van het begin af niet gezegd, omdat Ik bij u was."

In dit gedeelte van het evangelie van Johannes spreekt Jezus in eerste instantie tot de discipelen, buiten een strikte eindtijd-context. Hij waarschuwt eerst de discipelen dat ze in de komende dagen zouden zien dat zijn volgelingen uit de synagoge worden gezet. Deze profetie kwam ten volle tot uitdrukking na wat bekend staat als de Bar Kochba opstand in 132-135 na Christus. Het was tijdens de Bar Kochba opstand dat de uiteindelijke scheiding tussen kerk en synagoge heeft plaatsgevonden. Bar Kochba was een valse Joodse Messias. Hij werd gesteund tot op het hoogste niveau van de rabbijnse autoriteit van die tijd, de vermaarde Rabbi Akiva. Als gevolg van de steun van Akiva, werd Bar Kochba bevestigd als Messias in de ogen van het Joodse volk. Toen Bar Kochba de Joden in een opstand tegen Rome leidde, werd elke Jood die niet deelnam, gezien als een verrader van de Joodse natie. De Joden die volgelingen van Jezus kwamen echter, die voor die tijd nog regelmatig deelnamen aan de synagogediensten, konden niet achter een opstand staan onder leiding van iemand die ze kenden als een valse Messias. Als gevolg daarvan werden de Joodse volgelingen van Jezus en masse verdreven uit de synagogen en Jezus' profetie werd daarmee in de tweede eeuw vervuld.

Maar in het tweede deel van dit vers spreekt Jezus over de eindtijd: "In feite," gaat hij verder, "zullen de dagen komen, dat jullie vervolgers veel meer doen dan jullie alleen maar verdrijven uit een synagoge; zij zullen jullie letterlijk doden." Maar het meest verbijsterende en intrigerende aspect van dit vers is het volgende deel van Jezus' uitspraak. Hij zegt dat de mensen die u doden, zullen letterlijk denken daarmee God een dienst te bewijzen. Het is dit deel van het vers, dat de sleutel is. Hoe kan iemand in de wereld van vandaag letterlijk denken dat God het doden eist van andere mensen, gewoon omdat ze anders geloven? Het is een zo'n volkomen vreemd concept voor de de meeste van de moderne westerse geest. Maar het is geen vreemd concept in de geschiedenis. Zowel de islam als het christendom, zowel het katholieke als de protestantse, maakten zich zeer schuldig aan het vermoorden van degenen die worden gezien als ketters, en zagen zichzelf als van de enige ware godsdienst. Jihad, de kruistochten, de Inquisitie - allen pasten zij een afrekening toe van moord, en in de naam van God. Eén ding is zeker: een absoluut noodzakelijk ingrediënt in een dergelijke bloedige uitwisseling moet zijn een vaste overtuiging dat God aan hun kant staat en dat Hij dergelijke executies gebiedt. Het is onmogelijk om je een geloofssysteem of filosofie op de aarde voor te stellen die zoiets kan uitvoeren, dan een religie met een vaste gevestigde wereld-orde. Terwijl totalitaire regimes zeker in staat zijn tot zoiets, zegt dit vers specifiek dat degenen die deze executies uitvoeren, zullen geloven God te dienen door dit te doen. Dus nee, het systeem dat dit uitvoert zal een religieus systeem zijn, dat zichzelf ziet als de aardse rentmeester en als een vorm van wereldomvattende goddelijke regering. Het moet zichzelf zien als Gods enige organisatie of gemeenschap op de aarde. Alleen een dergelijk scenario kan in staat zijn tot de acties waarover we lezen in deze verzen.

In het kort: als we deze drie verzen vergelijken, krijgen we een heel specifiek beeld van hoe de eindtijd-vervolging en het martelaarschap eruit zal zien. Allereerst zal het wereldwijd zijn. Ten tweede zal het een geloofssysteem zijn, dat zichzelf ziet in een door God aangewezen regeringsrol op aarde. Ten derde zal het de specifieke methode van onthoofding hebben als primaire wijze van executie. Dus we hebben een wereldwijde religie die zichzelf zal zien als een door God aangewezen systeem op aarde, en door God gemachtigd, om degenen die weigeren deel te nemen te onthoofden. Zoals we zullen zien, bestaat er in termen van religieuze systemen in de wereld van vandaag, alleen de religie van de islam die voldoet aan deze eisen.

ONTHOOFDINGEN IN HET NIEUWS

Op het moment van dit schrijven, eind 2004, is er in Irak en Saoedi-Arabië en enkele andere landen, een nieuw verhaal, nu er bijna wekelijks buitenlanders en christenen onthoofd worden door islamitische radicalen [nu in 2015 kennen we het allemaal]. Hierover woedt een debat, of deze praktijk inderdaad "islamitisch" is of dat dit slechts een barbaarse praktijk is van een paar radicalen die de ware principes van de islam overtreden. Onder de publieke verklaringen die bedoeld zijn om opgepikt te worden door de westerse media, zijn de gebruikelijke verklaringen die dergelijke incidenten aan de kaak stellen, dat het niets te maken heeft met "de ware Islam" [tien jaar later zijn we met alle uitingen van deze barbarij nog even ver]. "In de meeste gevallen nemen de westerse media deze ontkenningen over, en drukken het opnieuw af zonder veel vragen te stellen. Maar als we niet alleen kijken naar de islamitische traditie en geschiedenis, maar ook naar het "het spreken op de straat" en de gevoelens van die moslims die hun mening dagelijks bekend maken in internetboodschappen en chatgroepen, dan vinden we een heel andere werkelijkheid. Islamitische berichtengroepen over het hele internet hebben over de legitimiteit of niet-legitimiteit van dergelijke acties gedebatteerd, omdat het voorpaginanieuws-verhalen zijn geworden. Een artikel van CBS News getiteld, Saoedi-Arabië en haar Onthoofdingscultuur, gedateerd 27 juni 2004, pikte ook een aantal van deze internetchats op:

En op islamitische internetforums, wat vooral gebruikt wordt door radicalen, is onthoofding een populair onderwerp in de afgelopen weken, met veel deelnemers die het beschrijven als de "gemakkelijkste" manier om een Amerikaan of een Saoediër van de koninklijke familie te doden. (1)

De enige fout die het CBS gemaakt heeft, is om te veronderstellen dat het merendeel van de deelnemers van zulke forums inderdaad "radicalen" zijn. Ik heb deelgenomen aan een aantal van zulke islamitische "gemeenschappen" en heb veel moslimvrienden, dank zij deze groepen. Velen in deze forums wonen momenteel in de VS en Canada, en velen zijn bekeerlingen tot het christendom. Terwijl de schrijver van het CBS-artikel er vanuit is gegaan dat als gevolg van de barbaarse aard van dergelijke discussies, dat deze mensen allemaal "radicalen" zijn. Ik heb velen van hen bevonden gewoon mensen te zijn die hun geloof als moslim serieus nemen, zoals ik mijn geloof als christen serieus neem. Hoewel sommige leden van deze discussiegroepen ervan lijken te walgen en beschaamd zijn vanwege de recente toename van onthoofdingen, lijkt de overweldigende meerderheid veel meer gericht te zijn op de leerstellige kwesties, zoals de vraag of de onthoofdingen goed werden uitgevoerd, ofwel de specifieke slachtoffers moeten worden beschouwd als vijanden, of als onschuldige partij, etc. Sam Hamod, die de voormalige directeur is van het Islamic Center in Washington DC, werd in een artikel in de Washington Times in de gelegenheid gesteld om de klok te luiden over deze kwestie, maar hij gebruikte dit moment niet om de onthoofdingen te veroordelen, maar om het punt te verklaren dat de mannen die de onthoofdingen pleegden in Irak en elders, het allemaal verkeerd deden:

"Je kunt het niet doen zoals de idioten op tv. Het goede manier om het te doen is de keel van de persoon doorsnijden, niet het afsnijden van de hele hoofd." (2)

ONTHOOFDING IN ISLAM: MOHAMMEDS VOORBEELD

Onthoofding in de islam is op geen enkele wijze een nieuw fenomeen. Als gevolg van de diepe afkeer van velen in het Westen van deze praktijk door de radicale moslims in Irak en elders in de laatste tijd, hebben veel gematigde moslims en islamitische apologeten herhaaldelijk de bewering gedaan dat onthoofding geen officieel gesanctioneerde islamitische praktijk is. Ze beweren dat het de fundamentele regels van de islam tart. Deze beweringen zijn gedaan om een beter beeld van de islam te creëren voor westerse ogen. Helaas zijn deze beweringen ofwel gedaan uit onwetendheid van de geschiedenis van de islam, of ze zijn gemaakt met een speciale intentie om te bedriegen. En inderdaad, zoals we zullen zien, is onthoofding het zekere erfgoed van de islam. Onthoofden is niet alleen bevolen als een specifieke methode voor het doden van iemands vijanden in de Koran, maar zoals we zullen zien, was het ook een favoriete manier van doden door Mohammed en veel van zijn volgelingen.

Toen Mohammed zijn carrière van geweld en agressie begon, was zijn groep moslimstrijders nog erg klein. Karavanen die heen en weer reisden tussen Mekka en Damascus werden de favoriete makkelijke doelen van Mohammed. Omdat de inwoners van Mekka afhankelijk waren van deze karavanen voor hun leven waren ze behoorlijk verstoord na een aantal aanvallen van Mohammed en zijn bende plunderaars. Tot slot kwamen de mannen van de stam van de Qoeraisj vanuit Mekka om Mohammed en zijn mannen aan te vallen. Deze strijd werd beroemd en werd bekend als de Slag van Badr, waarbij Mohammed en zijn prille leger een verrassende overwinning behaalden op de Qoeraisj. Onder de mensen die werden gedood was Abba Hakam.

Aba Hakam werd zwaar gewond, maar was nog in leven toen Abdullah, de knecht van Mohammed, op hem toe liep, zijn voet zette op Aba Hakam's nek, zijn baard vastgreep en begon met het beledigen van de dodelijk gewonde man, die bij zijn eigen volk de naam had van "de vader van wijsheid". Abdullah sneed het hoofd van Abba Hakam af en bracht het naar zijn meester. "Het hoofd van de vijand van Allah!" riep Mohammed blij... "Allah! Er is geen andere god dan hij!" - "Ja, er is geen ander!" antwoordde Abdullah, en hij wierp hij het afgesneden hoofd aan de voeten van de profeet. "Dit is beter voor mij," riep Mohammed, nauwelijks in staat om zijn vreugde te bevatten, "dan de best gekozen kameel in heel Arabië." (3) (cursivering van mij)

Helaas is de bloeddorst van Mohammed en zijn volgelingen vanaf dit moment slechts gestegen. In 627 na Christus leidde Mohammed zelf wat eerlijk gezegd alleen maar een massaslachting kan worden genoemd. Mohammed legde met zijn leger een beleg rond het Joodse dorp Qurayzah. Na vijfentwintig dagen gaf het dorp zich over, in de hoop dat Mohammed hen genadig zou zijn. In plaats daarvan dwongen Mohammeds soldaten tussen de 600 en 900 mannen in diverse loopgraven te gaan die de soldaten gegraven hadden. Door de handen van Mohammeds soldaten zijn ze allemaal onthoofd. De loopgraven werden massagraven. Uit Ibn Ishaq's Sirat Rasoel, de islamitische vroegste en best ontvangen biografie van Mohammed, lezen we over deze gruwelijke afrekening:

Toen zij (Qurayzah) zich overgaven, en de apostel ze in Medina bracht ... Toen ging de apostel [Mohammed] naar de markt van Medina (dat is nog steeds de markt vandaag de dag) en heeft er loopgraven in gegraven. Toen liet hij hen halen en sloeg hun hoofden af in die loopgraven als ze naar hem uitgebracht waren in groepen... Het waren 600 of 700 totaal, hoewel sommige het getal hoger stellen als 800 of 900... Dit ging door tot de apostel een einde aan hen heeft gemaakt. (4)

Blijkbaar werd er na deze grote slachting iets wakker in Mohammed. Die 600-900 mannen uit Qurayza die werden onthoofd warens niet genoeg. Spoedig na dit incident onthoofdde Mohammed nog eens 400 joden. Mohammed verbond zich met twee groepen mannen, de Khazraj en de Aus. De Khazraj waren belast met het onthoofden van de vierhonderd joden, maar de Aus stonden aan de zijlijn. Toen Mohammed toekeek en aan de gezichten van de Khazraj zag dat ze met plezier alle mannen onthoofdden en de Aus aan de zijlijn stonden, beval hij dat de laatste twaalf onthoofdingen door de Aus zouden worden uitgevoerd:

Abu 'Ubayda vertelde mij op gezag van Abu' Amir de Medinain, dat toen de apostel (Mohammed) de betere van de zonen van Qurayza kreeg, hij ongeveer vierhonderd mannen uit de Joden greep, die bondgenoten waren geweest van de Aus tegen Khazradj, en beval dat ze moesten worden onthoofd. Dienovereenkomstig begonnen de Khazraj hun hoofden af te snijden met grote voldoening. De apostel zag dat de gezichten van de Khazraj hun plezier toonden, maar dat er niet soortgelijke aanwijzingen waren aan de kant van de Aus, en... toen hij dit zag, en er slechts twaalf van hen waren overgelaten, gaf hij hen over aan de Aus, en wees een Jood toe aan elke twee van de Aus, zeggende: "Laten ze zo-en-zo hem slaan en zo-en-zo hem afmaken." (5)

Later vond opnieuw een campagne van onthoofding plaats onder Mohammed toen hij opnieuw naar de stad Mekka ging met een leger van tienduizend, en hij vroeg de strijders in zijn leger van Medina: "Zie je de soldaten uit Quraysh (uit Mekka )? Ga en slacht ze af." Mark A. Gabriel legt de betekenis uit van het woord dat Mohammed gebruikte voor de afslachting in het Arabisch:

Het Arabische woord voor de slachting geeft een beeld van een boer die gaat oogsten met een zeis. Met andere woorden, vertelde Mohammed hen: 'Snij hun hoofd van hun lichaam zoals je fruit zou snijden van de tak van een boom.' (6)

Dit is dus waar het allemaal begon, met Mohammed. Maar het is zeker niet waar het zal eindigden. Vergeet niet dat wat Mohammed zegt of doet, wordt beschouwd als net zo gezaghebbend en zo geïnspireerd als de Koran zelf. Het zijn de acties van Mohammed die het model bepalen voor het leven dat Allah heeft verordend als zijn wil voor alle moslims:

Als je van Allah houdt, volg mij (Mohammed). -Sura 3:31 (Shakir)

Voorwaar, gij hebt in de Apostel van Allah een prachtig voorbeeld van (gedrag) voor iedereen wiens hoop is in Allah en de laatste Dag. -Sura 33:21.

Door het doden van de mannen in deze Joodse dorpen op deze manier, gaf Mohammed het voorbeeld van wat Allah heeft verordend en zelfs bevolen, voor alle gelovige moslims om na te volgen.

ONTHOOFDING ONDER MOHAMMED'S VOLGELINGEN

Aboe Bakr, de beste vriend en opvolger van Mohammed, werd de eerste 'rechtgeleide' kalief van de islam na de dood van Mohammed. Abu Bakr's generaal was Khalid bin al-Walid al-Makhzumi die ook vocht onder leiding van Mohammed. Onder Mohammed Khalid vocht hij zo effectief dat hij deze titel verdiende: Het zwaard van Allah.

In opdracht van Abu Bakr deed in 633-634 na Chr. Khalid een uitnodiging aan de mensen van Arabië om de islam te accepteren. Deze "uitnodiging" echter, was feitelijk niets anders dan een openlijke bedreiging van oorlog en dood voor degenen die weigerden om zich te bekeren en zich aan de heerschappij van de islam te onderwerpen. De werkelijke uitnodiging luidde als volgt:

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Van Khalid bin al-Walid aan de gouverneurs van Perzië. Omarm de islam, zodat je veilig kunt zijn. Zo niet, maak dan een verbond met mij en betaal de djizja belasting. Anders brengt ik naar u de mensen die houden van de dood, net zoals u houdt van het drinken van wijn. (7)

Na deze "uitnodiging" tot de islam, weigerden velen zich te bekeren tot de islam. Onder degenen die weigerden was een groep van Perzen en christenen uit Ullays aan de rivier de Eufraat. Khalid viel hen aan in 633 n.Chr. De strijd was hevig en daarom deed Khalid tijdens de slag een gelofte aan Allah, dat als hij ze kon verslaan, hij het kanaal dat hun dorp omgaf, letterlijk zou laten vollopen met hun bloed. Hij beval dat allen die werden verslagen in leven te houden, om te worden onthoofd in de gracht. Er waren zoveel gevangenen dat het anderhalve dag duurde voordat alle mannen waren onthoofd. Het bloed was echter gestold en Khalid's troepen werden gedwongen om uiteindelijk water in de gracht te laten lopen, zodat het rood kleurde met het bloed van de verslagenen, opdat Khalids gelofte niet onvervuld zou zijn gelaten. Abu Jafar Mohammed ibn Jarir At-Tabari, de vroege islamitische historicus en theoloog heeft dit evenement geregistreerd:

Khalid zei: "O Allah, als u ons hun schouders overgeeft, zal ik mij verplichten naar U, niet een van hen te laten overblijven die we kunnen overwinnen, totdat ik hun kanaal vul met hun bloed." Toen versloeg Allah hen voor de moslims en gaf hun schouders aan hen. Khalid heeft vervolgens aan zijn heraut opgedragen aan zijn mannen te verkondigen: "Vang ze! Vang ze! Niet doden, behalve hij die zich blijft verzetten. "Als gevolg daarvan bracht de cavalerie de gevangenen in drommen, hen opdrijvend. Khalid had bepaalde mannen gedetailleerd verteld om hun hoofden af te snijden in de gracht. Hij deed dat met hen een dag en een nacht lang. Ze achtervolgden hen de volgende dag en de dag daarna, totdat ze Nahrayn bereikten en een dergelijke afstand bereikten in alle richtingen vanuit Ullays. En Khalid sneed hun hoofden af. (8)

Sommige van Khalids mannen riepen tot hem uit:

"Zelfs als u de hele bevolking van de aarde zou doden, hun bloed zou nog steeds niet vloeien... Daarom stuur er water overheen, zodat u uw eed kunt vervullen." Khalid had het water van het kanaal geblokkeerd. Nu bracht Khalid het water terug, zodat het stroomde met het vergoten bloed. Vanwege hierom werd het Bloed Kanaal genoemd, tot aan deze dag. (9)

Amir Taheri, een in Iran geboren journalist, schetst in een artikel van de New York Post op 14 mei 2004, getiteld "Het afhakken van hoofden", een aantal andere incidenten in de geschiedenis van de islam met de praktijk van onthoofdingen:

In 680 werd het hoofd van de favoriete kleinzoon van de Profeet, Hussein bin Ali, afgehakt in Karbala, in centraal Irak, door de soldaten van de Kalief Yazid. Het afgehakte hoofd werd op een zilveren schotel gelegd en verzonden naar Damascus, de hoofdstad van Yazid's, voordat het werd doorgestuurd naar Caïro voor inspectie door de gouverneur van Egypte. De soldaten van de Kalief sneden ook de hoofden af van alle 71 mannelijke metgezellen van Hussein, waaronder de 1-jarige baby jongen Ali-Asghar. (10)

Dus het patroon is vastgesteld en nu kwam het principe waarvoor Mohammed model had gestaan, terug en trof zijn eigen familie. Uiteindelijk vulden de verhalen van onthoofdingen de geschiedenis van de islam. Andrew Bostom, uitgever van 'The Legacy of Jihad', wijst erop dat in de late vijftiende eeuw, Babur, de stichter van het Mogolrijk, die wordt vereerd als een toonbeeld van de islamitische tolerantie door de moderne revisionistische historici, het volgende in zijn autobiografische "Baburnama" noteerde over de ongelovige gevangenen in een jihad-campagne: "Degenen die in leven werden gehouden [door overgave] werd bevolen te onthoofden, waarna er een toren van schedels werd opgericht in het kamp." (11)

Overstappend naar iets uit een meer moderne tijd vervolgt Taheri:

In 1842 veroverden de Afghaanse moslims het Britse garnizoen in Kabul en onthoofden meer dan 2000 mannen, vrouwen en kinderen. De hoofden werden als decoratie op stokken rond de stad geplaatst. (12)

Deze praktijk bleef zo gedurende de jaren 1980 in Afghanistan, waar naar schatting 3.000 Sovjettroepen werden onthoofd door de Afghaanse strijders. De praktijk van de onthoofding was ook een gangbare praktijk in de hele Iraanse revolutie:

In 1992 stuurden de mullahs een "specialist" voor het afsnijden van het hoofd van Shapour Bakhtiar, de laatste premier van de sjah, in een voorstad van Parijs. Toen dit nieuws doorkwam, bedankte Hashemi Rafsanjani, de toenmalige president van de Islamitische Republiek, publiekelijk Allah voor het toestaan van "het afhakken van de kop van de slang". (13)

Taheri deed zelfs een verwijzing naar een Algerijnse "specialist" genaamd Momo le nain, die werd aangetrokken door een islamitische groep die bekend staat als de GIA, met het specifieke doel het afhakken van hoofden:

In 1996 sneed in Ben-Talha, een voorstad van de hoofdstad Algiers, Momo een record aantal van 86 hoofden af in één nacht, met inbegrip van de hoofden van meer dan een dozijn kinderen. Als erkenning voor zijn voorbeeldige daad van vroomheid, stuurde de GIA hem naar Mekka voor een bedevaart. De laatste keer dat we het nagegaan hebben, was Momo nog op vrije voeten ergens in Algerije. (14)

Taheri is wat dat betreft gelijk aan de situatie in Pakistan, waar rivaliserende soennitische en sjiitische groepen een gewoonte hebben om afgehakte hoofden van elkaars activisten te verzenden per speciale bezorging. Naar schatting zijn er meer dan 400 hoofden afgehakt en opgestuurd sinds 1990. (15)

En vandaag de dag zien we de kracht van de onthoofding op het Indonesische eiland Borneo, waar moslims onthoofding gebruiken als middel om de christelijke meerderheid te verdrijven. Bijna de helft van de christenen is van het eiland gevlucht.

En buiten al deze zeer belastende voorbeelden zijn er ook nog de door de overheid gesanctioneerde onthoofdingen die wekelijks plaatsvinden in Saoedi-Arabië na het vrijdaggebed, net buiten de moskeeën:

De Saoedische regering onthoofde 52 mannen en een vrouw in 2003 voor misdaden, waaronder moord, homoseksualiteit, gewapende overval en drugshandel... Een veroordeelde gedetineerde wordt naar de binnenplaats gebracht, de handen gebonden, en gedwongen om te buigen voor een beul, die zwaait met een enorm zwaard te midden van de kreten van de toeschouwers "Allahu Akbar!", het Arabisch voor "Allah is groot." (16)

Allahu Akbar was ook de frase die werd geschreeuwd door de moordenaars van Nicholas Berg, de Joods-Amerikaanse aannemer, en Kim-Sun-il, de Koreaanse vertaler en evangelisch christen, wiens droom het was op een dag als een missionaris naar de moslims te worden gestuurd, waaraan inderdaad is voldaan, en tot een einde gebracht op hetzelfde moment...

Dus hoewel het duidelijk is wat de geschiedenis van de islam leert, moeten we ook kijken naar wat de geschriften en geleerden van de islam te zeggen hebben over dit onderwerp.

DE WAARDE VAN EEN NIET-MOSLIM LEVEN

Wanneer een moslim-"extremist" een gruwelijke daad uitvoert in naam van de islam, zijn de meeste moslims die ik ken zeer snel om te stellen: "Dat is niet de islam! De islam wordt niet beoordeelt door het gedrag van enkelingen, maar het moet worden bestudeert om te zien wat het werkelijk leert." Heel eerlijk. Dus de vraag is dan: Wat leert de islam dan echt over het doden van niet-moslims?

Het eerste wat opgemerkt moet worden, is dat volgens de islamitische wet, het de moslims voor alle praktische doeleinden is toegestaan om niet-moslims te doden. Dit is gebaseerd op de wet van Qisas. Qisas is in wezen de wet van de wederkerigheid. Het is de islamitische versie van "oog om oog". Qisas stelt bijvoorbeeld dat als een moslim een andere moslim vermoordt, dan zal die moslim op dezelfde manier geexecuteerd worden. Verbazingwekkend echter is dat deze wet niet van toepassing is op een moslim die een niet-moslim vermoord. Deze leer is te vinden in een Hadith van Sahih Bukhari:

Verteld door Ash-Sha'bi: Abu Juhaifa zei: "Ik vroeg Ali: 'Wat is er (geschreven) op dit vel papier?' Ali antwoordde, het gaat over De Diyya (het compenserende bloedgeld dat door de moordenaar betaald wordt aan de nabestaanden van het slachtoffer), het losgeld voor het vrijgeven van de gevangenen uit de handen van de vijanden, en de wet dat er geen moslim zou moeten worden gedood in Qisas (gelijkheid in bestraffing) voor het doden van (een ongelovige)." (17)

In sommige gevallen zijn er natuurlijk andere sancties mogelijk, zoals gevangenis of een boete die aan de moordenaar wordt gegeven. Maar helaas bevestigt de realiteit dat in een dergelijke cultuur het leven van de niet-moslims niet zo veel waarde heeft als dat van de moslims, er wordt meestal een oogje dicht gedaan bij de moord op niet-moslims. Als je naar de website van de Stem van de Martelaren gaat, www.persecution.org, of het Barnabas Fonds, www.barnabasfund.org, kun je honderden verhalen lezen die, dagelijks worden aangevuld, van christenen die worden mishandeld of zelfs vermoord zonder te lezen over eventuele juridische gevolgen voor de islamitische moordenaar. Hieronder heb ik een verklaring die een perfect voorbeeld is van de mentaliteit die ik vaak heb ondervonden bij het spreken met veel moslims uit het Midden-Oosten. Deze uitspraak werd gedaan op een internetsite van een interreligieuze discussiegroep. Let op de houding ten opzichte van het doden van niet-moslims (kaffirs):

De Kaffirs (ongelovigen) hebben moslimlanden aangevallen en vanaf het begin moslims gedood... toen we nog niets gedaan hebben. Net als het volk van Israël een aanval deed op de moslims uit Palestina, omdat ze het deden voor het land en omdat ze een hekel hebben aan Arabieren/moslims... en wij het verdedigen voor Allah. We proberen de islam te verspreiden, het enige ware woord van Allah. Ze verwierpen het, dus mogen we hen doden. Het is niet haram (verboden/illegaal) om een kaffir te doden. Natuurlijk willen we Inshallah (met de wil van Allah) vreedzaam leven met hen en Inshallah hen leren over de mooie religie. (18) (cursivering van mij)

Zie u deze geheel verwrongen mentaliteit tot uitdrukking komen in deze bovenstaande reactie? De "mooie religie" die het doden van mensen toestaat die er niet toe behoren??

DE KORAN OVER DODEN VAN ONGELOVIGEN

Misschien is dit het Koranvers wat het vaakst wordt geciteerd door westerlingen om de gewelddadige aard van de islamitische godsdienst aan te tonen. Dat is het vers dat bekend is binnen en buiten de islam als "het vers van het zwaard":

"Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren, waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol." - Surah 9:5 (Shakir)

Zo vaak als dit vers wordt geciteerd, was er wel sprake van een moslim die heeft verklaard dat dit vers vandaag niet van toepassing is. Hoewel ik di zeker graag zou willen geloven, is de echte vraag die moet worden gesteld: Hoe interpreteren leraren en geleerden in de islam dit vers? Zeggen zeg dat het vandaag de dag nog steeds geldt? De overgrote meerderheid van de moderne en klassieke moslimgeleerden zijn het erover eens dat dit zo is. Vergeet niet het idee dat het gedrag van alle moslims wordt bepaald door zowel de Koran en de Soenna (uitspraken, handelingen en gedrag van Mohammed). Van Ibn Kathir, de vermaarde achtste-eeuwse geleerde, leren we over de ware islamitische interpretatie van dit vers. Kathir begint ter ondersteuning van zijn interpretatie met het citeren van een aantal eminente vroege Islamitische Hadith vertellers/geleerden: Mujahid, `Amr bin Shu`ayb, Muhammad bin Ishaq, Qatadah, As-Suddi en `Abdur-Rahman. Kathir verklaart vervolgens de betekenis van het vers:

De vier in dit vers genoemde maanden verwijzen naar de in een eerder vers genoemde vier-maanden-periode: "Dus reis vrij gedurende vier maanden door het hele land." Allah zei vervolgens: "Dus wanneer de Heilige Maanden zijn verstreken," betekent dit: op het einde van de vier maanden gedurende welke [Allah] het u de strijd heeft verboden te vechten tegen de afgodendienaars, moeten de Moslims "vechten en doden de afgodendienaren waar gij hen ook vindt." "Wanneer gij ze vindt" betekent: op de aarde in het algemeen... Allah zei hier: om te executeren en sommigen als gevangenen te houden. "Beleger hen en loer op hen in elke hinderlaag" betekent: wacht niet tot je ze vindt, maar eerder: zoek hen op en beleger hen in hun gebieden en forten, verzamel inlichtingen over hen op de verschillende wegen en vaarwegen, zodat wat wijd lijkt steeds kleiner voor hen lijkt. Op deze manier zullen ze geen andere keus hebben, dan te sterven of de islam te omarmen... Abu Bakr [naaste vriend, en opvolger van Mohammed na de dood van Mohammed] gebruikt deze en andere eerzame verzen als bewijs voor de strijd tegen degenen die van het betalen van de verplichte liefdadigheidsbelasting afzien. Dit vers staat toe te vechten tegen mensen, tenzij en totdat zij de islam omarmen en haar uitspraken en verplichtingen nakomen. (19)

Dit laat niet echt ruimte voor discussie. Ibn Kathir legt het zo duidelijk uit als iemand maar kan. We zien dat moslims mogen en zelfs wordt bevolen om te vechten tegen de ongelovigen (Mushrikun), en zelfs uit te zoeken waar ze zijn, om hen te dwingen zich te bekeren tot de islam, of de dood te accepteren. Opnieuw moet worden opgemerkt dat Kathir geen "extremistische" moslim is, maar is misschien wel een van islam's meest algemeen geaccepteerde klassieke geleerden.

Een andere relevant vers uit de Koran, dat geldig is voor onze discussie, is het beruchte "onthoofdingsvers":

Als u (in oorlog) het die niet geloven ontmoet, kunt u de nekken treffen - Surah 47:4 (Khalifa)

Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, sla hun hoofden af. - Surah 47: 4 (Rodwell)

Ibn Kathir legt uit dat het doel van dit vers is: de gelovigen te leiden in wat ze moeten gebruiken in hun strijd tegen de afgodendienaren. Allah zegt: "Dus als u de ongelovigen ontmoet (in de strijd), slaat hun nek." Dat betekent dat wanneer je vecht tegen hen, sla ze helemaal neer met je zwaarden. "Totdat je hen volledig verslagen hebt", wat betekent: je hebt ze gedood en volkomen verwoest. Dit is een verwijzing naar de krijgsgevangenen die u hebt gemaakt. (20)

Dus als we naar deze verzen kijken zien we dat moslims bevolen wordt om te onthoofden (of op een absoluut minimum: "tref de nekken") van de niet-moslims tegen wie ze vechten. Sjeik Omar Bakri Mohammed, rechter van de sharia (islamitische wet) en rechter in Groot-Brittannië, alsmede secretaris-generaal van de Islamitische Wereld Liga en de woordvoerder van het Internationaal Islamitisch Front heeft een nauwelijks andere mening:

Wat is dit oordeel? "De straf van degenen die oorlog voeren tegen Allah en zijn boodschapper en ernaar streven om onheil te veroorzaken in het land, is slechts dit, dat zij moeten worden vermoord of gekruisigd, of dat hun handen en voeten worden afgesneden aan beide zijden, of ze moeten worden opgesloten, dit zal zijn als een schande voor hen in deze wereld en in het hiernamaals waar zij een grote straf zullen hebben". (21)

Na onderzoek van slechts een greep uit de islamitische teksten, alsmede adviezen van islamitische geleerden, woordvoerders en alledaagse moslims, zien we dat de islam niet alleen het doden van niet-moslims gebiedt, maar ook een cultuur ondersteunt waarin het doden van niet-moslims is uitgegroeid tot een aanvaardbare praktijk. Maar voordat we deze discussie eindigen, is er nog een zeer specifieke traditie die zeker ter sprake zal komen als inderdaad de persoon van de Mahdi ooit werkelijkheid wordt.

DOOD AAN HEN DIE HET GEZAG VAN DE KALIEF BETWISTEN.

De leidende rol van een Kalief in de islam is een zeer krachtig concept. De Kalief wordt gezien als zowel de opvolger van Mohammed, als de leider van alle moslims. Hij is in zekere zin de paus van de moslimwereld. De laatste Kalief die zowel de soennieten als de sjiieten accepteerden als op rechtvaardige wijze verkozen, was Ali, Mohammeds neef en schoonzoon. Ali stierf in 661.
Sindsdien waren er vele andere Kaliefen die het kalifaat hielden, maar niemand bezat de universele heerschappij welke de eerste vier Kaliefen bezaten. Moslims zijn in afwachting van het herstel van het kalifaat met een eenheid en leiderschap over de hele wereld om die te herstellen tot de islam. Zoals we reeds hebben gezien, is het de Mahdi die naar verwachting deze rol zal vervullen. Van een Hadith in Sahih Muslim lezen we over de straf voor degenen die het gezag van de Kalief betwisten:

Wie verlost wil worden van het vuur, en de tuin betreden, moet sterven met geloof in Allah en de Laatste Dag... Hij die trouw zweert aan een Kalief moet hem de belofte geven van zijn hand en de oprechtheid van zijn hart (dat wil zeggen aan hem onderwerpen zowel uiterlijk als innerlijk). Hij moet hem gehoorzamen met het beste van zijn capaciteit. Indien een man naar voren komt, die zijn gezag (van de Kalief) betwist, moeten zij (de moslims) de laatste onthoofden. (22) (cursivering van mij)

De Saudi-Arabische regering houdt dezelfde mening aan als juist. Op de officiële website van het Saoedische Islamitische Affairs Department (IAD), vinden we een soortgelijke verklaring:

De Edele Profeet zei: "Het is verplicht voor een moslim om te luisteren en te gehoorzamen (aan het gezag van de Kalief) of hij wil of niet... Iemand die al een eed van trouw heeft gedaan aan een leider (Imam) en hem zijn hand heeft gegeven en zijn hart, moet hem gehoorzamen zoveel als mogelijk is voor hem. Indien iemand zich verzet en de bevoegdheid van die leider (Imam) betwist, moet de genoemde tegenstander worden onthoofd." (23) (cursivering van mij)

Volgens de islamitische wet zal iemand die het gewoon niet eens is met het gezag van een zittende Kalief, worden onthoofd.

Samenvatting en conclusie

Laten we nu de punten beoordelen die zijn gemaakt. Ten eerste hebben we gezien dat de eindtijd, zoals beschreven in de Bijbel een tijd zal zijn waarin heiligen worden vervolgd en vermoord om hun geloof. De specifieke manier van de dood die de Bijbel noemt voor heiligen zal het martelaarschap zijn door onthoofding. Zoals we het zeer duidelijk hebben aangetoond, is het niet te ontkennen dat onthoofding een traditie is die zich voltrekt door de gehele islamitische geschiedenis. De islam zelf heeft het feit grondig gedocumenteerd, dat Mohammed en zijn directe opvolgers onthoofding beoefenden als het specifieke middel om "de vijanden van de islam" te doden. Deze praktijk heeft zich in bepaalde kringen van de islam tot op deze dag voortgezet. De Koran zelf moedigt feitelijk onthoofding aan, of als een absoluut minimum, "de nekken treffen" van "afgodendienaars" en alle "krijgsgevangenen." We haalden een paar voorbeelden aan van onthoofdingen van dergelijke "krijgsgevangenen", zoals die onlangs in het nieuws zijn geweest in Irak en elders. De doodstraf wordt ook voorgeschreven voor degenen die zich niet onderwerpen aan of het oneens zijn met het gezag van de Kalief. Als zodanig is het eigenlijk heel redelijk om te veronderstellen, dat in de islamitische visie van de laatste dagen, wanneer een Kalief, in het bijzonder de Mahdi, naar voren komt, ook het idee geaccepteerd wordt dat alle heiligen, Joden, Israëli's, en een ieder die hen ondersteunt, zullen worden beschouwd als "vijanden van de islam". En dat het dan ook beschouwd zal worden, en inderdaad zelfs als verplicht voor alle moslims, dat het universeel wettig is tegen hen oorlog te voeren en "hun nekken te treffen" van alle heiligen, joden, of westerlingen, etc. evenals van "ieder die het gezag van de Kalief betwist".

Dan zal de islam weer opnieuw in zijn praktijk en leringen precies voldoen aan de beschrijving van de krachten die de macht zullen krijgen en de wereld domineren in het Bijbelse eindtijdscenario. Na het zien van het moorddadige karakter van de islamitische teksten, evenals de juiste islamitische interpretatie daarvan, is het belangrijk om de realiteit in te zien van hoe deze mentaliteit zich afspeelt in het hoofd van een gewone moslim uit het Midden-Oosten. Hier volgt een bericht van een islamitische interreligieuze internet berichtensite. Het is het soort van berichten dat maar al te vaak op dergelijke forums verschijnt. We eindigen dit hoofdstuk met een gedachten van een moslim met betrekking tot de moord op Daniel Pearl, de vermoorde Amerikaanse journalist:

Ten eerste is Pearl een Jood, een Munafiq (een hypocriet), een spion, en een Kaffir (ongelovige). Laat u niet misleiden door deze mensen. Hun haat tegen de islam kan worden afgeleid uit hun mond, en wat hun hart verbergt is nog erger. Ik zie niet in waar het zieke deel zit in het afslachten... In de islam... kunnen we niet eens de kaffir martelen, we snijden gewoon hun keel door, en het is bewezen wanneer je naar een speciale plek in de hals gaat, zij niet langer pijn voelen. En denk eraan, wanneer wij moslims een moslim-Munafiq vangen, wij hetzelfde doen met hem, we slachten hem af. Wat denk je dan van een Vuile Jood, een domme-Munafiq, een bedrieg-Spion, en een Kaffir? We doen hetzelfde met hem. Walhumdulilah (dank aan Allah). En onthoud, Rasoul (Mohammed) heeft een groot aantal Joden afgeslacht in één gevecht; de 'beste van de schepping' deed dit, omdat de Joden de profeet Mohammed verraden hebben. En als je denkt dat dit nog steeds ziek is, InshaAllaahi (ik hoop door de wil van Allah) je nog leeft als Mahdi er is, want dan ga je veel Joden munafiqqin (joden-hypocrieten) hoofden op de grond zien vallen.

pijl

HET BOEK OPENBARING MAKKELIJK GEMAAKT

Noot van de vertalers: Omdat de schrijver niet wil kiezen waar de opname van de Gemeente zal plaats vinden zoals hij zegt in deel 18, en daarmee de kool en de geit wil sparen is dit een wat gekunstelde uitleg geworden zeker over welke mensen door de natuurrampen getroffen worden. In zijn uitleg blijkt dat hij de opname ziet als vlak voor de terugkeer van de Heer naar de aarde. Er zijn veel argumenten tegen deze zienswijze. Alhoewel hij in het laatste hoofdstuk zegt, geen keuze te willen maken wanneer het zal plaats vinden. Daarom hanteren we voor de vervolgden in de Grote Verdrukking de term “Heiligen” zoals ook het boek Openbaring doet, omdat het hier zowel mensen betreft die toch voor Jezus kiezen incl. de Joden, en tegen de Antichrist. Dit is de schare uit de Grote verdrukking Openbaring 7:9 en niet behorende tot de Gemeente.

Het is van het grootste belang dat we de gebeurtenissen en tekens waarover de Bijbel spreekt, onderscheiden welke moeten plaatsvinden voor de tweede komst van Jezus. Anders kunnen we misleid worden door de Antichrist en de Valse Profeet. Die zal verkondigen dat De Dag des Oordeels is gekomen door het verrichten van tekenen en wonderen die zo groot zijn, dat zelfs de uitverkorenen van God misleid kunnen worden.

Het boek Openbaring noemt zeven grote tekenen, genaamd de zeven bazuinen, die zullen plaatsvinden in de eerste helft van de zeven jarige verdrukking. Ik wil deze graag deze bespreken, zodat u ook in staat zult zijn om die laatste dagen te onderscheiden:

Het begin van de zeven jaar verdrukking, begint met een 7-jarig vredesverdrag in het Midden-Oosten. De Antichrist zal een overeenkomst ondertekenen voor de veiligheid van Israël en dit voor 7 jaar garanderen. Dit verdrag zal niet alleen door Israël, maar door vele islamitische landen worden ondertekend en de Antichrist zal fungeren als de woordvoerder van deze naties.

Daniël 9:27 "Hij zal voor velen (landen) het verbond (Vredesverdrag) versterken, één week (zeven jaar) lang."

Openbaring 6:2 "En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen"

Sommige geleerden geloven dat deze man op een wit paard symbolisch de Antichrist toont, die gaat beweren de vrede te brengen en te handhaven in het Midden-oosten. Sommigen geloven dat een van de stimulansen voor deze vrede zal zijn dat de Arabieren de joden toestaan hun tempel te herbouwen. Dit zal een 7-jarig verdrag zijn dat hij na 3,5 jaar verbreekt. Daniël 9:27 maakt gebruik van een zeer interessant woord: "versterken". Hij zal "een verbond versterken", dat is het Hebreeuwse woord "gabar" dat betekent: "te versterken". Dus het lijkt erop dat de Antichrist een bepaalde ingeroepen militaire macht achter zich zal hebben staan, waardoor hij dit verdrag kan opleggen en versterken.

EERSTE BAZUIN

Openbaring 8:7 "En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde."

()

Rode hagel en bliksem zullen er zijn bij de eerste tekenen om het begin van de Verdrukking te markeren. Veranderingen in het elektromagnetische veld van de aarde veroorzaakt rode hagel. Wetenschappers geloven dat het de voorloper is van een polaire omkering, die we zullen bespreken aan het einde van het hoofdstuk. De aarde zal ook een grote toename van onweer ervaren, tornado's en bliksem, die branden zullen veroorzaken over de hele aarde.

TWEEDE BAZUIN

Openbaring 8:8-9 "En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging."

()

Sommige Bijbelgeleerden hebben dit geïnterpreteerd als een asteroïde, terwijl anderen geloven dat het een vulkanisch actieve tektonische plaatverschuiving kan beschrijven in de oceaan, die een enorme tsunami laat ontstaat.

Hoe dan ook, het resultaat zal hetzelfde zijn, een groot deel van de oceaan verandert in bloed uit de zeedieren die sterven en vele schepen zullen worden verwoest door de tsunami.

()()

DERDE BAZUIN

Openbaring 8:10-11 "En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden"

()

Bijbelgeleerden zijn het erover eens dat dit een meteoor is, die brandend als een fakkel uit de hemel valt. Wetenschappers geloven dat als een meteoor groot genoeg is, hij een chemische verandering in de atmosfeer kan veroorzaken, en Salpeterzuur-regen vormen, die op de aarde valt en het water vervuilt. De Bijbel beschrijft deze meteoor als alsem, wat betekent bitter, want na de inslag zal het water van rivieren en ondergrondse bronnen als bitter vergif worden, uit de Salpeterzuur-regen, en veel mensen die het drinken zullen sterven. De Bijbel zegt dat het bittere water een derde van de aarde zal beïnvloeden.

VIERDE BAZUIN

Openbaring 8:12 "De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.

()

Bijbelgeleerden geloven dat de zon, de maan en de sterren zullen worden afgedekt met het stof dat in de lucht is geworpen door de meteoorinslag. Het is aannemelijk dat dit de juiste interpretatie is. Maar hoe dan ook, het vermindert het zonlicht voor een derde deel overdag, en het lijkt niet veel op een oordeel. Maar dit oordeel is in feite ernstiger dan men zich eerst realiseerde. Sommigen hebben gezegd dat het ook zou kunnen zijn dat miljoenen asteroïden delen van de zon, maan en sterren afschermen. Een andere mening is dat de as van de aarde kan verdraaien, waardoor een derde van de dag en nacht verloren gaat. Wat dit oordeel ook is, het zal invloed hebben op de zon, maan en de sterren vanuit het perspectief van de aarde.

Het apocriefe boek 2Ezra dat wordt gevonden in de katholieke, sommige protestantse en in de meeste Oost-Orthodoxe Bijbels is geschreven door Ezra tijdens zijn gevangenschap in Babylon. Ezra noemt vreemde tekenen aan de hemel in de laatste dagen:

2 Ezra 5:5 "En de koers (van de sterren) zal worden gewijzigd."

Jezus noemde ook de tekenen aan de hemel:

Lukas 21:25 "En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven."

Zoals we kunnen zien, gaan er inderdaad vreemde dingen gebeuren met de zon, de maan, sterren en planeten. Ze kunnen zelfs hun baan veranderen. En volken zullen perplex staan, niet in staat om te begrijpen hoe dat mogelijk is, en de tsunami zal de kusten verwoesten. God schreef door de profeet Joël en zei:

Joel 2:30 "Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen"

Een andere vertaling zegt:

Joël 2:30 En Ik zal waarschuwingen doen op die dag in de hemelen, en op de aarde, daar zal bloed en vuur zijn en zuilen van rook (d.w.z. tornado's).

Zoals we kunnen zien, zal God de aarde waarschuwen voor zijn komende oordeel, met vreemde fenomenen aan de hemelen.

VIJFDE BAZUIN - Het 1e Wee van groot lijden

Openbaring 9:1-10 "En de vijfde engel blies op de bazuin, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen. En hem werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven.
En hij opende de put van de afgrond, en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven. En de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put.
En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.
En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.
En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.
En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.
En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen.
En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen.
En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen.
En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang"

Sommige bijbelleraars geloven dat de grote ster die uit de hemel valt, en de bodemloze put opent, een engel is, die iets opent dat lijkt op een vulkaan die rook veroorzaakt. Sommigen geloven dat het een nucleaire bom zou kunnen beschrijven.

()

Johannes beschrijft vervolgens sprinkhanen die uit de rook opstijgen en gaat ons een heel vreemd beeld geven van deze dieren. Hij omschrijft ze als een mengsel van mens, sprinkhaan en schorpioen. Veel bijbelleraren hebben dit geïnterpreteerd als gevallen engelen die God gevangen heeft en die worden vrijgelaten uit hun gevangenis in de aarde en komen om de mensheid te kwellen. Anderen geloven dat het kan ook een fysiek element kan zijn, een vreemd onbekend soort sprinkhaan of schorpioen, die de mensheid gedurende vijf maanden zal kwellen en steken. Nog andere geleerden geloven dat het een beschrijving is van militaire aanvalshelikopters, wat meer aannemelijk is.

()

Het gif waarmee deze vreemde wezens de mensheid teisteren, wordt beschreven als een neurotoxine, aangezien het extreme pijn creëert en een vorm van verlamming. Het steken van de mensheid zou betrekking kunnen hebben op chemische wapens en zou een verbazingwekkende beschrijving kunnen zijn van de moderne gevechtshelikopters, in het sproeien van chemische wapens uit hun staarten. De apostel Johannes beschreef het visioen dat God hem gaf zo goed als hij kon, met behulp van bekende termen uit die tijd waarin hij leefde. We weten dat wat Johannes beschrijft als "sprinkhanen", geen letterlijke sprinkhanen zijn, omdat letterlijke sprinkhanen verwoesten groeiende groene dingen, zoals in Exodus 10:13-15. Maar Johannes' "sprinkhanen" doen alleen maar pijn aan de mensen en kwetsen niet de groene groeiende dingen. Ook gehoorzamen de 'sprinkhanen' die Johannes zag commando's en hebben een "koning" in vers 11: "En zij hadden een koning over zich, de engel van de afgrond. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon". Maar Spreuken 30:27 zegt dat de letterlijke sprinkhanen geen koning hebben. In Openbaring 9:3 worden ze genoemd als sprinkhanen. Een goede beschrijving van de vorm van de moderne gevechtshelikopters in vers 7: "En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen" - uitgedost met allerlei strijdapparatuur - vers 9: "En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen" - een uitstekende beschrijving van de rotorbladen van een moderne helikopter. Johannes zegt dat ze "borstplaten" hadden. Moderne helikopters gebruiken "boron" bepantsering, die sterker is dan staal en lichter dan aluminium. Vers 10: "En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang." Een helikopterstaart is omgedraaid, en de chemische sproeibalk steekt uit de achterkant - vers 7: "En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen" En inderdaad kijk door een cockpit-raam, zo kun je het gezicht van de piloot zien. Johannes zei dat de mannen kronen droegen van goud, dit kan gemakkelijk door de vizieren en helmen. In vers 8 beschrijft Johannes dat ze lang haar hebben en is dit een verwijzing de draden die eruit komen.

()

Ook in vers 8 wordt geschreven over tanden als van leeuwen - veel gevechtshelikopters hebben 'tanden' geschilderd rond de onderkant van de voorzijde van de romp. Ook zien de rekken met raketten eruit als met tanden.

()

Vers 4: De wapens die Johannes zag in Openbaring 9 zijn niet schadelijk voor de omgeving in het vroege stadia van de strijd, maar alleen om mensen uit te schakelen. Moderne chemische wapens zijn ontwikkeld om precies dat te doen - het verwonden van de soldaten, maar niet tegen het milieu. We dachten dat de wereld de chemische oorlogsvoering na de Tweede Wereldoorlog en zijn afschuwelijke gebruik van chemische stoffen had verboden, maar in 1988 gebruikte Irak (het ultieme oude Babylon!) een soort chemisch wapen dat veel van hun eigen Koerdische volk doodde! Vers 5 zegt dat de soldaten ongeschikt raakten, maar niet gedood werden. Moderne militaire chemische wapens kunnen precies dat doen, want zij vallen het zenuwstelsel aan precies zoals steek van een schorpioen! Sommige moderne chemische wapens zijn ontworpen om te doden, en andere gewoon om de soldaten onbekwaam te maken, om de lokale "infrastructuur" te behouden. In vers 6 werden de soldaten die Johannes zag, uitgeschakeld en wilden sterven, om aan de pijn te ontsnappen, maar ze waren fysiek niet in staat om zichzelf te doden. Een ongelooflijke 2000 jaar oude beschrijving van moderne gevechtshelikopters en chemische wapens. Johannes' beschrijving is verbluffend nauwkeurig!

ZESDE BAZUIN - Het 2e Wee van groot lijden

Openbaring 9:13-21 "En de zesde engel blies op de bazuin, en ik hoorde uit de vier horens van het gouden altaar dat vóór God stond, één stem komen.
Die zei tegen de zesde engel die de bazuin had: Maak de vier engelen los die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat.
En de vier engelen werden losgemaakt. Zij waren in gereedheid gehouden tegen het uur en de dag en de maand en het jaar dat zij het derde deel van de mensen zouden doden.
En het aantal bereden troepen bedroeg tweemaal tienduizend maal tienduizend, en ik hoorde hun aantal.
En in dit visioen zag ik de paarden en hen die erop zaten aldus: ze hadden vuurrode en rookkleurige en zwavelkleurige borstharnassen. En de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwam vuur, rook en zwavel.
Door deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwam.
Want hun macht ligt in hun mond en in hun staart, want hun staarten zijn als slangen, met koppen eraan, en daarmee brengen zij schade toe.
En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.
Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun ontucht en het plegen van diefstal"

De Eufraat is de plaats van menig strijdtoneel. De engelen die verantwoordelijk zijn voor de oorlog in het Midden-Oosten, zijn in bedwang gehouden door God. Maar tijdens de Verdrukking zullen deze vier engelen van de oorlogsvoering uitgaan om hun leger te verzamelen waarvan het aantal tweehonderd miljoen is. De apostel Johannes beschreef dat de rijders iets bereden wat hem leek als zijnde paarden met koppen van leeuwen, en vuur dat uit hun mond kwam. Dit zijn tanks die Johannes heeft beschreven, die een derde van de hele mensheid zullen doden in een wereldwijde oorlog. En zoals de apostel Johannes zei, zal de mensheid worden gedood door vuur, rook en zwavel, dat komt uit hun mond, wat feitelijk kanonnen zijn. En vuur, rook en zwavel (een gele stof) schiet in feite uit de voorkant van de kanon, elke keer als ze een mortier afvuren.

()

En hun staart heeft Johannes omschreven als slangen met koppen, wat in feite geschut is, dat net als slangenbeten, gaten in de mensen prikken en hen daarmee verwonden, zoals de apostel Johannes, het uitbeeldde.

()

De islam zal de oorlog in het Midden-Oosten voeren tegen Israël, iets wat naar mijn mening de hele wereld in de Derde Wereldoorlog zal trekken, die een derde van de mensheid gedood ziet worden, vooral door deze tanks, die Johannes beschreef als mannen die rijden als paarden. En aan het eind van deze oorlog met de islam, zal Jeruzalem veroverd zijn.

TWEE GETUIGEN IN JERUZALEM

Tijdens de eerste helft van de verdrukking, voordat Jeruzalem wordt veroverd, zal God twee oudtestamentische profeten, Elia en Henoch, sturen. De Bijbel zegt dat deze twee profeten nooit zijn gestorven, God nam ze op van de aarde. Tijdens de eerste helft van de verdrukking zal Hij hen terugsturen naar de aarde, om Gods heil voor het Midden-Oosten en Jeruzalem te verkondigen, 1260 dagen lang, gekleed in zakken. Zij zullen het prediken aan zowel de moslims als Joden om hen te waarschuwen zich te bekeren en te geloven in Jezus Christus, de Zoon van God. Op Pesach houden de Joden altijd aan de tafel een plaats vrij die bereid is voor Elia. Dit komt omdat Elia zal worden teruggestuurd uit de hemel om tot hen te prediken.

()  ()

Openbaring 11:5-6 "En als iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en dat verslindt hun vijanden. En als iemand hun schade wil toebrengen, moet hij op dezelfde manier gedood worden. Zij hebben macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen zal vallen in de dagen dat zij profeteren. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen, en de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.

()  ()

Openbaring 11:7-8 "En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heer werd gekruisigd." (Jeruzalem)

()

Openbaring 11:9-10; "En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden."

Deze twee getuigen van God zullen worden gedood door het Beest, de Madhi en zijn islamitische leger, als het Jeruzalem verovert. Alle moslims in de hele wereld zullen zich over de dood van deze getuigen verblijden, en ook vanwege de verovering van Jeruzalem. En zij zullen zich verheugen en elkaar geschenken sturen om de viering van hun overwinning.

()

Openbaring 11:11-13 "En na die drieënhalve dag kwam er een levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees overviel hen die hen zagen. 
En zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: Kom hier omhoog. En zij gingen omhoog naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden keken hen na. 
En op datzelfde uur vond er een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad stortte in. En bij die aardbeving werden zevenduizend met name bekende personen gedood. En de overigen werden zeer bevreesd, en gaven eer aan de God van de hemel."

()

ZEVENDE BAZUIN - Het 3e Wee van groot lijden

Openbaring 11: 15-19: "En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,
en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent.
En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden.
En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel"

Openbaring 12:7-9 "Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.
Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen"

Openbaring 12:12-13 "Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had" (Jezus).

Deze zevende bazuin is de aankondiging dat Satan en zijn engelen zijn verslagen door Michael de Aartsengel en dat het Koninkrijk van God in de hemel is begonnen te regeren, en binnenkort (na nog 3,5 jaar) naar de aarde zal komen. De Bijbel beschrijft drie vreselijke weeën die nog over de aarde zullen komen. De eerste was de stekende sprinkhanen, de tweede het 200 miljoen man tellende leger met een derde wereld oorlog.

()

Het derde wee is dat satan en zijn engelen de moslims helpen met het afslachten en vervolgen van de heiligen in de wereld. Satans afdaling naar de aarde zal gebeuren nadat de Antichrist Jeruzalem verovert, met het oprichten van de gruwel in Gods tempel.

JERUZALEM VEROVERD

In de islamitische traditie wordt van de Mahdi gezegd dat hij Jeruzalem zal aanvallen en heroveren voor de islam, zodat de nieuwe islamitische heerschappij over de aarde zal worden vastgesteld met als basis Jeruzalem:

()

"De legers voeren zwarte vlaggen mee die komen uit Khorasan (Iran). Geen macht zal in staat zijn om ze te stoppen en zij zullen uiteindelijk Eela (Koepel van de Rots in Jeruzalem) bereiken, waar ze hun vlaggen zullen oprichten." (Ayatollah Ibrahim Amini, Al-Imam al-Mahdi: The Just Leader of Humanity, translated by Dr. Abdulaziz Sachedina)

Jeruzalem zal de locatie zijn van het rechtgeleide kalifaat en het centrum van de islamitische regel, die zal worden geleid door Imam al-Mahdi ( Sahih Muslim, Boek 041, Nummer 6985)

Openbaring 12:14-17 "En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.
En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren.
Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.
En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben."

Het bovenstaande vers zegt dat sommige mensen geholpen zullen worden om te ontsnappen met behulp van de vleugels van de grote arend. Ik kan alleen maar bidden dat de VS veel mensen door de lucht naar een plaats van veiligheid zal brengen. De stroom die de draak achter deze mensen aanstuurt is het islamitische leger. Die zal ze tot in de woestijn najagen. Maar God zal de aarde splijten en dit leger verzwelgen in een enorme afgrond. En Satan zal woedend zijn en de overgebleven heiligen vervolgen.

VALSE TEKENEN EN WONDEREN

Zoals we zullen zien in de volgende paragraaf zal de Mahdi zijn campagne tegen Jeruzalem niet op een vreedzame manier beëindigen. Volgens de islamitische versie eindigen de laatste dagen met het doden van de Joden, die zich verbergen achter rotsen of bomen voor het zwaard van de islam.

Mohammed zei: "Je zult inderdaad vechten tegen de Joden en je zult hen doden tot op het punt waar de rots en de boom zal zeggen: 'O moslim! O 'Abdoellaah (slaaf van Allah)! Hier is een Jood die zich verschuilt achter mij. Kom en dood hem.' Behalve voor al-Gharqad, want het zijn de bomen van de Joden."(Sahih Muslim Boek 041, nummer 69855)

Mohammed zei dat de rotsen en bomen tegen de moslims zullen spreken en zo de schuilplaatsen van de Joden bekend maken, zodat de moslims kunnen komen en hen afslachten.

Ik geloof dat dit een van de kwade tekenen en wonderen is, waar de Bijbel over spreekt, wanneer het de komst van de Antichrist beschrijft. De Bijbel zegt:

2Thessalonians 2:9-10 "Hem, (islamitische Madhi Antichrist) wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden."

Stenen en bomen die spreken, zou zeker tellen als een vals teken of vals wonder, dat de wereld zal misleiden, met inbegrip van de moslims. De mensheid zal niet beseffen dat satan en zijn engelen uit de hemel zijn geworpen en deze tekenen en wonderen creëren, en dat zij de moslims helpen om de mensen die zijn ondergedoken af te slachten. Geen wonder dat de valse profeet de macht heeft om het beeld van het beest te laten spreken. Volgens de islamitische traditie zal het niet het enige object zijn dat zal spreken in die dagen, want zij beweren dat rotsen en bomen zullen spreken. Een object laten spreken, zou zeker in aanmerking komen als een vals wonder. U bent gewaarschuwd!

Het apocriefe boek 2Ezra, in de Bijbel geschreven door Ezra, noemt enkele van de vreemde tekens die plaatsvinden in de laatste dagen:

2 Ezra 5:4-12 4 Indien nu de Allerhoogste u laat leven, zo zult gij na de derde bazuin zien, dat de zon des nachts haastig zal schijnen, en de maan driemaal in de dag. Het bloed zal van het hout druipen, en de steen zal zijn stem geven, en de volken zullen bewogen worden. En hij zal heersen, die niet verwachten die op de aarde wonen, en het gevogelte zal wegtrekken. En de zee van Sodom zal haar vissen uitwerpen, en zal des nachts een stem van zich geven, die velen niet kennen, allen nochtans zullen zij haar stem horen. De aarde zal opengaan in vele plaatsen, en het vuur zal menigmaal te voorschijn komen, en het wilde gedierte zal wegtrekken, en de zwangere vrouwen zullen wangedrochten baren. En in de zoete wateren zullen zoute gevonden worden, en alle vrienden zullen elkander met krijg overvallen, dan zal de kennis verborgen zijn, en het verstand zal zich verbergen in zijn binnenkameren. En zal van velen gezocht en niet gevonden worden, en de ongerechtigheid en onmatigheid zal vermenigvuldigd worden op aarde.

Zoals je kunt zien zegt Ezra dat de wereld gek zal worden met bovennatuurlijke gebeurtenissen die niet verklaard kunnen worden en niemand lijkt antwoorden te hebben. En de mensen zullen zich tot de Antichrist wenden, die beweert God te zijn, uit angst dat de dag des oordeels is gekomen. Hij de enige is die in staat zal zijn om hen te redden. Mensen zullen hem geloven, vanwege alle onverklaarbare wonderen en tekenen die zich voordoen. Ezra noemt ook sprekende stenen, en zegt dat de zon de maan en de sterren van hun banen zullen veranderen. Bomen zullen bloeden, de grond zal scheuren en lava spuwen. Hij noemt een onbekende stem die zal roepen in de nacht. Deze stem zou perfect de moslimoproep tot gebed kunnen beschrijven of het kan zijn dat gevallen engelen mensen oproepen om zich aan de Antichrist te onderwerpen. Maar we moeten ook niet vergeten, dat God ook engelen zendt om waarschuwingen te roepen naar de mensen op aarde, om het Beest of zijn beeld niet te aanbidden of het merkteken niet aan te nemen (Openbaring 14:9). Dus dit kan ook de stem zijn die klinkt in de nacht. In feite kan God de strijd aangaan met de stemmen van de demonische engelen - die zijn te horen in de lucht, in een poging om de mensen op een dwaalspoor te leiden. Dat is het waarom zo veel mensen niet naar de waarschuwing luisteren.

Het eindtijddagen klinken letterlijk als een horrorfilm over steroïden. De mensheid hunkert naar het bovennatuurlijke. Dat is de reden dat Hollywood zo veel geld verdient met speciale effecten films. Want wij worden 'geconditioneerd' om ons te vergapen aan het bovennatuurlijke, en om die bovennatuurlijke krachten te gaan volgen. Natuurlijk kunnen de meeste van deze bovennatuurlijke gebeurtenissen alleen plaatsvinden in het Midden-Oosten.

EEN WAARSCHUWING VAN JEZUS:

Dan, als de mensen zeggen: "Zie, Hij is in de woestijn!" of "Hij is in de geheime kamers!" in de Joodse Tempel, zegt Jezus: "Geloof het niet," want deze man is niet Christus. 
In feite is hij de ene die de moslims de Madhi noemen, en velen zullen hem volgen en zijn merkteken aannemen.

HET EERSTE BEEST - HET ISLAMITISCHE RIJK VAN TIEN

Met de verovering van Jeruzalem zal het Islamitische Rijk met de Tien heersers, bekend als het Beest, oprijzen. De woorden tussen haakjes zijn van mij voor de duidelijkheid:

()

Openbaring 13:1 "En ik zag uit de zee (van veel mensen) een beest (Islamitische Rijk) opkomen, dat zeven koppen en tien horens (tien heersers) had, en op zijn horens waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam (Allahu Akbar "Allah is Groot", wat betekent groter dan Jehova)."

Openbaring 13:4 "En zij (de moslims) aanbaden de draak (Allah/Satan), omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij (het Islamitische Rijk) aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren?"

Openbaring 13:5 "En het werd een mond (de Antichrist) gegeven om grote woorden en godslasteringen (tegen God) te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen."

Openbaring 13:7 "En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk."

De Antichrist zal de mond, de woordvoerder, worden voor dit Islamitische Rijk, en hij zal de kalief en Madhi worden. Hen zal worden toegestaan om aan te vallen en de heiligen af te slachten voor 42 maanden. En hij zal God en Jezus lasteren. Beweren dat Jezus niet de zoon van God is.

HET TWEEDE DIER

Een tweede Islamitisch Koninkrijk zal opkomen en de heerser zal een religieus leider zijn, die de Bijbel de valse profeet noemt.

Openbaring 13:11-12 "En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was."

Deze religieuze leider of Imam/Ayatollah (waarvan sommige Bijbelgeleerden geloven dat het een nep-Jezus is) zal hetzelfde gezag bewerkstelligen als het islamitische Beest Rijk. Hij zal fungeren als het religieuze hoofd van het Rijk.

Openbaring 13:15 "En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden."

()

De Bijbel vertelt ons eigenlijk al wat dit vuur is dat de valse profeet uit de hemel laat dalen:

Hebreeën 1:7 "En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam."

De Bijbel vertelt ons dat de engelen, waaronder ook de gevallen engelen, in staat zijn om te lijken als - wind of vlammend vuur.

Ezechiël was hier getuige van toen hij engelen zag verschijnen als een tornado die door elkaar wervelde als vlammend vuur.

Ezechiël 1:4 "Toen zag ik, en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur."

De mensheid heeft nog nooit eerder de geestelijke wereld gezien, dus als Satan en zijn gevallen engelen in deze vorm op de aarde worden geopenbaard, zal de mensheid worden misleid door Satans "Special Effects". En zij zullen zich overgeven en het merkteken aannemen uit angst om ter dood te worden gebracht door de valse profeet, de Imam, die zegt dat iedereen zich moet onderwerpen aan dat Madhi, degene die zogenaamd "Allah" is en spreekt door hem.

Het beest (de valse profeet - Imam) vertelde hen om een beeld te maken ter ere van het beest (het Islamitische Kalifaat Rijk) dat gewond was geraakt door het zwaard en weer leeft. Het tweede beest mag leven blazen in het beeld van het eerste beest, zodat het beeld kan praten en ter dood veroordelen alle mensen die het niet aanbidden.

Dus de valse profeet-Imam zal eerst wonderen doen zoals vuur uit de hemel roepen, en dan zal hij het Midden-Oosten vertellen een afbeelding (symbool) van het Islamitische Rijk te maken en maken dat het spreekt, en mensen die er niet voor willen buigen ter dood brengen.

MERKTEKEN VAN HET BEEST

Openbaring 13:16-17 "En 'het' (de Valse Profeet -Imam) maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam."

() () ()

Zoals de Bijbel zegt, kan het Merk ofwel op het vlees aangebracht worden, of gedragen als een teken van dienstbaarheid op het voorhoofd of de rechterarm. En het zal een teken zijn van uw onderwerping. Zonder dat zal niemand in staat zijn om te kopen of te verkopen in zijn Rijk. De Bijbel zegt dat degenen die voor de Antichrist of het beeld buigen, of zijn Merk aannemen, door God worden verworpen, en in de poel van vuur geworpen worden (zie Openbaring 14:9)

DE 7 SCHALEN VAN GODS TOORN:

Vlak voordat Jezus terug zal komen, zal Hij zijn woede uitstorten op de wereld, te beginnen met hen die het merkteken van het Beest Rijk aannamen en het beeld aanbaden.

DE EERSTE SCHAAL

()

Openbaring 16:2 "En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde, en er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden."

Een afschuwelijke schaal wordt uitgegoten die pijnlijke zweren veroorzaakt bij de mensen met de Merkteken en degenen die zich dagelijks buigen in de richting van het beeld, dat de valse profeet opzet. Dit zal slechts het begin van Gods straf zijn voor degenen die het Islamitische Rijk dienen.

DE TWEEDE SCHAAL

()

Openbaring 16:3 "En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee, en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf." .

De zee waarover dit vers spreekt, kan de hele oceaan zijn, maar het is meer waarschijnlijk om te spreken over de Middellandse zee die in bloed verandert. Het zal de grootste Rode 'algengroei' zijn die de aarde ooit zag, en alles wat in de zee is zal sterven.

DE DERDE SCHAAL

Openbaring 16:4-6 "En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed.
En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, Heer, Die is en Die was en Die zal zijn, dat U dit oordeel geveld hebt.
Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt U hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het."

Het drinkwater zal veranderen in bloed en zal de hele midden-oosterse wereld beïnvloeden. Want God zal de islamitische naties straffen omdat ze zo bloeddorstig zijn volk afslachtten. Deze engel zegt dat God goed is, omdat Hij dit doet en hij zal het Midden-Oosten en de wereld dwingen om het bloed te drinken dat zij begeerden, toen ze de heiligen gedood hebben.

DE VIERDE SCHAAL

()

Openbaring 16:8 "En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon, en haar werd macht gegeven de mensen te verzengen met vuur"
En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven."

Massieve zonnevlammen zullen de aarde treffen en door de ozonlaag scheuren, en de hitte verzengt de mensen op aarde. Petrus legt het als volgt uit:

2Petrus 3:10-11 "Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht."

DE VIJFDE SCHAAL

Openbaring 16:10-11 "En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn.
En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken."

De Antichrist Midden-Oost-Romeinse rijk zullen worden gedekt in de duisternis, die kunnen worden gerelateerd aan vulkanische as.

DE ZESDE SCHAAL

()

Openbaring 16:12-16 "En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat.
En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen.
Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.
Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.
En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd"

God zal ervoor zorgen dat de Eufraat zal opdrogen, zodat de oost-islamitische legers kunnen oversteken. De islamitische Antichrist zal al zijn legers verzamelen en naar Israël komen om het laatste bolwerk in Israël te vernietigen. En Hij zal ze verzamelen in de vallei van Armageddon (dal van Josafat).

DE ZEVENDE SCHAAL

Openbaring 16:17-19 "En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de tempel in de hemel vanaf de troon, die zei: Het is geschied.
En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot!
En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn."

De zevende schaal en de grote aardbeving hierboven beschreven, valt samen met de tweede komst van Jezus Christus. Jezus zegt in Mattheüs:

Mattheüs 24:29-30 "En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid"

()

Laten we eens kijken naar sommige van deze gebeurtenissen, waarvan Jezus zei dat ze zouden plaatsvinden op de dag dat hij terugkomt: "De zon zal verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen"
Wat Jezus hier beschrijft is een wereldwijde gebeurtenis. De zon en de maan trekken hun licht terug - en dit kan verklaard worden door stof of vulkaanuitbarstingen, maar het idee van wat er werkelijk gebeurt op de dag dat Jezus terugkeert, wordt beschreven als hij zegt dat de sterren van de hemel zullen vallen. En hier vraagt u: "Hoe ter wereld kunnen de sterren uit de lucht vallen?" De enige manier waarop dit zou kunnen gebeuren, is door wat de wetenschappers een Pool-omkering of Polen-wisseling hebben genoemd. Dit is de gebeurtenis die Jezus beschrijft. Een dag waarop de aarde heen en weer zal terugwijken en uiteindelijk op zijn kop zetten. De Bijbel zegt nadrukkelijk, dat de aarde op zijn kop zal komen te staan wanneer Jezus terugkomt en de sterren uit de hemel zullen vallen.

()

De polen-omkering wordt beschreven in Jesaja 24:21 waar staat:

Ziet, de HEERE, maakt het land ledig, en maakt het afval, en zet het op zijn kop, en verstrooit zijn inwoners.

Jesaja 24:19-20: "Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde, hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan."

Dit zal geen trage as-omwenteling zijn, die we "mogelijk" eerder ervaren in de verdrukking (zie de 4e bazuin). Het zal een volledig oprollen en ondersteboven draaien zijn. Onlangs heeft de aarde vele aardbevingen ondervonden. Daar lijkt elke dag een optreden van te zijn ergens in de wereld. De Bijbel zegt dat de aarde gebukt zal gaan onder de zonden van de mensheid. De mensheid heeft geen idee dat deze kleine aardbevingen eigenlijk een voorloper zijn van een massale wereldwijde aardbeving. ()Tot slot, wanneer de zonde van de mensheid zijn piek bereikt, zal deze gewelddadige GLOBALE AARDBEVING optreden, meer dan alles wat de schaal van Richter kan meten. Het zal de aarde laten schudden op zijn grondvesten, het zal elke breuklijn laten barsten, breken en open splijten. Enorme scheuren en geulen zullen er verschijnen, die door de straten lopen.

 

Als u de film "Movie 2012" hebt gezien, dat Californië uit elkaar scheurt, dan zult u begrijpen wat de Bijbel hier beschrijft, op een wereldwijde schaal. Hier is een andere vertaling:

Jesaja 24:17 "Angst, valkuil en strik over u, bewoners van de aarde!
En het zal gebeuren dat wie vlucht voor het beangstigende geluid, neervallen zal in de valkuil; en wie opklimt uit het midden van de valkuil, gevangen zal worden in de strik. Want de sluizen in de hoogte worden geopend en de fundamenten van de aarde zullen beven.
Scheuren, openscheuren zal de aarde, splijten, opensplijten zal de aarde, vervaarlijk wankelen zal de aarde,
hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard. Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje, haar overtreding zal zwaar op haar drukken, zij zal neervallen en niet meer opstaan."

Dezelfde gebeurtenis wordt twee keer beschreven in het boek Openbaring:

()Openbaring 6:12-14 "En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,
en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud.
En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt."

Een wereldwijde aardbeving zal de aarde heen en weer schudden, en uiteindelijk draaien, het boven naar beneden, dit zal lijken dat de sterren door de lucht racen, alsof ze vallen. Vulkanen zullen uitbarsten, en as uitstoten in de lucht, dat is de reden waarom de zon en de maan worden verduisterd. De apostel Johannes beschreef een wetenschappelijke gebeurtenis, toen hij zei: "De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold."

Johannes beschreef een zeer zeldzame gebeurtenis, die door weinigen is waargenomen. Het staat bekend als een Rollende Wolk, en het doet zich voor wanneer er een vacuüm ontstaat in de atmosfeer, die de Wolken in een cilinder trekt die rolt door de hemel. Dit evenement zal plaatsvinden als de aarde begint te draaien. En de aarde zal zo snel bewegen dat de lucht daarboven het niet kan inhalen, waardoor er zich een vacuüm vormt en een rolwolk zal creëren.

Psalm 97: 5 zegt:"De bergen smelten als was voor het aangezicht van de HEERE, voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde."

De wereldwijde aardbeving zal zo rampzalig zijn, dat elke heuvel en berg zal afbrokkelen, en als kaarsvet zal wegstromen voor een vlam.

()

Openbaring 16:20 zegt: "En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen, en bergen waren er niet meer te vinden."

Het bovenstaande vers kan een beschrijving zijn van Einstein's theorie over de aardkorstverplaatsing, ook beschreven in de film Movie 2012, waar eilanden en continenten zich verplaatsten over enorme afstanden van waar ze oorspronkelijk waren.

Openbaring 6:15-17 zegt: "En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?"

Op die dag zullen de mensen zich willen verstoppen in de grotten van de bergen, tunnels en bunkers, omdat ze niet weten waar zich te verbergen. Ze zullen weten dat dit de grote dag van Gods toorn is, en letterlijk niemand zal in staat zal zijn om op te staan, omdat de wereldwijde aardbeving zo gewelddadig zal zijn. Deze wereldwijde aardbeving zal oneindig lijken. De hemel verdwijnt onder een rolwolk en de sterren lijken van de hemel te vallen. De gebouwen in elke stad in de wereld zullen instorten - tot een totale vernietiging die miljoenen zal doden. Openbaring 16:19 zegt: "En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in."
Jesaja 30:25 zegt: "Er zullen op elke hoge berg en elke verheven heuvel beken zijn en waterstromen, op de dag van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen."

En net wanneer je dacht, het kan niet erger, zegt Openbaring 16:21: "En grote hagelstenen, elk ongeveer een talent pond zwaar, vielen uit de hemel op de mensen neer."
Als de vulkanische as en het stof van de wereldwijde aardbeving in de lucht is geworpen, zal het zich combineren met een super gekoelde sfeer vanuit het vacuüm, gecreëerd door het oprollen van de aarde. Resulterend in hagelstenen die ongeveer 45 kg per stuk wegen.

()

Mattheüs 24:30 zegt:"En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan."

Op dit moment zal de Antichrist al zijn legers hebben verzameld op weg naar de vallei van Josafat om de resterende weerstand van Israël te vernietigen. De Antichrist zal zijn legers hebben verteld over de verschijning van de Dajjal (de islamitische versie van de Antichrist) die Jezus Christus is, de Joodse Messias die zij verwachten. In hun onwetendheid zullen ze tegen Hem vechten, denkend dat ze Hem kunnen verslaan. Omdat hun Koran een overwinning over de Dajjal voorspelt. Ze zullen niet beseffen dat ze de oorlog verklaard hebben tegen God zelf.

Openbaring 19:11 zegt: "En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid"

Zacharia 14: 4 zegt: "Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden"

()

Vanaf hier zal Jezus uitgaan om oorlog te voeren, tegen de Antichrist en zijn leger, en de vele Arabische landen, die zich verzamelen tegen Israël.

Joël 3:16 "De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw, vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken, zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten"

Openbaring 19:14 "En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos"

Joël 2:4-11: "Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden, zo rennen zij voort.
Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen, als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert, als een machtig volk opgesteld voor de strijd.
Bij die aanblik krimpen de volken ineen, alle gezichten verschieten van kleur.
Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op; ieder gaat op zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af.
Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Al stuiten zij op weerstand, zij zijn niet tegen te houden.
Zij stormen op de stad af, zij rennen op de muren, zij klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen.
Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in.
En de HEERE laat Zijn stem klinken voor Zijn leger uit, want Zijn leger is zeer groot, ja, machtig is Hij, Die Zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de HEERE en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen"

Openbaring 19:19-21 "En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.
En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.
En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees"

()

Nu is u verteld hoe de wederkomst van Jezus Christus kan plaatsvinden. De dag dat de aarde volledig om haar as draait en de sterren van de hemel vallen, en elke stad in de wereld tot puin wordt gereduceerd door de wereldwijde aardbeving, waarbij het licht van de zon en de maan verduisterd wordt. Dus laat niemand u bedriegen om te geloven dat Christus of de Messias gekomen is, ook al zal hij tekenen en wonderen verrichten. Want Jezus zei, velen zullen verleid worden door de satanische wonderen van de Antichrist en de valse profeet, die hun opwachting maken in Jeruzalem.

pijl

TIJD VOOR EEN BESLUIT

Nu moeten we de belangrijkste vraag van alle vragen stellen: wat willen we met al deze informatie doen?

Het eerste punt was voor ons om de tekenen van de wederkomst van Christus onderscheiden. Wanneer we alle dingen gaan zien gebeuren waarop werd gewezen in deze hoofdstukken, dan weten we dat dit ons te wachten staat, voor de deur. We zijn steeds weer vermaand door Christus om klaar te staan. Ik heb niet gesproken over de Opname van de Gemeente. De kerken zijn verdeeld over deze kwestie. Sommigen zeggen dat de opname aan de verdrukking zal voorafgaan, en dat de christenen dit niet hoeven te ondergaan. Anderen zeggen dat het zal gebeuren wanneer de Antichrist Jeruzalem verovert halverwege de week. Weer anderen geloven dat de Opname plaatsvindt bij Christus' tweede komst. Maar of de kerk nu wel of niet door de verdrukking gaat, ons is opgedragen te allen tijde klaar te zijn voor Christus. De tekenen van de tijd geven ons een ruwe inschatting van deze tijd, zodat we de gelegenheid krijgen om recht voor God te staan en vruchtbaar te zijn. Vergeet niet dat in het leren van al deze informatie alleen was om ons de gelegenheid te geven om recht te staan en vrucht te dragen, het gaat niet om de juiste afhandeling van de zaken. Soms gaan we gemakkelijk op in de tekenen, terwijl het bij deze tekenen er juist om gaat dat we de kans krijgen om op tijd klaar te zijn. De Bijbel zegt wel dat in de laatste dagen veel christenen Christus zullen afwijzen onder de islamitische vervolging, en dat er een grote afval zal plaatsvinden (2 Thessalonicenzen 2:3). Dus moeten we ervoor zorgen, of we nu opgenomen worden om gered te worden, of hier moeten blijven om het einde der tijden te doorstaan, dat onze harten recht voor God zijn, en sterk genoeg om Hem niet te verwerpen onder vervolgingen.

NU is het de tijd om alles in orde te krijgen met God; en je kunt het alleen maar doen als je berouw hebt van je zonden en Jezus gevraagd hebt jouw Redder te zijn. Nu is het de tijd voor christenen om zich te bekeren van hun zonden en de wegen van de wereld te verlaten, en dichter tot Christus komen en actief te gaan werken voor Hem. Het is tijd voor de Kerk om een gevoel van urgentie te hebben bij het verspreiden van het Evangelie van het Koninkrijk, dat is wat dit boek wil doen. Het Evangelie van het Koninkrijk (dat de ene Jezus predikt) is eenvoudig: "Bekeer u (van zonden, van de wereld en de duivel, klamp u vast aan Christus)! Het Koninkrijk der Hemelen (de Wederkomst) komt eraan (en staat op het punt om heel spoedig te gebeuren)!

Dit boek is niet alleen geschreven voor christenen, maar ook voor alle moslims, in de hoop dat sommigen de waarheid zullen zien en niet misleid worden. God houdt heel veel van moslims en wil dat ze bij hem terecht komen. Want God is een God van liefde en vrede, en niet een God van haat en vernietiging.

Het is tijd voor u om een beslissing te nemen: óf om nederig te zijn en Jezus Christus accepteren als uw persoonlijke Verlosser, óf hem te verwerpen. De Bijbel vertelt ons dat degenen die de grote liefde van God, die hij toonde op het kruis, verwerpen, zich zonder hoop zullen terug zullen vinden, verloren voor de eeuwigheid, op een plek die te vreselijk is om te overwegen.

Beste vrienden! het is de waarheid. Zij die Gods Zoon verwerpen, verwerpen het eeuwige leven, dat vrijelijk wordt gegeven aan allen die Christus aanvaarden. Wie op aarde verwerpt een vrije gift? En toch wijzen vandaag de dag veel mensen het belangrijkste gratis geschenk af, dat van het eeuwige leven, dat alleen in zijn Zoon is. Door het afwijzen van Christus hebben zij de enige weg verworpen die God voor ons heeft gegeven. Het is als iemand die aan het verdrinken is en een levenslijn wordt toegegooid, maar hij gooit het terug naar de redders en zegt: "Nee, bedankt, ik heb geen hulp nodig." Hij heeft zijn enige middel tot redding geweigerd, en het leven afgewezen en zichzelf afgewend.

Zelfs met ons in onze zonden, nam Hij onze straf op het kruis, zodat wij op de dag des Oordeels niet schuldig bevonden zouden worden aan het breken van Gods wet. Beste vrienden, hoe kon God meer liefde laten zien, dan door onze straf op zich te nemen en te lijden voor onze zonden, en in de hel te worden geworpen voor ons, waarna hij opstond uit de dood, en de hel, de dood en het graf overwonnen heeft. Zij die Christus verwerpen, wijzen Gods grootste geschenk van liefde af. En God heeft het eeuwige leven niet gemaakt als iets wat u zou moeten kopen of verdienen. Hij geeft het vrijuit aan u, alles wat u hoeft te doen is te zeggen: dank u, en zijn gave erkennen.

"Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen." (Efeze 2:8).

"Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16).

"Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem" (2 Korintiërs 5:21).

"Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden." (Romeinen 10: 9)

Zondaarsgebed

Lieve Vader God, ik heb berouw van mijn zonden. Ik open mijn hart voor Jezus. Ik belijd Jezus als mijn Heer, God en mijn Redder. Ik dank u dat u mij het eeuwige leven geeft. Ik geloof dat Jezus stierf aan het kruis voor mij en opstond uit de dood. Ik dank U dat U mij vandaag tot uw kind hebt gemaakt. Amen

Voor meer informatie over het einde der tijden en de komst van DE ISLAMITISCHE ANTICHRIST, bezoek:


Bron: Joels Trumpet